برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹
برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری

برآورد تقریبی ظرفیت چیلرهای تجاری با توجه به زیربنای قابل تهویه توسط چیلر برای پروژه و محاسبات سرمایش ارائه شده در جدول شماره1 برای محاسبه تقریبی […]