فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

تیر ۴, ۱۳۹۸
فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها فشار بنابر تعريف نيروي وارده بر واحد سطح رافشار ميگويند. اگر نيرويـي برابـر بـا F بـر سـطحي معادل A اثر كند، فشاري […]