محاسبه فشار

اسفند 13, 1397
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر مقایسه حجم مورد نیاز آب سر دو یخ در اواخر سال های دهۀ 1970 و اوایل دهۀ 1980 استفاده از ذخیـره سـرمایی در آمریکـا […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش