محاسبه فشار

مارس 4, 2019
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر مقایسه حجم مورد نیاز آب سر دو یخ در اواخر سال های دهۀ ۱۹۷۰ و اوایل دهۀ ۱۹۸۰ استفاده از ذخیـره سـرمایی در آمریکـا […]
تماس - بخش فروش