محاسبه فشار

اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر مقایسه حجم مورد نیاز آب سر دو یخ در اواخر سال های دهۀ ۱۹۷۰ و اوایل دهۀ ۱۹۸۰ استفاده از ذخیـره سـرمایی در آمریکـا […]
تماس - بخش فروش