چیلر

دی ۵, ۱۳۹۸
چیلر

چیلر

چیلر چیلر دستگاهی جهت ایجاد برودت بر اساس عمل تراکمی و یا جذبی یک مایع میباشد. چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که […]