محاسبه افت فشار در چیلر

بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

محاسبه افت فشار در چیلر

محاسبه افت فشار در چیلر افت فشار سمت لوله افت فشار در سمت لوله،با داشتن تعداد پاسهـای لولـه NP و طـول مبـدل حرارتـی L ، محاسبه میشود […]