طراحی اجزای چيلر جذبی

بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
طراحی اجزای چيلر جذبی

طراحی اجزای چیلر جذبی

طراحی اجزای چیلر جذبی دمای سطح لوله داشتن ضریب جابجایی داخل لوله، می توانیم دمای سطح خارجی لوله ها را محاسبه کنیم. برای این کار از رابطه […]
تماس - بخش فروش