چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی

چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی چيلرهای آبی با كمپرسور رفت و برگشتی به دليل وجود مكانيزم هاي كنترلي حساس و تجهيزات الكتريكي نبايد در فضاي […]