چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

فروردین 26, 1398
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران در مطالعه حاضر با عنوان چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران عملکرد چیلر جذبی خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است و مقایسه […]
تماس - بخش فروش