ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ

اسفند ۲۰, ۱۳۹۷
ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ

ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ

ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ این سیستم از یک دستگاه یخ ساز تشکیل شـده اسـت کـه روی مخـزن ذخیـره سـرمایی کـه حـاوی آب […]