اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۸
اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر

اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر

اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر   در ادامه اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر که اجزای اصلی یک چیلر جذبی شامل تبخیرکننده، کندانسور، شیر […]