عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی یک اثره

مجموعه روابط محاسباتی چیلر جذبی یک اثره
مهر ۱۶, ۱۳۹۸
چیلر جذبی آب گرم
تحلیل چرخه چیلر جذبی چند اثره
مهر ۲۳, ۱۳۹۸

عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی یک اثره

چیلر جذبی شعله مستقیم

عوامل موثر در کاهش ضریب کارایی چیلر جذبی یک اثره

به لحاظ نظری گرمای مورد نیاز در ژنراتور با گرمای گرفته شده (ایجاد سرما) در اواپراتور با هم برابر است. بنابر این انتظار می رود که ضریب کارایی در چیلر های جذبی یک اثره برابر 1 باشد. اما همانطور که محاسبات نشان داد، در واقع چنین نیست.

عوامل مختلفی باعث کاهش ضریب کارایی می شوند که مهم ترین آن ها را می توان در دو گروه زیر طبقه بندی نمود. البته این عوامل نه تنها در چیلر های جذبی یک اثره بلکه کم و بیش در سایر چیلر های جذبی نیز می توانند موجب کاهش ضریب کارایی گردند.

  1. اولین عامل مربوط به اتلاف حرارت ناشی از گردش محلول در چرخه سرمایش است. وقتی که محلول سرد خروجی از ابزوربر (نقطه (1 در مبدل حرارتی گرم شده و از آن خارج می شود و در مسیر 3 برای ورود به ژنراتور قرار می گیرد، دمای سیال در این نقطه همواره از دمای اشباع ژنراتور و محلول غلیظ پایین تر است، حتی اگر برای تبادل حرارت بین دو محلول غلیظ و رقیق از مبدل های پر بازده استفاده شود. بنابر این برای به جوش آوردن محلول، باید به آن گرما داده شود و همین مورد باعث افزایش گرمای ورودی ژنراتور می شود.
  2. دومین عامل مربوط به گرمای اختلاط ماده مبرد و جاذب است. برای جدا کردن مبرد از محلول، به نسبت تبخیر مبرد، 15 درصد انرژی گرمایی بیشتری مورد نیاز است. این انرژی اضافی صرف جدا سازی پیوند های ملکولی محلول می شود. در صورتی که برای تبخیر مبرد به تنهایی چنین انرژی در اواپراتور صرف نمی شود. بنا بر این نقطه مبرد در ژنراتور نسبت به اواپراتور به گرمای بیشتری نیاز خواهد داشت.

فارغ از موارد فوق موارد دیگری نیز که ناشی از کارکرد ناپایدار سیستم است، موجب کاهش ضریب کارایی می شود. به عنوان مثال چنان چه مقدار مبرد تولید شده بیش از مقدار جابه جایی آن از اواپراتور به ابزوربر باشد، بخشی از آن بدون تبخیر و به صورت مایع به ابزوربر سرریز می شود.

در چیلر های جذبی آمونیاکی، جداسازی مضاعف آب از آمونیاک به کمک رکتیفایر و آنالیزر خود نیازمند انرژی اضافه ای است که می باد از طریق انرژی گرمایی ورودی تامین شود و همین امر باعث کاهش ضریب کارایی این گونه چیلر ها می شود.

چنین عواملی را می توان عوامل ذاتی سیستم دانست که کم و بیش فارغ از نوع راهبری و نگه داری موجب کاهش ضریب کارایی می شود. برخی از عوامل نیز ناشی از نحوه راهبری و نگه داری سیستم های جذبی است. عدم کنترل دقیق ورودی به ویژه در بارهای جزیی، رسوب گذاری و عدم نظافت لوله های ابزوربر و کندانسور، عدم تناسب ظرفیت پمپ ها و یا عدم کارکرد صحیح آن ها از جمله موارد دیگری هستند که می توانند بر ضریب کارایی تاثیر منفی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.