انتخاب شرایط داخل ساختمان

فروردین ۸, ۱۳۹۹
انتخاب شرایط داخل ساختمان

انتخاب شرایط داخل ساختمان

انتخاب شرایط داخل ساختمان در این طرح برای انتخــــاب دمای داخل ساختمان از استاندارد شماره 55 انجمن اشری بنام « شرایط حرارتی محیط برای اشغال افراد […]