فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

تیر 4, 1398
فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

فرآیندهای تراکم در کمپرسورها

فرآیندهای تراکم در کمپرسورها فشار بنابر تعریف نیروی وارده بر واحد سطح رافشار میگویند. اگر نیرویـی برابـر بـا F بـر سـطحی معادل A اثر کند، فشاری […]
تماس - بخش فروش