محاسبه چیلر

اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر در محاسبه چیلر بار سرمایشـی یکـی از بخـش هـاي عمـده مصـرف بـرق بـه ویـژه در منـاطق گرمسـیري مـی باشـد.براي تأمین بار سرمایشی مشترکین به […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر در مقاله قبلی در مورد محاسبه چیلر توضیحاتی در این خصوص ارایه دادیم، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. این پمپ آب سرد […]
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر مخازن فلـزی در چیلر : این مخازن به شکل های مختلف ساخته می شوند. مخازن بزرگ ذخیـرة سـرمایی در حـد چنـد هـزار تا چند میلیون […]