دسته بندی انواع كمپرسورها

آذر ۲۱, ۱۳۹۸
كمپرسور اسکرو

دسته بندی انواع كمپرسورها

دسته بندی انواع كمپرسورها كمپرسورها یا دستگاههای تولید كننده هوای فشرده طبـق دسـته بنـدی جهـانی بـه دو دسته اصلی تقسیم میشوند كمپرسورهای جابجایی و كمپرسورهای دینـامیكی […]