چیلر چیست؟

ساخت اولین نمونه چیلر جذبی ادزوربشن در ایران
ساخت اولین نمونه چیلر جذبی ادزوربشن در ایران
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸
تاسيسات تهويه و تبريد
تاسيسات تهويه و تبريد
فروردین ۱۵, ۱۳۹۸

چیلر چیست؟

چیلر چیست؟

چیلر چیست؟

چیلر دستگاهی است كه حرارت را از مایع (معمولا آب) بر اساس سیكل تبرید تراكمی و یا جذبی دفع می كند. این مایع می تواند برای خنك كاری هوا و یا دستگاه ها استفاده شود كه معمولا به صورت سیكل و درون یك مبدل حرارتی جریان دارد. به عنوان یك محصول جانبی مهم، حرارتی كه از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود یا برای كارایی های بالاتر برای مقاصد گرمایی استفاده شود. نگرانی هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی ها شامل، كارایی، بازده، تعمیرو نگهداری، آسیب پذیری های محیطی است.
چیلرها به دو دسته چیلرهای تراكمی و چیلرهای جذبی تقسیم می شوند. شكل دیگر تقسیم بندی چیلرها بر اساس شكل خنك شدن ماده مبرد است كه به سه دسته آب خنك، هوا خنك و تبخیری تقسیم بندی می شوند. چیلرهای تراكمی با استفاده از انرژی الكتریكی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می شوند.

 

چیلر تراكمی

در چیلرهای تراكمی گاز ابتدا توسط كمپرسور، متراكم می گردد. این گاز سپس به كندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنك شده و به مایع تبدیل می گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین وارد خنك كننده (اواپراتور) می شود كه در فشار كمتری قرار دارد این كاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد كننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنك كننده، باعث ایجاد برودت در موادی كه با قسمت خنك كننده در ارتباطند می گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر، به كمپرسور منتقل می شود با عبور بخار با سرعت در یك مسیر هوای كندانسور مكیده می شود. خلاء در كندانسور به علت تبدیل بخار به آب و اختلاف حجم بین بخار و آب ایجاد می گردد.

چیلرهای تراكمی اسكرال

كنترل كننده های فشار در چیلر تراكمی

كنترل فشار بالا و پایین :

این وسیله جهت كنترل كردن فشار دستگاه می باشد، دو لوله موئین در این كنترل وجود دارد كه لوله LP را به قسمت مكش كمپرسور متصل كرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا.

در سیستم چیلر كمپرسور باید با فشار مكش و دهش معینی كار كند. هرگاه از این فشار كمتر یا بیشتر شود این كنترل عمل كرده و دستگاه را خاموش می كند. كنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می باشد. در چیلر تراكمی با كندانسور آبی معمولاً فشار پایین را روی psi 03 و فشار بالا را روی psi 223 و با كندانسور هوایی فشار پایین را روی 03 و فشار بالا را روی psi 253 می توان تنظیم كرد. اگر كمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و كلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می شود.

كنترل فشار روغن :

این وسیله جهت كنترل كردن مداوم فشار روغن كمپرسور می باشد. اگر در كمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می شود. كنترل روغن دارای دو لوله موئین می باشد كه یكی از آنها به قسمت ساكشن (مكش) كمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن كمپرسور متصل می شود. بین فشار مكش كمپرسور و فشار روغن بایدحداقل psi 03 فشار باشد در غیر این صورت كنترل روغن فرمان قطع می دهد. هنگامی كه كنترل روغن احساس كند كه فشار زیر psi 03 است یك هیتر درداخل كنترل روغن شروع به گرم شدن می شود و پس از تقریباً 03 ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن جریان شده و كمپرسور خاموش می شود.

چیلر جذبی

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراكمی از جذب كننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) بجای كمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنك كننده در چیلرهای جذبی سیستم برمید لیتیم (لیتیوم برماید) است. در این سیستم، در قسمت جذب كننده، بخار آب توسط لیتیوم برماید غلیظ جذب شده و در قسمت مولد حرارتی، آب بر اثر حرارت تبدیل به بخار می شود. بخار آب در كندانسور كه دارای فشار 3.0 اتمسفر است به حالت مایع در می آیدو سپس در خنك كننده كه تحت فشار 3.30 اتمسفر دوباره به بخار تبدیل می گردد و آب برای اینكه تبخیر گردد گرمای نهان خود رااز محیط خنك كننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد، سپس بخار آب ایجاد شده در خنك كننده به جذب كننده منتقل می گردد و دوباره این چرخه تكرار می شود.

انواع چیلر جذبی

گروه تك اثره كه خود به سه دسته چیلرهای تك اثره با تغذیه بخار، تك اثره با تغذیه آب داغ (دمای بالای 033 درجه سانتیگراد) و تك اثره با تغذیه آب گرم (دمای زیر 033 درجه سانتیگراد) تقسیم می شوند كه نحوه كار آنها مشابه بوده و همگی دارای حداقل یك مولد حرارتی می باشند.
گروه دو اثره كه به دو دسته دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه بندی می شوند. این چیلرها، جز نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیكل تبرید كاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تك اثره است.

ساختمان چیلر تراكمی :

 1. الكتروموتور: میل لنگ كمپرسور را به حركت در می آورد حركت دورانی میل لنگ باعث حركت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می گردد در نتیجه گاز مبرد در كمپرسور متراكم می شود.
 2. كوپلینگ : جفت كننده محور الكترو موتور با محور میل لنگ كمپرسور است.
 3. كمپرسور : گاز خروجی از اواپراتور را متراكم كرده وارد كندانسور می كند.
 4. لوله رانش : گاز خروجی از كمپرسور را به كندانسور هدایت می كند.
 5. كندانسور : كندانسور این چیلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گازمبرد و در داخل لوله ها آب خنك جریان دارد. گاز داغ و متراكم توسط لوله وارد پوسته كندانسور می شود . به علت تماس با لوله های مسی حاوی آب خنك ، خنك شده به مایع تبدیل می شود و از پایین از طریق لوله خارج می شود. آب جریانی از طریق لوله وارد كندانسور شده و از طریق لوله خارج می شود. آب خروجی از كندانسور به برج خنك كن هدایت می شود تا پس از خنك شدن دوباره به كندانسور برگردد.
 6. لوله خروج مایع مبرد از كندانسور
 7. شیر سرویس كندانسور : برای بستن لوله خروج مبرد از كندانسور در مواقع سرویس و تعمیرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
 8. شیر تغذیه ماده مبرد : برای شارژ سیستم استفاده می شود.
 9. فیلتر درایر یا صافی رطوبت گیر : وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبرید موجب بروز اشكالاتی می گردد كه برای جلوگیری آن از وسیله ای به نام فیلتر برای گرفتن مواد جامد و درایر برای گرفتن رطوبت موجود در سیستم استفاده می شود.
 10. شیر برقی : كه در صورت وصل بودن جریان الكتریكی مسیر عبور مایع مبرد را باز نگه می دارد این شیر برقی از ترموستات فرمان می گیرد.
 11. شیشه رویت یا سایت گلاس : میزان تغذیه ماده مبرد در سیستم و همچنین وجود رطوبت بیش از حد را در سیستم مشخص می نماید.
 12. اواپراتور : ماده مبرد پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور چیلر می شود ودر داخل لوله های مسی تبخیر شده و به صورت بخار از اواپراتور خارج می شود. تبخیر در اواپراتور باعث سرد شدن آب جریانی در پوسته می گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن كویلها جریان می یابد و در برگشت از هواساز یا فن كویلها از محل وارد اوپراتور چیلر می شود.
 13. شیر انبساط ترموستاتیك : كه از دمای گاز خروجی از اواپراتور تاثیر گرفته مقدار ماده مبرد ورودی به اواپراتور را تنظیم می نماید.
 14. لوله مكش : كه گاز خروجی از اواپراتور از طریق لوله وارد قسمت مكش كمپرسور می گردد.
 15. تابلو وسایل اندازه گیری و كنترل فشار : كه مانومترهای فشار زیاد و فشاركم كنترل فشار كم و زیاد و كنترل فشار روغن روی آن نصب شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.