طراحی اجزای چيلر جذبی

بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
طراحی اجزای چيلر جذبی

طراحی اجزای چيلر جذبی

طراحی اجزای چيلر جذبی دمای سطح لوله داشتن ضريب جابجايی داخل لوله، مي توانيم دمای سطح خارجی لوله ها را محاسبه کنيم. برای اين کار از رابطه […]