چیلر و برج خنک کن

اسفند ۲۷, ۱۳۹۷
اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر

چیلر و برج خنک کن

چیلر و برج خنک کن بررسی دو پدیده رسوب و خوردگي در برج خنک کننده و کنترل آن در یک نمونه موردی صنعتی برج های خنک […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷
شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر

شبیه سازی و تحلیل چیلر

شبیه سازی و تحلیل چیلر شبیه سازی و تحلیل چیلر جذبی با استفاده از نرم افزار ASPEN استفاده از سیکلهای جذبی در فرایندهای مختلف شیمیایی رو […]