تعریف چیلر

چیلر
چیلر
دی 15, 1398
تقسيم بندی چيلر ها
تقسیم بندی چیلر ها
دی 15, 1398

تعریف چیلر

تعریف چیلر

تعریف چیلر

 

چیلرد ستگاهی است که بااستفاده ازیک سیال خنک کننده درسیکل تبرید، سیال دیگری را(عمدتا” آب) برای مصارف صنعتی یاتهویه مطبوع خنک می کند. آب سردتولیدشده در اواپراتورچیلردرسیستمهای صنعتی برای خنک کردن بخشهائی ازماشین آلات ودرتهویه مطبوع جهت خنک کردن هوا از طریق هواساز، فن کوئل (فن کویل )  و،،، مورد استفاده قرارمی گیرد.

تعریف چیلرآبی :

به چیلری گفته میشودکه مبرد داخل کندانسورآن بوسیله اب خنک میشوددراین نوع چیلر، آبی که مبرد داخل کندانسور راخنک میکندخودگرم شده ودیگرقابل استفاده نیست به همین دلیل این آب وارد برج خنک کنندهشده ، دمایش پائین می آیدودوباره جهت خنک کردن مبردواردکندانسورمیشود .

درمناطقی که درصدرطوبت هوا زیاد باشد چون دربرج خنک کننده فرآیندانتقال حرارت براساس گرمای نهان تبخیرانجام میشود ، برج خنک
کننده کارائی نداشته ونمیتوان چیلرآبی استفاده کرد، همچنین اگرمیزان موادخورنده ورسوب آب زیادباشد ،چون امکان خوردگی ورسوب گیری ومسدودشدن لوله های داخل کندانسور زیاد است بنابراین امکان استفاده ازچیلرآبی وجود نداردوبه ناچاربایدچیلرهوائی استفاده کرد .

 

 معرفی اجزاء اصلی سیستم تراکمی چیلر هوایی

قسمتهای عمده یک سیکل تراکمی عبارتنداز:

 1. کمپرسور
 2. کندانسور
 3. شیر انبساط
 4. اواپراتور

کمپرسور  (COMPRESSOR )

بعنوان قلب یک سیستم تراکمی وظیفه ایجاد اختلاف فشار در سیستم برای جریان یافتن مبرد درسیکل رابه عهده دارد، انواع کمپرسورهای مورداستفاده درچیلرها به قرار زیر میباشند:

 • کمپرسورهای رفت وبرگشتی ( ضربه ای ) Reciprocating Compressors
 • کمپرسورهای گریزازمرکز Cenrtrifugal Compressors 
 • کمپرسورهای پیچی Screw Compressors
 • کمپرسورهای حلزونی Scroll Compressors 

هرچنداستفاده ازتمامی کمپرسورهای فوق درصنایع تهویه مطبوع ممکن وعملی است لیکن ازآنجاکه بدلیل تنوع درظرفیت ، مدل ، آشنائی بیشترمصرف کنندگان (Recip.Comp.) کمپرسورهای رفت وبرگشتی وسرویس کاران داخلی ، مصرف درازمدت وشناخت بیشتربازارداخلی ، بیشترین استفاده رادراین صنایع دارند .
لذا در اینجا نیز بالطبع درمورد این نوع کمپرسورها صحبت خواهیم نمود.

کمپرسورهای ضربه ای (رفت وبرگشتی) ازنظرنوع کاربری به چند دسته زیرتقسیم میشوند:

 کمپرسورهای باز (Open Type): الکتروموتور(محرک)وکمپرسور(متحرک) جداازهم بوده واز طریق کوپلینگ یاتسمه ، انتقال قدرت صورت میگیرد. این نوع کمپرسورهابیشتربرای ظرفیتهای بالااستفاده میشوند.

کمپرسورهای نیمه بسته (Semi Hermetic Type) : الکتروموتور و کمپرسورداخل یک محفظه  قراردارند لیکن امکان بازکردن وتعمیرالکتروموتور و اجزاء کمپرسور (روتور، استاتور، سرسیلندر، سیلندر،سوپاپها، میل لنگ ، پیستونها و …) براحتی وجود دارد . دراین نوع کمپرسورها معمولا جهت خنک کردن موتورالکتریکی ، گازمبرد را قبل ازورود به داخل سیلندرها از روی سیم پیچ الکتروم وتورعبورمی دهند . این کمپرسورها دارای راندمان بالا بوده و به همین دلیل و نیز امکان تعمیرات مورداشاره ، استفاده ازآنها در ظرفیتهای مختلف درچیلرهای تهویه مطبوع بسیار رایج میباشد.
کمپرسورهای بسته (Hermetic Type) : الکتروموتوروکمپرسورداخل یک محفظه بسته تعبیه شده اند،  وامکان تعمیریاتعویض قطعات وجودندارد، این کمپرسورهامعمولا درظرفیتهای پائین وبیشتردرسیستمهای سرد کننده خانگی وتجاری (نظیر یخچالها، کولرهای گازی، اسپلیت یونیتهاو …)ویاچیلرهاو پکیج یونیتهای با ظرفیت کم مورداستفاده دارند . ازمزایای این نوع کمپرسورها، جایگیر ی کم ، صدا و لرزش اندک و نگهداری آسان آنهااست. لیکن عدم امکان تعمیرآنها نقطه ضعفی برای این نوع کمپرسورها محسوب می گردد.

کندانسور (CONDENSER )

کندانسور ( تقطیرکننده یاچگالنده ) مبدلی است که وظیفه کندانس ( چگالش یا تقطیر )گازمبردخروجی ازکمپرسوررادرسیکل تبرید به عهده دارد .کندانسورها میتوانند از نوع آبی یا هوایی باشند.

کندانسور آبی

این نوع کندانسورمبدلی است از نوع (Shell & Tube )(پوسته – لوله) که در آن آب خنک کننده داخل لوله ها وگازمبرد داخل پوسته بدون درزقرارداد . در واقع گازداغ خارج شده ازکمپرسور با ورود به پوسته کندانسور و برخورد با لوله های مسی که داخل آنها آب خنک جریان دارد حرارت خود را به آب منتقل کرده تبدیل به مایع می شود .
به منظورافزایش ضریب انتقال حرارت لوله های مسی مورد اشاره ازنوع فین دار (تعدادزیادی فین درواحد طول روی سطح خارجی لوله تعبیه شده است) ، انتخاب میشوند.
آبی که دراثرگرفتن حرارت گازداغ مبردگرم شده است ازکندانسورخارج وپس ازعبورازبرج خنک کننده گرمای خود را ازدست داده ، خنک شده و باردیگر به کندانسور باز میگردد.
کندانسور آبی براساس ظرفیت موردنظر (T.H.R )درطولها و با تعدادلوله مختلف ونیز با تعداد پاس ( رفت وبرگشت آب) متفاوت طراحی و ساخته می شوند.

رسوب زدائی کندانسورآبی

بعد از مدتی کارکردن چیلر معمولا  کندانسور رسوب می گیردکه باید رسوب زدائی شود . درصورت رسوب گرفتن لوله های ک ندانسوراختلاف درجه آب ورودی وخروجی بسیارکم است و برای اینکه کاملا” مطمئن شویم کندانسور رسوب گرفته ، سرکندانسور را بازکرده و داخل لوله های مسی را نگاه می کنیم که درصورت داشتن رسوب به طریقه زیر میتوان کندانسور را تمیز نمود.

طریقه شیمیائی : که خود بر دو نوع است:

الف) درچیلرهای کوچک ماده ضدگچ دیسکیلررادرتشت برج خنک کننده ریخته وبدون اینکه فن برج راروشن کنیم پمپ برج راروشن نموده ودرحدود 6 الی 10 ساعت پمپ رادرحال کارمیگذاریم . برای اینکه دیسکیلر بتواندعمل خودراخوب انجام دهدآب بایدکمی داغ باشد . برای این منظوردر فواصل معین مثلا  هریک الی دوساعت یکبارچیلررا راه اندازی می کنیم ، بطوریکه فشاراز 270 PS تجاوز نکند. این طریق برای چیلرهای بزرگ ترنیزعملی است منتهابایدازماده ضدگچ (دیسکیلر)به مقدارزیاد استفاده شود.
ب ) ازپمپ وتشت جداگانه ای غیرازبرج استفاده میکنند وعمل گچ زدائ ی بایدبه مدت 24 ساعت ادامه داشته باشد. دراین طریقه ازماده ضدگچ کمتری استفاده میشود.

مقداراضافه نمودن پودرضد گچ به آب جهت شستشوی کندانسور:

 1. برای هرتن ظرفیت چیلر1/5 کیلوماده ضدگچ (دیسکیلر) به آب اضافه نمائید.
 2. هریک کیلو از ماده دیسکیلررا در دولیتر آب حل نمائید.
 3. ماده ضدگچ محلول درآب رابتدریج به منبع دویست لیتری بریزیدوپس ازمکیده شدن مقداری ازآن توسط پمپ وهدایت شدن آن بداخل کندانسورمجددا محلول رااضافه نمائیدتابه حدلازم برسد.

توجه :درطریقه شیمیائی میتوان ازاسیدکلریدریک گرم ورقیق استفاده کرد . اگرچه این طریقه به علت خطرات ناشی ازخوردگی کمترتوصیه می شود .لذابایدتوجه داشت که غلظت اسید بین 5-8 درصد بیشترنباشد و حتما ازاسیدی که دارای ماده ضدخورندگی است استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش