استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

چيلرهای جذبی دو اثره
چيلرهای جذبی دو اثره
دی ۲۳, ۱۳۹۷
حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر
استفاده و نگهداری چيلر های جذبی
دی ۲۶, ۱۳۹۷

استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

در مقاله استفاده و نگهداری چيلر های جذبی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت شامل :

  • سیستم رفع کریستال
  • كنترل ظرفیت و غلظت
  • روشن ـ خاموش شدن دستگاه
  • مراحل روشن كردن دستگاه

سیستم رفع كریستال


وقتی غلظت محلول زیاد باشد، سـبب كریـستالیزاسیون در مبـدل حرارتـی مـیشـود و بلورهای نمك در لوله های بین ژنراتور تا ادكتور ایجاد مـیشـود و جریـان محلـول را مـسدود میكند.
دربرخی ازمدلهای انزوبشن یك لوله ضـد كریـستالیزاسیون اتوماتیـك وجـود دارد و در بعضی از مدلها یك ضد كریستالیزاسیون فوق العاده نیز اضافه شده است. لوله ضـد كریـستالیزاسیون در سـیکل کاریمـدل SSE ( شـكل (٣-٣ )) نـشان داده شـده است.این لوله U شکل میباشد. مطابق شکل جریان محلول برگشتی ازژنراتوراز طریق لوله خروجـی ژنراتـوروارد مبـدل حرارتی و ادكتور میشود. حال اگر كریستالیزاسیون شروع شود كریستالهای محلـول ابتـدا در پوسته مبدل حرارتی تشكیل و شروع به توسعه میكنـد و در نتیجـه جریـان محلـول غلـیظ را مسدود میكند. بدین طریق سطح محلول در لوله خروجی ژنراتور شروع به بالا رفتن میكنـدتا به سطح محلول ضطح محلول ضد کریستال برسد سپس محلول وارد لوله ضدكریـستالیزاسیون میشود و از این لوله به ابزربر میرود و در نتیجه مبدل حرارتی را بای پس میكند.

استفاده و نگهداری چيلر های جذبی

لوله ضد کریستال به شكل Uساخته شده است تا بخار از استوانه پایینی بـه بـالا نیایـد. جریان كمی از محلول رقیق در این لوله Uشكل جریان دارد شاخه دیگر ایـن لولـه بـه انـدازه كافی بلند است تا افزایش فشار در استوانه بالایی سبب مختل شدن كار سیـستم نـشود. بـرای اینكه ببینیم كه آیا محلول غلیظ از لوله ضد کریستال می گذرد، و یا از لوله خروجـی ژنراتـور، لوله ضد كریستال را با دست لمس كنید. اگر داغ باشـد نـشانه ایـن اسـت كـه محلـول از ضـد كریستالیزاسیون جریان دارد و در سیستم عمل كریـستالیزاسیون رخ داده اسـت. در غیـر ایـن صورت، اگر درجه حرارت لوله فوق عـــادی بـــود ( یا كمی بیشتر از عادی ) نشانه این است كه محلولی از آن عبور نمیكند.
برای جلوگیری از كریستال و رفع آن تدابیر دیگری نیز اندیشیده شده است كه به قـرار زیر میباشد.

هر گاه چیلر از كار بایستد و خاموش شود، چرخه رقیقسازی هنـوز كـار مـیكنـد تـا از كریستاله شدن محلول جلوگیری كند. مدار كنترلی طوری طراحی شده است كه با فـشار دادن دكمه خاموش كردن چیلر یا به واسطه عمل كردن هر كدام از كنترلرها بـرای خـاموش كـردن چیلر، جریان برق شیر برقی تنظیم بخار مولد بخار قطع میگردد و در نتیجه مسیر بخار بـسته میشود، اما همچنان پمپ محلول كار میكند تا محلول ضعیف واحد جـاذب بـا محلـول قـوی مولد بخاطر مخلوط گردد تا غلظت متوسطی ایجاد شود و از كریستاله شدن محلول جلـوگیری شود. البته پمپهای محلول هم بعد از مدت زمـان كوتـاهی ( حـدود ٤تـا ٦دقیقـه ) خـاموش میشوند.
بعضی از طراحیهای چرخه رقیقسازی مبرد مایع ( آب ) را با محلول ضعیف واحد جاذب مخلوط میكنند و این مخلوط را به مولد بخار میفرستد و در این مسیر به گردش در میاورنـد تا از كریستاله شدن محلول جلوگیری شود. بنابراین یك مسیر لوله از خروجی پمـپ مبـرد بـه ورودی پمپ محلول در نظر میگیرند كه بر روی آن یك شیر برقی قرار دارد كه این شیر برقی به وسیله كنترلر كنترل میشود و فقط زمانی كه چرخه رقیقسازی كار میكنـد ایـن شـیر بـه حالت باز قرار دارد.
یكی از روشهای متداول جلوگیری از كریستاله شـدن محلـول در حـین كـاركرد چیلـر اندازهگیری ارتفاع مبرد در تبخیر كننده به وسیله حسگر و همچنین اندازهگیـریهـای محلـول قوی مولد بخار میباشد. همانطوریكه میدانید چون مجموع آب و لیتیوم برومایـد داخـل چیلـر مقدار ثابتی است، اگر سطح مبرد در تبخیر كننده پایین بیاید میتوان نتیجه گرفت كه غلظـت محلول در مولد بخار بالا رفته است و كریستاله شدن محلول قابل پیشبینی خواهد بود كـه در این صورت دمای محلول از خط كریستاله شدن محلول گذشته است. میتوان ارتفاع مبرد را در تبخیر كننده اندازهگیری كرد و همچنین دمای محلول قـوی را در ورودی بـه مبـدل حرارتـی اندازهگیری كرد كه این دادهها به كنترلرها فرستاده میشوند و در صورت نیاز كنترلرها فرمـان باز شدن شیر برقی را میدهند تا مقداری مبرد مایع ( آب ) به ورودی پمپ محلول وارد محلـول وارد میشود و در نتیجه غلظت محلول مولد بخار پایین بیاید.

در صورتی كه عملیات رقیقسازی به درستی انجام نشده باشد یا قطعی برق ممكن است كریستال باعث جلوگیری از چرخش روتور گردیده و حتی پمپ، اورلود نمایـد كـه ایـن حالـت میتواند عمل آن را مختل سازد در چنین شرایطی بایـد از دسـتورالعمل زیـر [ زهـش ] پیـروی نمود:
١ – بدنه و لولههای انتقالی پمپ محلول را با بخار حرارت دهید. البته در هنگـام كـار بـا پمپهای بسته، باید توجه بسیاری نمود. هنگام حرارت دادن بدنه موتور با بخار باید دقت شـود تا به هیچوجه حرارت به موتور و كنترلهـای آن بـه طـور مـستقیم داده نـشود. همچنـین بـه هیچوجه نباید اتصالات فلنچ را مستقیمًا حرارت داد، زیرا حرارت میتواند موجب از بـین بـردن واشرها شود.
تا هنگامیکه از حركت موتور پمپ محلول اطمینان حاصل كنید،بـه حـرارت دادن ادامـه دهید. گردش پمپهای بسته از طریق مـشاهده فـشار خروجـی در شـیر سـرویس پمـپ قابـل تشخیص است زیرا به طور مستقیم نمیتوان حركت موتور را مشاهده نمود یك فشارسنج را به شیر سرویس پمپ وصل كنید. در صورتی كه دكمههای روشن ـ خـاموش پمـپ بـر روی تـابلو كنترل خاموش شدهاند. آنها را روشن كنید. در صورتی كـه موتـور پمـپ حركـت كنـد، درجـه فشارسنج فشاری بیش از فشار اتمسفری را نمایش میدهد.
در صورتی كه داخل پمپ و لولههای انتقالی و خروجی آن بـه طـور كامـل بـسته شـده باشند. درجه فشارسنج فشار صفر را نمایش میدهد. در صورتی كه بعضی از قـسمتهای داخـل پمپ گرفته باشند و بقیه قسمتها باز باشند. بروز یك خلا عمیق میتوانـد نـشان دهنـده عـدم گردش موتور باشد. در چنین شرایطی آن قدر به حرارتدهـی بـه بدنـه پمـپ ادامـه دهیـد تـا فشارسنج، عددی بالاتر از فشار اتمسفر را نشان دهد. به هیچوجه دكمه ریست پمپ را بـیش از یكبار در هر ٥ دقیقه آزاد نكنید. در صورتی كه مبدل حرارتی هم بسته شـده باشـد، بـا بـه راه افتادن پمپ در صورتی كه لوله انتقال دهنده محلول از مبدل حرارتی به افـشانه جـاذب بـسته شده باشد، پمپ آب چگالیده كندانسور را خاموش كرده و دستگاه را در حالی كه شیر كنتـرل ظرفیت آن را باز كردهاید، روشن كنید. كلید سایكل گارد را در حالـت دسـتی  (Manual) قـرار  دهید تا محلول رقیق شود. ( شیر کنترل ظرفیت و سایكل گارد در چیلر مربوط به شرکت زهـش در پیوست نشان داده شده است ) . این حالت دستگاه، حرارت جذب كـرده و كریـستال برطـرف میشود.
برای اطلاعات بیشتردر مورد رفع کریستال به جدول رفع اشكال در انتهای همین فصل مراجعه كنید. در چیلر مورد نظر SSEاز تمام روشهای فوق برای جلوگیری و رفع كریستال استفاده میشود.

كنترل ظرفیت و غلظت


مباحث عملی مربوط به کنترل،خاموش وروشن کردن ،بازدیدو نگهداری وسـرویس عمـومی بـا توجه به چیلر های جذبی ساخت زهش بیان شده اند. ( ر ج پیوست ) هرچند تفاوت زیادی بـین سازندگان مختلف در این زمینه وجود ندارد ولی ممکن است برخی اجزا تفـاوت انـدکی داشـته باشند.شکل شماتیک واجزای مختلف وکلید هایکنترلی در پیوست نشان داده شده است.
ظرفیت برودتی دستگاه را میتوان باتغییر میزان بخار یا آب داغ ورودی به قسمت ژنراتور توسط یك شیر كنترل ظرفیت، تنظیم نمود. موقعیت این شیر به وسـیله یـك كنتـرل كننـده حرارتی كه دمای آب سرد خروجی را اندازهگیری میكند مشخص میشود و در شرایط حداكثر ظرفیت، شیر كنترل به طور كامل باز میشود. با كاهش بار و یا كاهش دمای آب سرد به میـزان كمتر از حد تعیین شده، شیر كنترل در حد بسته شدن خواهد رسید و در شرایط بدون بار شیر كنتـــرل عملا بسته خـــواهد بود.
در صورتی كه محلول جاذب بیش از حد مجاز غلیظ شود، شیر محافظ چرخـه، (Cycle  Guard Valve) باز میشود و مایع مبرد به درون مـدار محلـول جـاذب، جریـان مـییابـد و در نتیجه از غلظت محلول جاذب، كاسته میشود. مجموعهای متشكل از ٣ كلید جهت كنترل مایع مبرد و كلید حرارتی كنترل دمای محلول جاذب، غلظت محلـول جـاذب را بـه منظـور كنتـرل گامبهگام، توسط شیر سایكل گارد، تنظیم مینمایند.

 

روشن ـ خاموش شدن دستگاه


روشن ـ خاموش كردن نیمه اتوماتیك


در این سیستم ساده، از برخی از تجهیزات اضافی كه به دستگاه نصب میشـوند، جهـت روشن خاموش كردن دستگاه استفاده میشود. در این روش دستگاه به وسیله یك كلید روشـن ـ خاموش به طور دستی روشن یا خاموش میشود،وچرخه رقیق سازی به کار خـود ادامـه مـی دهد.در زیر شیوههای متفاوت استفاده از این روش ذكر گردیده است.
الف ) استفاده از رله خودكار: استارتر پمپ آب تبرید شـده و پمـپ آب كندانـسور ( یـا سـایر تجهیزات اضافی ) به مدار تابلو كنترل دستگاه سیمكشی و وصل گردیده و همزمان با آغاز به كار دستگاه، این تجهیزات نیز به كار میافتند. كلیدهای حركت آب همچنان در مدار شبكه كنترل باقی میمانند و استارتر و محافظ آمپر پمپها به یك مدار خارجی وصـل مـیشـوند. در حالـت خاموش، دستگاه و تمامی تجهیزات اضافی همچنان به كار خود ادامـه مـیدهنـدو توسـط رلـه کنترل میشوند. این عمل تا زمانی ادامه دارد كه رقیقسازی اتوماتیك به طور كامل انجام گیرد.
ب ) استفاده از سیستمهای اضافی دسـتی: از ایـن روش هنگـامی اسـتفاده مـیشـود كـه دستگاههای دیگر به صورت دستی روشن خاموش شوند و یا به طور مستقل از دستگاه چیلـر و یا قبل از آن نیاز به روشن كردن آنها باشد. كلیدهای حركت آب برای پمپهای اضافی به مـدار شبكه كنترل دستگاه چیلر وصل میشوند. میتوان تجهیزات اضافی را به طور دسـتی و پـس از رقیقسازی اتوماتیك دستگاه خاموش نمود.

 

روشن ـ خاموش كردن تمام اتوماتیك


این روش تقریبًا مشابه روش نیمه اتوماتیك است با این تفاوت كه در ایـن روش قبـل از كلید روشن خاموش از یك تایمر یا ترموستات استفاده میشود. هنگـام اسـتارت اولیـه پـس از خاموش شدن دستگاه به دلیل برودت زیاد، یا پس از قطع برق و یا ( در بعضی از مدلها ) پـس از خاموش شدن دستگاه به دلیل پایین بودن سطح مبرد، باید دكمه Reset را فشار داد. در این حالت كلید روشن ـ خاموش باید روی حالت خاموش باشد.

 

مراحل روشن كردن دستگاه


برای اینكه از عملكرد صحیح مدارات اطمینان حاصل شـود. بایـد ابتـدا دكمـه Reset را برای یك لحظه فشار داد. سپس باید كلید روشن ـ خاموش را روی حالت روشن قرار داد. تنهـا زمانی باید مجددًا دكمه Reset را فشار داد. كه دستگاه به یكی از سه دلیل زیر خـاموش شـده باشد: ١ – قطع برق ٢ – برودت زیاد ٣ – پایین بودن سطح مایع مبرد ( آب )

مراحل روشن نمودن

دستگاه به طول مدت خاموش بودن دستگاه نیز بستگی دارند. در صورتی كه دستگاه بین ٣ روز تا ٣ هفته خاموش بوده باشد باید از روش ( روشن كردن دستگاه پـس از خـاموش بـودن بـرای مدت زمان محدود ) استفاده شود. در صورتی كه این مدت از ٣ هفته تجاوز نماید بایـد از روش ( روشن كردن دستگاه پس از خاموش بودن برای مدت طولانی ) پیروی كرد.

الف) روشن كردن دستگاه پس از خاموش بودن برای مدت زمان محدود :


كلیدها و دكمه های كنترل دستگاه باید در حالت زیر قرار داده شوند:
١- پمپ مبرد : روشن/ پمپ محلول: روشن
٢- كنتـرل ظرفیـت : خودكـار  (Auto) سـایكل گـارد: خودكـار (Auto) كلیـد روشـن ـ خاموش : خاموش
پس از قرار دادن كلیدهای مذكور در شرایط تعیین شده، دستگاه بایـد بـه طـور عـادی روشن شود. در صورتی كه به هر علت آب سرد از درجه حرارت تعیـین شـده برخـوردار نبـود، احتمال دارد مواد غیرقابل تقطیر در داخل دستگاه وجود داشـته باشـند. بـرای تـشخیص ایـن مطلب باید افت جاذب ( رجوع شود به تعیین افت جاذب ) اندازهگیری شود. در صورتی كـه ایـن میزان بیشتر از ٥ درجه فارنهایت باشد، باید از روش روشن نمودن دستگاه پس از خاموش بودن برای مدت زمان طولانی استفاده شود. در صورتی كه این میزان ٥درجه فارنهایـت و یـا كمتـر باشد دمای آب تبرید شده باید در مـدت كوتـاهی پـس از انجـام عملیـات تخلیـه خودكـار بـه حدنصاب تعیین شده كاهش یابد. یك دستگاه كاملا تخلیه شده از مواد غیرقابل تقطیر معمـولا دارای یك افت جاذب به میزان ٢ درجه فارنهایت و یا كمتر میباشد.

 

ب ) روشن كردن دستگاه پس از خاموش بودن برای مدت زمان طولانی :


دستگاه را باید به طور معمولی و پس از قرار دادن كلیدهای زیر، در حالت تعیـین شـده روشن نمود.
١- پمپ مبرد: روشن / پمپ محلول: روشن
٢- كنترل ظرفیت: خودكار ،(Auto) سایكل گـارد: خودكـار (t(Auto كلیـد روشـن خـاموش : خاموش
پس از روشن شدن پمپ مبرد و گرم شدن محلول باید كلید كنتـرل ظرفیـت را روی حالـت روشن خاموش قرار داد. سپس افت جاذب دستگاه را باید تعیین نمود. اگر این میـزان ٥ درجـه فارنهایت و یا كمتر باشد باید شیر كنترل ظرفیت را باز نمود تا دستگاه به كار خود ادامه دهـد.
در صورتی كه این میزان از ٥درجه فارنهایت بیشتر باشـد، لازم اسـت تـا تخلیـه مجـدد مـواد غیرقابل تقطیر صورت گیرد. زیرا این امكان وجود دارد كه مواد مذكور مانع از عملكـرد صـحیح دستگاه شوند. هنگامی كه میزان اختلاف ذكر شده ٥درجه فارنهایت یا كمتر باشـد، مـیتوانـد دستگاه را در حالت خودكار قرار داد. این كار باید با قرار دادن كلید كنترل ظرفیـت بـه حالـت خودكار (Auto) صورت گیرد. دستگاه پرج تا زمانیكه افت جاذب دستگاه به ٢ درجه فارنهایـت یا كمتر برسد. همچنان به تخلیله مواد غیرقابل تقطیر ادامه دهد. پس از انجام عملیـات تخلیـه باید از خالی بودن دستگاه از مواد غیرقابل تقطیر اطمینان حاصل شـود. در صـورتی كـه الكـل اكتیل از محلول جدا شود باید آن را مجددا به مدار اضافه نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.