اثر تبرید و ضریب عملكرد در چیلر تراکمی

ژانویه 9, 2019
اثر تبرید و ضریب عملكرد در چیلر تراکمی

اثر تبرید و ضریب عملکرد در چیلر تراکمی

اثر تبرید و ضریب عملکرد در چیلر تراکمی طبعا از نظر اقتصادی مطلوب این است که خواص فیزیکی و حرارتی مبرد چنان باشد که به ازای […]
تماس - بخش فروش