اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

اردیبهشت ۳, ۱۳۹۸
اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی

اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی اثر دمای تبخیرکننده چیلر جذبی در ساختارهای 1 و 2  ،کندانسور چیلر تراکمی توسط تبخیرکننده چیلر جذبی خنک میشود و دمای […]