تعریف چیلر

دی ۱۵, ۱۳۹۸
تعریف چیلر

تعريف چيلر

تعريف چيلر   چیلرد ستگاهی است كه بااستفاده ازیك سیال خنك كننده درسیكل تبرید، سیال دیگری را(عمدتا” آب) برای مصارف صنعتی یاتهویه مطبوع خنك می كند. […]