تحليل ترموديناميکی

بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
بررسی نقش برج خنک کن در سیستمهای چیلر

تحلیل ترمودینامیکی

محاسبه افت فشار افت فشار سمت لوله در تحلیل ترمودینامیکی افت فشار در سمت لوله،با داشتن تعداد پاسهـای لولـه NP و طـول مبـدل حرارتـی L ، محاسبه […]
بهمن ۱۹, ۱۳۹۷
تحليل ترموديناميکی

تحلیل ترمودینامیکی

تحلیل ترمودینامیکی برای واحد جاذب نیز باتوجه به شکل ( ٧–٢) معادلات بقای جرم کلی محلـول و بقـای جرم جزء لیتیوم بروماید به ترتیب به صورت زیر […]
تماس - بخش فروش