محاسبه فشار

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر مقایسه حجم مورد نیاز آب سر دو یخ در اواخر سال های دهۀ 1970 و اوایل دهۀ 1980 استفاده از ذخیـرة سـرمایی در آمریکـا […]