لیتیم بروماید

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۸

کریستال لیتیوم بروماید چیلر

کریستال لیتیوم بروماید چیلر جهت دریافت قیمت لیتیوم بروماید با بخش فروش تماس بگیرید لیتیوم برماید پایه کرومات: متداول ترین و پرمصرف ترین محلول لیتیوم برماید […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۸
چیلر جذبی لیتیم بروماید

چیلر جذبی لیتیم بروماید

چیلر جذبی لیتیم بروماید در مقاله چیلر جذبی لیتیم بروماید به بررسی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت ، پمپ ابزروبر محلول لیتیوم بروماید را […]
شهریور ۲, ۱۳۹۸
چیلر جذبی جهان تهویه

لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن

لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن در مقاله لیتیوم بروماید و خواص فیزیکی آن نظر به اینکه لیتیوم بروماید ازعناصر قلیایی و برم از خانواده هالوژنها […]
مهر ۹, ۱۳۹۸
چیلر جذبی لیتیم بروماید

خواص محلول لیتیم بروماید و آب

خواص محلول لیتیم بروماید و آب پیش از ادامه بحث در مورد چرخه های جذبی،بهتر است نگاهی به خواص محلول آب و لیتیم بروماید داشته باشیم. […]