عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی یک اثره

مهر ۲۰, ۱۳۹۸
چیلر جذبی شعله مستقیم

عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی یک اثره

عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی یک اثره به لحاظ نظری گرمای مورد نیاز در ژنراتور با گرمای گرفته شده (ایجاد سرما) در اواپراتور […]