تعريف چيلر

چیلر
چیلر
دی ۵, ۱۳۹۸
تقسيم بندی چيلر ها
تقسيم بندی چيلر ها
دی ۲۰, ۱۳۹۸

تعريف چيلر

تعریف چیلر

تعريف چيلر

 

چیلرد ستگاهی است كه بااستفاده ازیك سیال خنك كننده درسیكل تبرید، سیال دیگری را(عمدتا” آب) برای مصارف صنعتی یاتهویه مطبوع خنك می كند. آب سردتولیدشده در اواپراتورچیلردرسیستمهای صنعتی برای خنك كردن بخشهائی ازماشین آلات ودرتهویه مطبوع جهت خنك كردن هوا از طریق هواساز، فن كوئل (فن کویل )  و،،، مورد استفاده قرارمی گیرد.

تعریف چیلرآبی :

به چیلری گفته میشودكه مبرد داخل كندانسورآن بوسیله اب خنك میشوددراین نوع چیلر، آبی كه مبرد داخل كندانسور راخنك میكندخودگرم شده ودیگرقابل استفاده نیست به همین دلیل این آب وارد برج خنك كنندهشده ، دمایش پائین می آیدودوباره جهت خنك كردن مبردواردكندانسورمیشود .

درمناطقی كه درصدرطوبت هوا زیاد باشد چون دربرج خنك كننده فرآیندانتقال حرارت براساس گرمای نهان تبخیرانجام میشود ، برج خنك
كننده كارائی نداشته ونمیتوان چیلرآبی استفاده كرد، همچنین اگرمیزان موادخورنده ورسوب آب زیادباشد ،چون امكان خوردگی ورسوب گیری ومسدودشدن لوله های داخل كندانسور زیاد است بنابراین امكان استفاده ازچیلرآبی وجود نداردوبه ناچاربایدچیلرهوائی استفاده كرد .

 

 معرفی اجزاء اصلی سیستم تراكمی چیلر هوایی

قسمتهای عمده یك سیكل تراكمی عبارتنداز:

 1. كمپرسور
 2. كندانسور
 3. شیر انبساط
 4. اواپراتور

كمپرسور  (COMPRESSOR )

بعنوان قلب یك سیستم تراكمی وظیفه ایجاد اختلاف فشار در سیستم برای جریان یافتن مبرد درسیكل رابه عهده دارد، انواع كمپرسورهای مورداستفاده درچیلرها به قرار زیر میباشند:

 • كمپرسورهای رفت وبرگشتی ( ضربه ای ) Reciprocating Compressors
 • كمپرسورهای گریزازمركز Cenrtrifugal Compressors 
 • كمپرسورهای پیچی Screw Compressors
 • كمپرسورهای حلزونی Scroll Compressors 

هرچنداستفاده ازتمامی كمپرسورهای فوق درصنایع تهویه مطبوع ممكن وعملی است لیكن ازآنجاكه بدلیل تنوع درظرفیت ، مدل ، آشنائی بیشترمصرف كنندگان (Recip.Comp.) كمپرسورهای رفت وبرگشتی وسرویس كاران داخلی ، مصرف درازمدت وشناخت بیشتربازارداخلی ، بیشترین استفاده رادراین صنایع دارند .
لذا در اینجا نیز بالطبع درمورد این نوع كمپرسورها صحبت خواهیم نمود.

كمپرسورهای ضربه ای (رفت وبرگشتی) ازنظرنوع كاربری به چند دسته زیرتقسیم میشوند:

 كمپرسورهای باز (Open Type): الكتروموتور(محرك)وكمپرسور(متحرك) جداازهم بوده واز طریق كوپلینگ یاتسمه ، انتقال قدرت صورت میگیرد. این نوع كمپرسورهابیشتربرای ظرفیتهای بالااستفاده میشوند.

كمپرسورهای نیمه بسته (Semi Hermetic Type) : الكتروموتور و كمپرسورداخل یك محفظه  قراردارند لیكن امكان بازكردن وتعمیرالكتروموتور و اجزاء كمپرسور (روتور، استاتور، سرسیلندر، سیلندر،سوپاپها، میل لنگ ، پیستونها و …) براحتی وجود دارد . دراین نوع كمپرسورها معمولا جهت خنك كردن موتورالكتریكی ، گازمبرد را قبل ازورود به داخل سیلندرها از روی سیم پیچ الكتروم وتورعبورمی دهند . این كمپرسورها دارای راندمان بالا بوده و به همین دلیل و نیز امكان تعمیرات مورداشاره ، استفاده ازآنها در ظرفیتهای مختلف درچیلرهای تهویه مطبوع بسیار رایج میباشد.
كمپرسورهای بسته (Hermetic Type) : الكتروموتوروكمپرسورداخل یك محفظه بسته تعبیه شده اند،  وامكان تعمیریاتعویض قطعات وجودندارد، این كمپرسورهامعمولا درظرفیتهای پائین وبیشتردرسیستمهای سرد كننده خانگی وتجاری (نظیر یخچالها، كولرهای گازی، اسپلیت یونیتهاو …)ویاچیلرهاو پكیج یونیتهای با ظرفیت كم مورداستفاده دارند . ازمزایای این نوع كمپرسورها، جایگیر ی كم ، صدا و لرزش اندك و نگهداری آسان آنهااست. لیكن عدم امكان تعمیرآنها نقطه ضعفی برای این نوع كمپرسورها محسوب می گردد.

كندانسور (CONDENSER )

كندانسور ( تقطیركننده یاچگالنده ) مبدلی است كه وظیفه كندانس ( چگالش یا تقطیر )گازمبردخروجی ازكمپرسوررادرسیكل تبرید به عهده دارد .كندانسورها میتوانند از نوع آبی یا هوایی باشند.

كندانسور آبی

این نوع كندانسورمبدلی است از نوع (Shell & Tube )(پوسته – لوله) كه در آن آب خنك كننده داخل لوله ها وگازمبرد داخل پوسته بدون درزقرارداد . در واقع گازداغ خارج شده ازكمپرسور با ورود به پوسته كندانسور و برخورد با لوله های مسی كه داخل آنها آب خنك جریان دارد حرارت خود را به آب منتقل كرده تبدیل به مایع می شود .
به منظورافزایش ضریب انتقال حرارت لوله های مسی مورد اشاره ازنوع فین دار (تعدادزیادی فین درواحد طول روی سطح خارجی لوله تعبیه شده است) ، انتخاب میشوند.
آبی كه دراثرگرفتن حرارت گازداغ مبردگرم شده است ازكندانسورخارج وپس ازعبورازبرج خنك كننده گرمای خود را ازدست داده ، خنك شده و باردیگر به كندانسور باز میگردد.
كندانسور آبی براساس ظرفیت موردنظر (T.H.R )درطولها و با تعدادلوله مختلف ونیز با تعداد پاس ( رفت وبرگشت آب) متفاوت طراحی و ساخته می شوند.

رسوب زدائي كندانسورآبي

بعد از مدتي كاركردن چيلر معمولا  كندانسور رسوب مي گيردكه بايد رسوب زدائي شود . درصورت رسوب گرفتن لوله هاي ك ندانسوراختلاف درجه آب ورودي وخروجي بسياركم است و براي اينكه كاملا” مطمئن شويم كندانسور رسوب گرفته ، سركندانسور را بازكرده و داخل لوله هاي مسي را نگاه مي كنيم كه درصورت داشتن رسوب به طريقه زير ميتوان كندانسور را تميز نمود.

طريقه شيميائي : كه خود بر دو نوع است:

الف) درچيلرهاي كوچك ماده ضدگچ ديسكيلررادرتشت برج خنك كننده ريخته وبدون اينكه فن برج راروشن كنيم پمپ برج راروشن نموده ودرحدود 6 الي 10 ساعت پمپ رادرحال كارميگذاريم . براي اينكه ديسكيلر بتواندعمل خودراخوب انجام دهدآب بايدكمي داغ باشد . براي اين منظوردر فواصل معين مثلا  هريك الي دوساعت يكبارچيلررا راه اندازي مي كنيم ، بطوريكه فشاراز 270 PS تجاوز نكند. اين طريق براي چيلرهاي بزرگ ترنيزعملي است منتهابايدازماده ضدگچ (ديسكيلر)به مقدارزياد استفاده شود.
ب ) ازپمپ وتشت جداگانه اي غيرازبرج استفاده ميكنند وعمل گچ زدائ ي بايدبه مدت 24 ساعت ادامه داشته باشد. دراين طريقه ازماده ضدگچ كمتري استفاده ميشود.

مقداراضافه نمودن پودرضد گچ به آب جهت شستشوي كندانسور:

 1. براي هرتن ظرفيت چيلر1/5 كيلوماده ضدگچ (ديسكيلر) به آب اضافه نمائيد.
 2. هريك كيلو از ماده ديسكيلررا در دوليتر آب حل نمائيد.
 3. ماده ضدگچ محلول درآب رابتدريج به منبع دويست ليتري بريزيدوپس ازمكيده شدن مقداري ازآن توسط پمپ وهدايت شدن آن بداخل كندانسورمجددا محلول رااضافه نمائيدتابه حدلازم برسد.

توجه :درطريقه شيميائي ميتوان ازاسيدكلريدريك گرم ورقيق استفاده كرد . اگرچه اين طريقه به علت خطرات ناشي ازخوردگي كمترتوصيه مي شود .لذابايدتوجه داشت كه غلظت اسيد بين 5-8 درصد بيشترنباشد و حتما ازاسيدي كه داراي ماده ضدخورندگي است استفاده نمود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش