یخ روی کویل- ذوب داخلی

اسفند ۲۱, ۱۳۹۷
یخ روی کویل- ذوب داخلی 

یخ روی کویل- ذوب داخلی 

یخ روی کویل- ذوب داخلی  از مشخصات این روش ذخیرة سرمایی بـا یـخ آن اسـت کـه از مبـرد ثانویـه (اغلـب اتـیلن گلایکـول) در آن اسـتفاده مـی […]