تجهيزات كنترلی چیلرها

آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی
آشنایی با چیلرهای جذبی و تراکمی
دی ۲۵, ۱۳۹۸
انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی
انتخاب دمای بیرون برای محاسبات برودتی و حرارتی
فروردین ۴, ۱۳۹۹

تجهيزات كنترلی چیلرها

تجهيزات كنترلی چیلرها

تجهیزات كنترلی چیلرها

شیرمغناطیسی ( SOLENOID VALVE ) 

شیرمغناطیسی
این شیردرمسیرمایع مبردبه اواپراتور (مدار Liquid ) قبل از شیرانبساط قرارمیگیرد و وظیفه اصلی آن بازكردن یا  بستن مسیرعبور سیال مبرد است بدین معنی كه اولین فرمان هنگام روشن نمودن دستگاه از ترموستات ( نصب شده روی مسیرورودی آب به اواپراتور ) به این شیرداده میشودكه درصورت نیازبه سرمایش (بالابودن درجه حرارت آب برگشتی به اواپراتور از حد تنظیم شده روی ترموستات ) مسیر عبورسیال مبرد را باز نموده وسپس كمپرسور نیز شروع بكاركرده وكلا ” سیستم سرماساز به فعالیت درآید .حال طبیعی است كه با رسیدن درجه حرارت آب برگشتی به میزان تنظیم شده روی ترموستات یاپایین تر از آن بافرمان ارسالی شیر مغنا طیسی مسیرعبورمایع سرمازا را خواهد بست و با ادامه كاركمپرسور و بالطبع پائین آمدن فشارسمت مكش و بدنبال آن فرمان كنترل كننده (Low Pressure)كمپرسور خاموش شده و سیستم سرمایش ازحركت باز می ایستد. لازم به ذكراست درچیلرهائی كه دو كمپرسور بصورت كوپله با هم كارمی كنند، عمل مشروحه فوق دردو مرحله صورت میگیردیعنی درمرحله اول فرمان به كمپرسورفرعی داده شده وخاموش (روشن ) می شود و در مرحله بعدفرمان به شیربرقی مربوطه داده شده ، كل مداربسته و باروش مذكوركمپرسوراصلی (Leader)نیزازخط خارج می شود.

كنترل كننده فشاررانش (H.P.C)  

كنترل كننده فشاررانش
چون قطعات مختلف هرماشینی برای كاردریك فشارمعینی محاسبه ، طرح وساخته میشونددرصورتیكه كمپرسوربافشاربیش ازحدمعینی كه بوسیله كارخانه سازنده كمپرسورتعیین گردیده است كاركندممكن است به قسمتهای مختلف آن مانندشاتون، رینگ وپیستون صدمه واردگرددواحتمالا” بشكندبرای جلوگیری ازاین خطركلیدی بنام فشارزیادساخته شده است كه آنهارابرروی دستگاههائی كه دارای كمپرسورهستند نصب میكنند وكلیدبرقی آنرادرمدارالكتریكی كنترل دستگاه قرارمیدهند . درصورتیكه به هرعلت (بروزمشكل در كندانسور هوایی درچیلرها ی هوایی ) گازمبرد بمیزان مورد نظرخنك نشده وبالنتیجه فشاررانش به مقداری بالاترازحد تنظیم روی این بخش ازكنترل كننده برسد فرمان خاموش شدن كمپرسورازطریق این قسمت صادر خواهد گردید، تاصدمه ای ازاین بابت به سیستم واردنیاید .این بخش معمولا” دارای دكمه Reset دستی است تاپس ازحصول اطمینان ازرفع عیب درسیستم ، اپراتوراقدام به روشن نمودن مجدد نمایند.

كنتركننده فشارمكش (L.P.C)  

گاهی در چیلرها ترموستات تدریجی كنترل كننده درجه حرارت آب عمل نمیكندوآب داخل اواپراتورمرتبا ”سردترمی گردد (همزمان باسردشدن آب مقدارمایع مبردورودی به اواپراتوركم می شود و فشارمكش گاز نیز كم خواهدشد) دراین صورت هرگاه ترموستات ایمنی نیزعمل نكندو یا اینكه درمدارترموستات ایمنی پیش بینی نشده باشد آب درداخل اواپراتور یخ خواهدزد . ضمنا” دركمپرسورهای بسته ونیم بسته گرمای موتور بوسیله گازجذب می گردد و كم شدن بیش ازحد فشارگازمكش باعث خواهدشدكه گازقادربه جذب گرمای موتورنباشدوبتدریج درجه حرارت موتوربالارفته وسیم پیچی آن صدمه می بیند . همچنین كم شدن بیش ازحد فشارگازمكش باعث تبخیرروغن وخروج آن ازكمپرسورمی گرددكه نتیجه آن عدم روغنكاری كمپرسورو صدمه دیدن آن خواهد بود.
بمنظورجلوگیری ازخطرات یادشده درسیستمهای تهویه مطبوع وتبریدكلیدفشاركم نصب می گردد و آنرا در مدارالكتریكی كنترل دستگاه قرار می دهندتا هرگاه فشارازدرجه تنظیم آن پائین تررفت مدارالكتریكی كنترل دستگاه راقطع نموده وازاد امه كاركمپرسورجلوگیری نماید . زمانی كه فشارگاز مكش ازدرجه تنظیم كلید فشاركم بالاتررفت مدارالكتریكی وصل وكمپرسور بطورخودكار روشن خواهد شد.
این قسمت خود شامل دوبخش تنظیم میباشد.
(Cut In) كه معمولا”روی فشارحدود Psi 60 تنظیم می گردد، هنگام فرمان روشن شدن كمپرسورتا زمانیكه فشارمكش به مقدار تنظیمی مورد اشاره نرسد.  اجازه شروع كاركردكمپرسوررانخواهد داد.

(Cut Out )كه معمولا ” روی فشارحدود 30 Psi   تنظیم می گردد ،  درصورتیكه به هرعلت فشارمكش  به میزانی كمترازاین مقداربرسد ، برای جلوگیری ازوارد آمدن صدمه به كمپر سور (بعنوان مثال ورودمایع مبرد غیر قابل تراكم به كمپرسور و لطمه دیدن سوپاپ ها) فرمان قطع كمپرسور راصادر می نماید.
توضیح درمورد عملPump down دراكثرسیستمهای سرمایشی كه طراحی درستی برای جلوگیری  ازواردشدن صدمه به كمپرسور دراثر ورود ناگهانی مایع از اواپراتور هنگام استارت ، صورت گرفته ، هنگام خاموش شدن كمپرسور عمل Pump Down  انجام می شود بدین معنی كه باصدورفرمان ازترموستات به شیربرقی برای بستن مدارمایع (ونهایتا” خاموش شدن كمپرسور )، كمپرسور بلافاصله خاموش نمیشود بلكه باادامه كارمكش از اپراتورو جمع شدن سیال مبرد دركندانسور از طریق مدار رانش بدلیل بسته بودن مدارمایع فشار اواپراتوركاهش یافته ودرنتیجه زمانی كه فشاربه پائین ترازحدتنظیمی روی بخش (Cut Out (L.P.C برسد ، فرمان خاموش شدن كمپرسورازاین طریق صادرمیگردد . دراین حالت سیال مبرد داخل اواپراتور تقریبا تماما” ازطریق كمپرسور به داخل كندانسور منتقل شده وهنگام استارت مجدد كمپرسور دیگر مایعی دراواپراتور وجود ندارد كه بصورت ناگهانی ازطریق Sucion  واردكمپرسورشده وبه سوپاپ ها لطمه بزند.
توضیح : بدلیل متفاوت بودن فشار رانش درسیستم های باكندانسورآبی (برج خنك كننده ) و باكندانسور هوایی بالطبع تنظیم H.P.C  دراین دو مدل باهم متفاوت بوده درسیستم آبی معمولا”روی 250  Psi و درسیستم های هوایی روی Psi   350 تنظیم صورت میگیرد .

كنترل فشار روغن (Oil Pressure Control)

كنترل فشار روغن

فشار روغن مدارهای داخلی كمپرسور بوسیله این دستگاه كنترل میشود . این كنترل كننده ازطریق اختلاف فشار بین روغن و فشارمكش كمپرسور كار میكندو هرگاه این اختلاف ازحدود تنظیم شده (معمولا20 Psi ) کمتر شود فرمان قطع داده و كمپرسور را خاموش می كند. (توضیح اینكه فشارروغن بایستی حداقل 20 Psi بیش از فشار مکش کمپرسور باشد ) كنترل كننده فوق دارای دكمه RESET می باشد كه در صورت خاموش شدن كمپرسور ، بعد از رفع ایراد پیش آمده برای روشن شدن مجدد دستگاه حتما باید دكمهRESET را فشار داد.

فلوسوئیچ آب ( Water Flow Switch) 


این وسیله حس كننده وجود جریان آب داخل اواپراتور می باشد .بدین شكل كه اگرتیغه این وسیله كه معمولا ”درمسیرخروجی آب اواپراتور نصب می گردد به هر دلیلی (مثل اشكال درعملكردپمپ و …) عبورجریان آب را احساس ننماید فرمان قطع كاركرد و خاموش شدن سیستم رامی دهد تا از احتمال یخ زدگی اواپراتور و وارد شدن صدمه به دستگاه جلوگیری نماید.

ترموستات (Thermostat)  

ترموستات
این وسیله كنترل دمای آب ورودی به اواپراتوررابرعهده داشته وسنسو ر آن روی اتصال برگشت آب به اواپراتور نصب میگردد درصورتیكه درجه حرارت آب برگشتی بالاترازحد تنظیمی روی ترموستات باشدفرمان كاربه كمپرسورهاداده شده ودرغیراینصورت (آب برگشتی به اندازه كافی خنك باشد )دستورتوقف عملكرد كمپرسور یا كمپرسورها صادر می شود. بسته به تعدادكمپرسورهاو مراحل عملكردسیستم سرمایشی ترموستات ازنوع یك تاچند مرحله ای انتخاب می گردد (معمولا ” درصورتیكه تعدادمراحل از 4 مرحله بیشترباشداز ترموستات های الكترونیكی استفاده میشود ).

ترموستات آنتی فریز ( Anti Freeze) 

ترموستات آنتی فریز
این وسیله بمنظوركنترل درجه حرارت آب خروجی ازاواپراتور و جلوگیری ازسرد شدن بیش ازحد واحتمال یخ زدن آن مورداستفاده قرارمیگیرد. درصورتیكه درجه حرارت آب خروجی ازمیزان تنظیم روی ترموستات (حدود 5 C) كمترشود فرمان قطع مداركنترلی چیلرراصادرمی نماید . ازآنجاكه وصل مجدد مداربایستی بارفع اشكال وعلت بروز آن همراه باشد این ترموستات ازنوع ریست دستی انتخاب می گردد تا پس ازحصول اطمینان ازحل مشكل ، اواپراتور اقدام به روشن نمودن سیستم نماید . این كنترل كننده كه سنسور آن در قسمت خروجی آب از اواپراتور نصب میگردد بعنوان حفاظت پشتیبان درصورت عملكردنامطلوب ترموستات كنترل كننده كمپرسورها نیز خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.