ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ

اسفند 20, 1397
ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ

ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ

ذخیره سازی در چیلر به روش برداشت یخ این سیستم از یک دستگاه یخ ساز تشکیل شـده اسـت کـه روی مخـزن ذخیـره سـرمایی کـه حـاوی آب […]
تماس - بخش فروش