سیکل تبرید جذبی

دی 20, 1397

روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید

روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید سیستم تبرید جذبی و ارتباط آن با سیستم تبرید تراكمی روش كار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید ، روش […]
تماس - بخش فروش