محاسبه چیلر

اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر در محاسبه چیلر بار سرمایشـی یکـی از بخـش هـای عمـده مصـرف بـرق بـه ویـژه در منـاطق گرمسـیری مـی باشـد.برای تأمین بار سرمایشی مشترکین به […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر در مقاله قبلی در مورد محاسبه چیلر توضیحاتی در این خصوص ارایه دادیم، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. این پمپ آب سرد […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر مخازن فلـزی در چیلر : این مخازن به شکل های مختلف ساخته می شوند. مخازن بزرگ ذخیـره سـرمایی در حـد چنـد هـزار تا چند میلیون […]
تماس - بخش فروش