مبدل حرارتی

بهمن ۲۹, ۱۳۹۷
طراحی اجزای فیلر چدنی

مبدل حرارتی

مبدل حرارتی مبدل حرارتی در چیلرهای جذبی به عنوان یك جزء فشرده دسـتگاه در جهـت افـزایش راندمان نقش مهمی را ایفا میكند. وظیفه مبدل حرارتی پیش […]