دسته بندی انواع کمپرسورها

تقسیم بندی چیلر ها
آذر 21, 1398
چیلر
چیلر
آذر 21, 1398

دسته بندی انواع کمپرسورها

كمپرسور اسکرو

دسته بندی انواع کمپرسورها

کمپرسورها یا دستگاههای تولید کننده هوای فشرده طبـق دسـته بنـدی جهـانی بـه دو دسته اصلی تقسیم میشوند کمپرسورهای جابجایی و کمپرسورهای دینـامیکی یـا سـیالی، کمپرسور پیستونی یکی از انواع کمپرسورهای جابجایی است با حرکت پیـستون بـه سـمت پایین از مجرای مکش یا ورودی، هوا وارد محفظه سیلندر گردیده و زمانی که پیـستون بـه سمت بالا حرکت مینماید مجرای مکش بسته و مجرای خروجـی بعـد از ایـن کـه تـا حـد معینی هوا توسط پیستون متراکم گردید باز شده و هوای فشرده از آن خارج میگـردد ایـن نوع کمپرسور مقدار معینی هوا را در محفظه خود محبوس نموده متراکم کرده و از خروجی کمپرسور خارج میسازد را جابجایی مثبت مینامند یعنی مقدار معینی هوا را در هر مرحله یا کورس حرکتی خود کمپرس مینماید به عبارت دیگر خروجی هـوای فـشرده آن در هـر مرحله با مرحله بعدی یکی است و چون یک حجم معین هوا را کمپرس و جابجا مـینمایـد جابجایی مثبت نام دارد.

انواع دیگر کمپرسورهای

در انواع دیگر کمپرسورهای جابجایی مثبت نیز این مـسئله صـادق اسـت یعنـی در هـر مرحله کاری مقدار معینی هوا وارد کمپرسور گردیده متراکم شده و خارج میگردد مـثلاً در کمپرسور تیغهای هوای ورودی به اتاقکهای داخل کمپرسور در هر چرخش یا دور یکـسان است و چون هوا وارد کمپرسور گردیده و جابجا میگردد و مقدار هـوای خروجـی در تمـام کورسها یا مراحل حرکتی یکسان است مثبت یا به عبارتی جابجایی مثبت نامیده میشود. در کمپرسور دینامیکی یا حرکتی یا سـیالی )توربـو کمپرسـورها( هـوا توسـط قطعـهای متحرک که با سرعت زیادی دوران یا چرخش میکند مکیده شده سرعت هوا زیاد گردیـده سپس وارد محفظههایی با فرم بخصوص گردیده که در این محفظه ها سرعت به فشار تبدیل میگردد کمپرسورهای دینامیکی سه دسته هستند کمپرسورهای دینامیکی با جریان هوای گریز از مرکز CENTRIFIMGAL.FLOW با جریان هوای خطی AXIALFLOW و نوع دیگی از کمپرسورها که قطعات متحرکی ندارد ولی چون اصول و اساس کـاری آن ماننـد ایـن دو نوع کمپرسور است جزو این دسته بندی قرار میگیرد که اجکتور نام دارد. از اجکتور جهـت ترکیب کردن سیالات در حجم بسیار زیاد استفاده میگـردد. بـه طـور کلـی کمپرسـورهای جابجایی به دو دسـته اصـلی بـا حرکـت قطعـه متحـرک بـه صـورت رفـت و برگـشت کـه RECIPROCATING نام دارد و به نام کمپرسور پیستونی نیز مشهور میباشـد و بـا حرکـت قطعه متحرک دورانی تقسیم میشوند.

دسته بندی انواع کمپرسورها

دسته بندی انواع کمپرسورها

 

کمپرسورهای جابجایی مثبت دورانی

کمپرسورهای جابجایی مثبت دورانی نیز به کمپرسورهای دارای یک قطعـه چرخنـده و دو قطعه چرخنده تقسیم میشوند که در مباحث بعدی در مـورد آنهـا بیـشتر توضـیح داده خواهد شد. بطور کلی با توجه به تصویر میتوان گفت کمپرسورهای پیـستونی جهـت تولیـد هـوای فشرده با فشار کم، متوسط، زیاد استفاده میشوند. و در صورتی که نیاز به هوای فـشرده بـا فشار بالا باشد فقط از کمپرسور پیستونی استفاده میشود جهت تهیه هوای فشرده با حجم بسیار یا به عبارتی دبی یا دمش بـالا از کمپرسـورهای سیالی یا توربو کمپرسور استفاده میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش