خواص محلول لیتیم بروماید و آب

انتروپی چیست
انتروپی چیست
مهر ۶, ۱۳۹۸
چیلر جذبی جهان تهویه
تحلیل چرخه چیلر جذبی یک اثره
مهر ۱۳, ۱۳۹۸

خواص محلول لیتیم بروماید و آب

چیلر جذبی لیتیم بروماید

خواص محلول لیتیم بروماید و آب

پیش از ادامه بحث در مورد چرخه های جذبی،بهتر است نگاهی به خواص محلول آب و لیتیم بروماید داشته باشیم. تصویرنشانگر نموداری است که خواص محلول لیتیم بروماید در آن به صورت خلاصه آمده است. محلول لیتیم بروماید مانند آب دریا، محلولی یونی محسوب می شود. لیتیم بروماید خالص به صورت پودری سفید رنگ است، اما در چیلرهای جذبی به صورت محلول مورد استفاده قرار می گیرد، بنابر این درصد وزنی آن در محلول تعیین کننده غلظت محلول محسوب می شود.به طور معمول این محلول با غلظت 55 تا 62 درصد در دامنه دمایی 25 تا 100 درصد درجه سانتیگراد(( 77-212 F کاربرد دارد. غلظت 55 درصد به معنای این است که 45 درصد باقیمانده محلول از آب مقطر تشکیل شده است. رابطه زیر نشانگر نسبت آب و لیتیم بروماید در محلول است:

X  = غلظت وزنی لیتیم بروماید در محلول بر حسب درصد = m وزن لیتیم بروماید در محلول بر حسب پوند یا کیلوگرم  = وزن آب در محلول بر حسب پوند یا کیلوگرم

به طور معمول فشار کل محلول برابر است با مجموع فشار بخار آب و فشار محلول لیتیم بروماید، اما با توجه به ناچیز بودن فشار جزیی لیتیم بروماید می توان از آن صرف نظر کرد،زیرا فشار آن به مراتب کمتر از فشار بخار آب است.

خواص محلول لیتیم بروماید و آب

تصویر نمودار محلول لیتیم بروماید و آب

حل شدن لیتیم بروماید در آب به موجب تغییر نقطه جوش آب می شود ون افزایش دمای نقطه جوش وابسته به غلظت محلول خواهد بود. هرچه غلظت بیشتر باشد، دمای جوش محلول نیز افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، محلولی با غلظت 50 درصد در فشار جو دارای نقطه جوش 132 درجه سانتیگراد و محلولی با غلظت 60 درصد دارای نقطه جوشی در حدود 155 درجه سانتیگراد است. به هنگام عملیات تغلیض یا جداسازی آب از محلول،دمای بخار آب جدا شده با برابر با دمای محلول خواهد بود. بنابر این چنانچه غلظت محلول بیشتر باشد، دمای بخار آب جدا شده نیز بیشتر خواهد بود. اصولا نقطه جوش لیتیم بروماید خالص بسیار بالا و در حدود 1310 درجه سانتیگراد است.

نمودار موازنه محلول آب و لیتیم بروماید

تصاویر نمودار دما-فشار یا نمودار موازنه محلول آب و لیتیم بروماید را بر اساس واحدهای بین المللی و انگلیسی نشان می دهند.بالاترین خط این نمودار مربوط به شرایط آب خالص است و پایین ترین خط،مربوط به بالاترین مقدار غلظت لیتیم بروماید است که تحت این شرایط احتمال کریستاله شدن محلول وجود خواهد داشت.

خواص محلول لیتیم بروماید و آب خواص محلول لیتیم بروماید و آب

  • تصویر نمونه دیگری از نمودار دما (C) فشار محلول لیتیم بروماید و آب بر اساس واحدهای SI
  • تصویر نمودار دما- فشار محلول لیتیم بروماید و آب بر اساس واحدهای SI
  • تصویر نمودار دما- فشار محلول لیتیم بروماید و آب بر اساس واحدهای انگلیسی خوانده می شود که برای فهم بهتر چرخه سرمایش جذبی بسیار مفید و کارآمد است. مراحل مختلف چرخه جذبی بر بستر همین نمودار و با توجه به شرایط محلول شکل می گیرد که در ادامه به چگونگی آن خواهیم پرداخت. نکته قابل توجه در این نمودار این است که خطوط مربوط به غلظت وزنی محلول با هم موازی نیستند.

تصویر نمودار نسبت انتالپی به غلظت وزنی محلول لیتیم بروماید و آب را بر اساس واحدهای بین المللی و انگلیسی نشان می دهند. از آنجا که در شرایط راهبری چیلر، فشار بسیار اندک است،تاثیر قابل توجهی بر انتالپی ندارد. بنابراین انتالپی مایع فوق سرد از روی نمودار بر اساس غلظت وزنی محلول و دما تعیین می شود.

خواص محلول لیتیم بروماید و آب

تصویر نمودار آنتالپی- غلظت محلول لیتیم بروماید و آب بر اساس واحدهای SI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش