تجهیزات کنترلی چیلرها

آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی
آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی
دی 30, 1398

تجهیزات کنترلی چیلرها

تجهيزات كنترلی چیلرها

تجهیزات کنترلی چیلرها

شیرمغناطیسی ( SOLENOID VALVE ) 

شیرمغناطیسی
این شیردرمسیرمایع مبردبه اواپراتور (مدار Liquid ) قبل از شیرانبساط قرارمیگیرد و وظیفه اصلی آن بازکردن یا  بستن مسیرعبور سیال مبرد است بدین معنی که اولین فرمان هنگام روشن نمودن دستگاه از ترموستات ( نصب شده روی مسیرورودی آب به اواپراتور ) به این شیرداده میشودکه درصورت نیازبه سرمایش (بالابودن درجه حرارت آب برگشتی به اواپراتور از حد تنظیم شده روی ترموستات ) مسیر عبورسیال مبرد را باز نموده وسپس کمپرسور نیز شروع بکارکرده وکلا ” سیستم سرماساز به فعالیت درآید .حال طبیعی است که با رسیدن درجه حرارت آب برگشتی به میزان تنظیم شده روی ترموستات یاپایین تر از آن بافرمان ارسالی شیر مغنا طیسی مسیرعبورمایع سرمازا را خواهد بست و با ادامه کارکمپرسور و بالطبع پائین آمدن فشارسمت مکش و بدنبال آن فرمان کنترل کننده (Low Pressure)کمپرسور خاموش شده و سیستم سرمایش ازحرکت باز می ایستد. لازم به ذکراست درچیلرهائی که دو کمپرسور بصورت کوپله با هم کارمی کنند، عمل مشروحه فوق دردو مرحله صورت میگیردیعنی درمرحله اول فرمان به کمپرسورفرعی داده شده وخاموش (روشن ) می شود و در مرحله بعدفرمان به شیربرقی مربوطه داده شده ، کل مداربسته و باروش مذکورکمپرسوراصلی (Leader)نیزازخط خارج می شود.

کنترل کننده فشاررانش (H.P.C)  

کنترل کننده فشاررانش
چون قطعات مختلف هرماشینی برای کاردریک فشارمعینی محاسبه ، طرح وساخته میشونددرصورتیکه کمپرسوربافشاربیش ازحدمعینی که بوسیله کارخانه سازنده کمپرسورتعیین گردیده است کارکندممکن است به قسمتهای مختلف آن مانندشاتون، رینگ وپیستون صدمه واردگرددواحتمالا” بشکندبرای جلوگیری ازاین خطرکلیدی بنام فشارزیادساخته شده است که آنهارابرروی دستگاههائی که دارای کمپرسورهستند نصب میکنند وکلیدبرقی آنرادرمدارالکتریکی کنترل دستگاه قرارمیدهند . درصورتیکه به هرعلت (بروزمشکل در کندانسور هوایی درچیلرها ی هوایی ) گازمبرد بمیزان مورد نظرخنک نشده وبالنتیجه فشاررانش به مقداری بالاترازحد تنظیم روی این بخش ازکنترل کننده برسد فرمان خاموش شدن کمپرسورازطریق این قسمت صادر خواهد گردید، تاصدمه ای ازاین بابت به سیستم واردنیاید .این بخش معمولا” دارای دکمه Reset دستی است تاپس ازحصول اطمینان ازرفع عیب درسیستم ، اپراتوراقدام به روشن نمودن مجدد نمایند.

کنترکننده فشارمکش (L.P.C)  

گاهی در چیلرها ترموستات تدریجی کنترل کننده درجه حرارت آب عمل نمیکندوآب داخل اواپراتورمرتبا ”سردترمی گردد (همزمان باسردشدن آب مقدارمایع مبردورودی به اواپراتورکم می شود و فشارمکش گاز نیز کم خواهدشد) دراین صورت هرگاه ترموستات ایمنی نیزعمل نکندو یا اینکه درمدارترموستات ایمنی پیش بینی نشده باشد آب درداخل اواپراتور یخ خواهدزد . ضمنا” درکمپرسورهای بسته ونیم بسته گرمای موتور بوسیله گازجذب می گردد و کم شدن بیش ازحد فشارگازمکش باعث خواهدشدکه گازقادربه جذب گرمای موتورنباشدوبتدریج درجه حرارت موتوربالارفته وسیم پیچی آن صدمه می بیند . همچنین کم شدن بیش ازحد فشارگازمکش باعث تبخیرروغن وخروج آن ازکمپرسورمی گرددکه نتیجه آن عدم روغنکاری کمپرسورو صدمه دیدن آن خواهد بود.
بمنظورجلوگیری ازخطرات یادشده درسیستمهای تهویه مطبوع وتبریدکلیدفشارکم نصب می گردد و آنرا در مدارالکتریکی کنترل دستگاه قرار می دهندتا هرگاه فشارازدرجه تنظیم آن پائین تررفت مدارالکتریکی کنترل دستگاه راقطع نموده وازاد امه کارکمپرسورجلوگیری نماید . زمانی که فشارگاز مکش ازدرجه تنظیم کلید فشارکم بالاتررفت مدارالکتریکی وصل وکمپرسور بطورخودکار روشن خواهد شد.
این قسمت خود شامل دوبخش تنظیم میباشد.
(Cut In) که معمولا”روی فشارحدود Psi 60 تنظیم می گردد، هنگام فرمان روشن شدن کمپرسورتا زمانیکه فشارمکش به مقدار تنظیمی مورد اشاره نرسد.  اجازه شروع کارکردکمپرسوررانخواهد داد.

(Cut Out )که معمولا ” روی فشارحدود 30 Psi   تنظیم می گردد ،  درصورتیکه به هرعلت فشارمکش  به میزانی کمترازاین مقداربرسد ، برای جلوگیری ازوارد آمدن صدمه به کمپر سور (بعنوان مثال ورودمایع مبرد غیر قابل تراکم به کمپرسور و لطمه دیدن سوپاپ ها) فرمان قطع کمپرسور راصادر می نماید.
توضیح درمورد عملPump down دراکثرسیستمهای سرمایشی که طراحی درستی برای جلوگیری  ازواردشدن صدمه به کمپرسور دراثر ورود ناگهانی مایع از اواپراتور هنگام استارت ، صورت گرفته ، هنگام خاموش شدن کمپرسور عمل Pump Down  انجام می شود بدین معنی که باصدورفرمان ازترموستات به شیربرقی برای بستن مدارمایع (ونهایتا” خاموش شدن کمپرسور )، کمپرسور بلافاصله خاموش نمیشود بلکه باادامه کارمکش از اپراتورو جمع شدن سیال مبرد درکندانسور از طریق مدار رانش بدلیل بسته بودن مدارمایع فشار اواپراتورکاهش یافته ودرنتیجه زمانی که فشاربه پائین ترازحدتنظیمی روی بخش (Cut Out (L.P.C برسد ، فرمان خاموش شدن کمپرسورازاین طریق صادرمیگردد . دراین حالت سیال مبرد داخل اواپراتور تقریبا تماما” ازطریق کمپرسور به داخل کندانسور منتقل شده وهنگام استارت مجدد کمپرسور دیگر مایعی دراواپراتور وجود ندارد که بصورت ناگهانی ازطریق Sucion  واردکمپرسورشده وبه سوپاپ ها لطمه بزند.
توضیح : بدلیل متفاوت بودن فشار رانش درسیستم های باکندانسورآبی (برج خنک کننده ) و باکندانسور هوایی بالطبع تنظیم H.P.C  دراین دو مدل باهم متفاوت بوده درسیستم آبی معمولا”روی 250  Psi و درسیستم های هوایی روی Psi   350 تنظیم صورت میگیرد .

کنترل فشار روغن (Oil Pressure Control)

کنترل فشار روغن

فشار روغن مدارهای داخلی کمپرسور بوسیله این دستگاه کنترل میشود . این کنترل کننده ازطریق اختلاف فشار بین روغن و فشارمکش کمپرسور کار میکندو هرگاه این اختلاف ازحدود تنظیم شده (معمولا20 Psi ) کمتر شود فرمان قطع داده و کمپرسور را خاموش می کند. (توضیح اینکه فشارروغن بایستی حداقل 20 Psi بیش از فشار مکش کمپرسور باشد ) کنترل کننده فوق دارای دکمه RESET می باشد که در صورت خاموش شدن کمپرسور ، بعد از رفع ایراد پیش آمده برای روشن شدن مجدد دستگاه حتما باید دکمهRESET را فشار داد.

فلوسوئیچ آب ( Water Flow Switch) 


این وسیله حس کننده وجود جریان آب داخل اواپراتور می باشد .بدین شکل که اگرتیغه این وسیله که معمولا ”درمسیرخروجی آب اواپراتور نصب می گردد به هر دلیلی (مثل اشکال درعملکردپمپ و …) عبورجریان آب را احساس ننماید فرمان قطع کارکرد و خاموش شدن سیستم رامی دهد تا از احتمال یخ زدگی اواپراتور و وارد شدن صدمه به دستگاه جلوگیری نماید.

ترموستات (Thermostat)  

ترموستات
این وسیله کنترل دمای آب ورودی به اواپراتوررابرعهده داشته وسنسو ر آن روی اتصال برگشت آب به اواپراتور نصب میگردد درصورتیکه درجه حرارت آب برگشتی بالاترازحد تنظیمی روی ترموستات باشدفرمان کاربه کمپرسورهاداده شده ودرغیراینصورت (آب برگشتی به اندازه کافی خنک باشد )دستورتوقف عملکرد کمپرسور یا کمپرسورها صادر می شود. بسته به تعدادکمپرسورهاو مراحل عملکردسیستم سرمایشی ترموستات ازنوع یک تاچند مرحله ای انتخاب می گردد (معمولا ” درصورتیکه تعدادمراحل از 4 مرحله بیشترباشداز ترموستات های الکترونیکی استفاده میشود ).

ترموستات آنتی فریز ( Anti Freeze) 

ترموستات آنتی فریز
این وسیله بمنظورکنترل درجه حرارت آب خروجی ازاواپراتور و جلوگیری ازسرد شدن بیش ازحد واحتمال یخ زدن آن مورداستفاده قرارمیگیرد. درصورتیکه درجه حرارت آب خروجی ازمیزان تنظیم روی ترموستات (حدود 5 C) کمترشود فرمان قطع مدارکنترلی چیلرراصادرمی نماید . ازآنجاکه وصل مجدد مداربایستی بارفع اشکال وعلت بروز آن همراه باشد این ترموستات ازنوع ریست دستی انتخاب می گردد تا پس ازحصول اطمینان ازحل مشکل ، اواپراتور اقدام به روشن نمودن سیستم نماید . این کنترل کننده که سنسور آن در قسمت خروجی آب از اواپراتور نصب میگردد بعنوان حفاظت پشتیبان درصورت عملکردنامطلوب ترموستات کنترل کننده کمپرسورها نیز خواهد بود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس - بخش فروش