تحليل ترموديناميکی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

تحليل ترموديناميکی

محاسبه افت فشار افت فشار سمت لوله در تحليل ترموديناميکی افت فشار در سمت لوله،با داشتن تعداد پاسهـای لولـه NP و طـول مبـدل حرارتـی L ، محاسبه […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
تحليل ترموديناميکی

تحليل ترموديناميکی

تحليل ترموديناميکی براي واحد جاذب نيز باتوجه به شكل ( ٧–٢) معادلات بقاي جرم كلي محلـول و بقـاي جرم جزء ليتيوم برومايد به ترتيب به صورت زير […]