تحليل ترموديناميکی

بهمن 15, 1397
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

تحلیل ترمودینامیکی

محاسبه افت فشار افت فشار سمت لوله در تحلیل ترمودینامیکی افت فشار در سمت لوله،با داشتن تعداد پاسهـای لولـه NP و طـول مبـدل حرارتـی L ، محاسبه […]
بهمن 19, 1397
تحليل ترموديناميکی

تحلیل ترمودینامیکی

تحلیل ترمودینامیکی برای واحد جاذب نیز باتوجه به شکل ( ٧–٢) معادلات بقای جرم کلی محلـول و بقـای جرم جزء لیتیوم بروماید به ترتیب به صورت زیر […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش