بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

فروردین ۲۶, ۱۳۹۸
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران در مطالعه حاضر با عنوان چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران عملكرد چیلر جذبی خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است و مقایسه […]