راندمان شـارژ در چیلر

اسفند ۱۷, ۱۳۹۷
مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها

راندمان شارژ در چیلر

راندمان شارژ در چیلر راندمان شارژ در چیلر وابسته به تکنولوژی به کار رفته، دمای آب سرد و نوع کمپرسور مـی باشـد. بـه طـور کـل راندمان […]