چیلر و برج خنک کن

پمپ های مورد استفاده در چیلر
پمپ های مورد استفاده در چیلر
اسفند ۲۶, ۱۳۹۷
شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر
شبیه سازی و تحلیل چیلر
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷

چیلر و برج خنک کن

اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر

چیلر و برج خنک کن

بررسی دو پدیده رسوب و خوردگي در برج خنک کننده و کنترل آن در یک نمونه موردی صنعتی

برج های خنک کننده از جمله مهمترین تجهیزات موجود در صنایع نفت میباشند. بسیاری از تجهیزات و فرایندها برای کار نیازمند خنک کاری هستند و عمده سیال موجود برای این کار در صنعت، آب است. وظیفه خنک کردن آب به عهده برج خنک کننده است. در این بین مشکلات مختلفی از جمله مشکل رسوب و همچنین پدیده خوردگی در برج اتفاق میافتد. این مقاله به بررسی علل و عوامل رسوب و خوردگی و تشریح و تعریف انواع آنان در برج خنک کننده میپردازد. در صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت هزینه زیادی برای حذف این دو پدیده و عوامل مخرب ناشی از آن پرداخته میشود. بنابراین سعی در کم کردن و یا از بین بردن علل و عوامل آنها بسیار مفید خواهد بود. همچنین به بررسی پرکن ها در برج و توصیف انواع آن با ذکر مزایا و معایب آنان پرداخته و در نهایت با استفاده از یک نمونه موردی به بررسی غلظتهای آلاینده و عوامل خوردگی در برج میپردازیم و با نرمافزار Aspen Water شبکه ایی برای نمونه موردی گفته شده ارائه میکنیم. این سیستم بر اساس تلفیق معادلات غیرخطی به-دست آمده از انتگراسیون جرمی بوده و شبکه ارائه شده با توجه به کنترل میزان آلاینده در برج، میزان آب مصرفی و پساب تولیدی در برج را نیز کاهش میدهد. نتایج و تحلیل به دست آمده این موضوع را نشان میدهد.

 

طراحی چرخ دسیکنت برای کنترل دمای حباب تر، جهت بهبود عملکرد برج خنک کن در شهر اهواز

برج های خنک کننده تر، معمولا در شرایط آب هوایی گرم و خشک با طیف محدودی از دمای حباب تر، طراحی میشوند. اما بسیاری از برجهای خنک کن درشرایط آب و هوایی، با تنوع زیادی از دمای حباب مرطوب به کار میروند که به شدت بر عملکرد حرارتی آنها تاثیر میگذارد. شهر اهواز به دلیل نزدیکی آن به خلیج فارس دارای تغییرات زیاد دمای حباب مرطوب می باشد. در مطالعه انجام شده، مشخصات طراحی یک برج خنک کننده در شرایط آب و هوایی شهر اهواز در نظر گرفته شده است سپس داده های تجربی دمای آب خروجی در دمای حباب مرطوب خارج از طراحی بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای حباب مرطوب و در شرایط خارج از طراحی، دمای آب خروجی از برج تا حدود 2/8 درجه سانتیگراد افزایش مییابد که این افزایش بر عملکرد برج تاثیر قابل ملاحظهای میگذارد. به منظور کنترل دمای حباب مرطوب شهر اهواز، با استفاده از روابط مربوط به دما و رطوبت مطلق هوای خروجی از چرخ دسیکنت، تاثیر کاربرد آن همراه با یک مبدل حرارتی بر روی کاهش دمای حباب مرطوب خروجی از مبدل حرارتی مورد بررسی قرار میگیرد و پارامترهای بهینه و کمترین دمای حباب مرطوب هوای خروجی از مبدل حرارتی انتخاب میشود. برای به دست آوردن دمای حباب مرطوب از یک مدل ریاضی که بیانگر خواص فیزیکی هوا است استفاده شده است.

نگلریا فاولری, میکروارگانیسم بیماری زا در برج خنک کن

چیلرها و برجهای خنک کن میزبان جانوران میکروسکوپی زیادی هستند. یکی از این موجودات Naegleria fowleri نام دارد. نگلریا فاولری، آمیب آزادزی است که، در آبهای راکد و خاک زندگی میکند. این موجود یک آمیب واقعي نبوده، اما مانند آمیبهاي واقعي از میکروبهاي آغازیان محسوب ميشود. عامل مننگوآنسفالیت اولیه مغزی است. دکتر فاولر و کاتلر برای اولین بار بیماریهای انسانی ناشی از ،amebo تاژکدار در استرالیا را در سال 1965 کشف کردند. trophozoite مرحله عفونی آمیب است. در شرایط نامطلوب N. fowleri کیست تشکیل میدهد. اگر به هر طریقی وارد حفرههای بینی انسان شوند میتوانند به مرحله تروفوزوئیت برگشته و درون بدن به عفونت تبدیل شوند. کیستها و تروفوزوئیتها میتوانند از طریق حفرههای هوایی بینی به بدن انسان وارد شوند که معمولا ورود آنها مربوط به فعالیت انسان (شنا) در آب است. دوره بین تماس اولیه با پاتوژن N. fowleri و شروع علائم بالینی از 3 2 روز تا 15 7 روز متفاوت میباشد. پیشرفت بیماری شدید و سریع شده و بیمار طی یک دوره 7-3روز به حالت کما و تشنج میرود. PAMدر نهایت به مرگ ختم میشود ( 98درصد). به طور متوسط تنها یک هفته پس از ظهور اولین علائم، بیمار خواهد مرد.
با توجه به معرفی این آمیب و خطری که از جانب آن انسان را تهدید می کند، توجه به این موارد ضروری میباشد :

  1. نمونه برداری و شناسایی میکرو ارگانیسمهای موجود در آب خروجی از برج خنک کن
  2. انجام آزمایشهای شناسایی و کشف این آمیب در منابع آبی نزدیک به خروجی آب برج خنک کن
  3. آگاهی دادن به مردمی که در نزدیکی صنایع زندگی میکنند، جهت جلوگیری از شنا و یا استفاده از منبع آب آلوده به این آمیب.

بررسی دلایل ایجاد کریستالیزاسیون و راهکارهای برطرف کردن آن در چیلرهای جذبی

در چیلرهای جذبی از لیتیوم بروماید به عنوان جاذب استفاده می شود. وقتی که دمای محلول لیتیوم بروماید در نمودار تعادل زیر خط کریستالیزاسیون افت میکند، لیتیوم بروماید در غلظت ثابت شروع به یخ زدن میکند. لیتیوم بروماید خالص به شکل کریستال های نمک است. اکنون چیلرهای جذبی در ناحیهای دور از خط کریستالیزاسیون طراحی میشوند و همچنین تجهیزاتی در چیلر وجود دارد،که اجازه وقوع کریستالیزاسیون به چیلر جذبی نمیدهد.

مواردی که کریستالیزاسیون اتفاق میافتد :

وقتی که سیستم در بار کامل کار میکند،

همچنین دمای برج خنک کن کم باشد،

ممکن است، دمای محلول زیر خط کریستالیزاسیون برود و کریستالیزاسیون در چیلر اتفاق بیفتد. اگر دمای محلول غلیظ در مبدل حرارتی کاهش یابد احتمال وقوع کریستالیزاسیون وجود دارد. سازندگان با ساخت تجهیزاتی در چیلرهای جذبی امکان وقوع کریستالیزاسیون را کاهش داده اند.

کارایی کندانسورهای متفاوت در عملکرد سیستم جذبی خورشیدی یک اثره لیتیم _ بروماید

باتوجه به بحران انرژی در سال های اخیر به ویژه در فصل تابستان و محدود بودن منابع سوختی و آلایندگی آنها، انرژی خورشیدی از منابعی است، که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به انرژی دریافتی قابل ملاحظهی زمین از خورشید میتوان با بهره گیری مناسب از این انرژی در سیستمهای تبرید بار سرمایی مورد نیاز خانه را در فصل تابستان تامین کنیم. در این مقاله، به منظور بررسی سیستمهای انرژی نو، به مطالعه و تحلیل عددی دادههای خورشیدی با استفاده از نرم افزار EESبر روی معادلات حاکم بر سیستمهای انرژی خورشیدی پرداخته شده است. عملکرد این سیستم به صورت جذبی- خورشیدی با در نظر گرفتن اثرات لیتیوم- بروماید به همراه کلکتور لوله خلاء در نظر گرفته شده است. با استفاده از برنامه کامپیوتری که برای تک تک اجزاء سیستم و به تبع آن برای کل سیستم نوشته شده است عملکرد سیستم جذبی خورشیدی در شرایط یکسان حجم تانک ذخیره آب ثابت، مساحت سطح کلکتور ثابت به ازای سیستم با نوع کندانسور متفاوت سیستم با کندانسور آبی و برج خنک کن و سیستم با کندانسور هوایی مورد بررسی قرار گرقته است. در این تحقیق مشخص شد. در یک سیستم با کندانسور آبی مدت زمان بیشتری از انرژی خورشیدی استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.