مدلسازی همزمان در چیلر

فروردین ۳, ۱۳۹۸
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

مدلسازی همزمان در چیلر

مدلسازی همزمان در چیلر مدلسازی همزمان انتقال جرم و حرارت فرایند تبخیر فیلم مایع ریزان بر روی یک صفحه عمودی متخلخل در برجهای خنک کننده فیلم […]