فشار سیستـم در چیلر

اسفند ۱۶, ۱۳۹۷
فشار سیستـم در چیلر

فشار سیستـم در چیلر

فشار سیستـم در چیلر   فشار سیستـمدر چیلر ها : برخی از سیستم های ذخیـره سـرمایی سیسـتم هـایی بسـته هسـتند. در ایـن صـورت وضـعیت آنهـا به […]