دسته بندی انواع كمپرسورها

تقسيم بندی چيلر ها
آذر ۳, ۱۳۹۸
چیلر
چیلر
دی ۵, ۱۳۹۸

دسته بندی انواع كمپرسورها

كمپرسور اسکرو

دسته بندی انواع كمپرسورها

كمپرسورها یا دستگاههای تولید كننده هوای فشرده طبـق دسـته بنـدی جهـانی بـه دو دسته اصلی تقسیم میشوند كمپرسورهای جابجایی و كمپرسورهای دینـامیكی یـا سـیالی، كمپرسور پیستونی یكی از انواع كمپرسورهای جابجایی است با حركت پیـستون بـه سـمت پایین از مجرای مكش یا ورودی، هوا وارد محفظه سیلندر گردیده و زمانی كه پیـستون بـه سمت بالا حركت مینماید مجرای مكش بسته و مجرای خروجـی بعـد از ایـن كـه تـا حـد معینی هوا توسط پیستون متراكم گردید باز شده و هوای فشرده از آن خارج میگـردد ایـن نوع كمپرسور مقدار معینی هوا را در محفظه خود محبوس نموده متراكم كرده و از خروجی كمپرسور خارج میسازد را جابجایی مثبت مینامند یعنی مقدار معینی هوا را در هر مرحله یا كورس حركتی خود كمپرس مینماید به عبارت دیگر خروجی هـوای فـشرده آن در هـر مرحله با مرحله بعدی یكی است و چون یك حجم معین هوا را كمپرس و جابجا مـینمایـد جابجایی مثبت نام دارد.

انواع دیگر كمپرسورهای

در انواع دیگر كمپرسورهای جابجایی مثبت نیز این مـسئله صـادق اسـت یعنـی در هـر مرحله كاری مقدار معینی هوا وارد كمپرسور گردیده متراكم شده و خارج میگردد مـثلاً در كمپرسور تیغهای هوای ورودی به اتاقكهای داخل كمپرسور در هر چرخش یا دور یكـسان است و چون هوا وارد كمپرسور گردیده و جابجا میگردد و مقدار هـوای خروجـی در تمـام كورسها یا مراحل حركتی یكسان است مثبت یا به عبارتی جابجایی مثبت نامیده میشود. در كمپرسور دینامیكی یا حركتی یا سـیالی )توربـو كمپرسـورها( هـوا توسـط قطعـهای متحرك كه با سرعت زیادی دوران یا چرخش میكند مكیده شده سرعت هوا زیاد گردیـده سپس وارد محفظههایی با فرم بخصوص گردیده كه در این محفظه ها سرعت به فشار تبدیل میگردد كمپرسورهای دینامیكی سه دسته هستند كمپرسورهای دینامیكی با جریان هوای گریز از مركز CENTRIFIMGAL.FLOW با جریان هوای خطی AXIALFLOW و نوع دیگی از كمپرسورها كه قطعات متحركی ندارد ولی چون اصول و اساس كـاری آن ماننـد ایـن دو نوع كمپرسور است جزو این دسته بندی قرار میگیرد كه اجكتور نام دارد. از اجكتور جهـت تركیب كردن سیالات در حجم بسیار زیاد استفاده میگـردد. بـه طـور كلـی كمپرسـورهای جابجایی به دو دسـته اصـلی بـا حركـت قطعـه متحـرك بـه صـورت رفـت و برگـشت كـه RECIPROCATING نام دارد و به نام كمپرسور پیستونی نیز مشهور میباشـد و بـا حركـت قطعه متحرك دورانی تقسیم میشوند.

دسته بندی انواع كمپرسورها

دسته بندی انواع كمپرسورها

 

كمپرسورهای جابجایی مثبت دورانی

كمپرسورهای جابجایی مثبت دورانی نیز به كمپرسورهای دارای یك قطعـه چرخنـده و دو قطعه چرخنده تقسیم میشوند كه در مباحث بعدی در مـورد آنهـا بیـشتر توضـیح داده خواهد شد. بطور كلی با توجه به تصویر میتوان گفت كمپرسورهای پیـستونی جهـت تولیـد هـوای فشرده با فشار كم، متوسط، زیاد استفاده میشوند. و در صورتی كه نیاز به هوای فـشرده بـا فشار بالا باشد فقط از كمپرسور پیستونی استفاده میشود جهت تهیه هوای فشرده با حجم بسیار یا به عبارتی دبی یا دمش بـالا از كمپرسـورهای سیالی یا توربو كمپرسور استفاده میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش