انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی

فروردین ۴, ۱۳۹۹
انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی

انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی

انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی تابستان انتخاب دما برای فصل تابستـــان در کتاب اصول مقدماتی سازمان اشری و یا کریر توضیح داده شده […]