طراحی اجزای چيلر جذبی

فوریه 12, 2019
طراحی اجزای چيلر جذبی

طراحی اجزای چیلر جذبی

طراحی اجزای چیلر جذبی دمای سطح لوله داشتن ضریب جابجایی داخل لوله، می توانیم دمای سطح خارجی لوله ها را محاسبه کنیم. برای این کار از رابطه […]
تماس - بخش فروش