محاسبه چیلر

اسفند 12, 1397
محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر در محاسبه چیلر بار سرمایشـی یکـی از بخـش هـای عمـده مصـرف بـرق بـه ویـژه در منـاطق گرمسـیری مـی باشـد.برای تأمین بار سرمایشی مشترکین به […]
اسفند 12, 1397
محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر در مقاله قبلی در مورد محاسبه چیلر توضیحاتی در این خصوص ارایه دادیم، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. این پمپ آب سرد […]
اسفند 14, 1397
محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر مخازن فلـزی در چیلر : این مخازن به شکل های مختلف ساخته می شوند. مخازن بزرگ ذخیـره سـرمایی در حـد چنـد هـزار تا چند میلیون […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش