چیلر جذبی سه اثره

چیلر جذبی آب گرم
تحلیل چرخه چیلر جذبی چند اثره
مهر ۲۳, ۱۳۹۸
هواساز
دستگاه هواساز و تجهیزات آن
آبان ۳, ۱۳۹۸

چیلر جذبی سه اثره

چیلر جذبی سه اثره

چیلر جذبی سه اثره

ساخت چیلرهای جـذبی سـه اثـره بـر مبنـای افـزایش کـارایی چیلر جذبی و بر اسـاس گسـترش چرخـه چیلرهـای دو اثـره شـکل گرفتـه و سـطح فشـار دیگری به آن اضافه شد تا انرژی گرمایی ورودی در سطح دیگر دوبـاره مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. با عملی نمودن ایـن ایـده، ضـریب کـارایی تـا 1/6 افـزایش یافـت، امـا پـی آمـدهایی همچون قیمت تمام شده بیشتر و عمر مفید کمتر را به همراه داشت .

چیلر جذبی سه اثره چیلر جذبی سه اثره

از این رو ساخت و استفاده از این گونه چیلرهای دواثره و شـعله مسـتقیم بـه مراتـب کمتـر از فاصله ضریب کارایی چیلرهای دواثره نسبت به چیلرهای یک اثره است. این فاصله بـه انـدازه ای نیست که معایب ناشی از کاهش عمر مفید و هزینه های ساخت را پوشـش دهـد. تصـاویر به ترتیب نشان دهنده چرخه سرمایش و نمودار فشار ـ دما چیلر جذبی سه اثره هستند.

جهت استعلام قیمت چیلر ، قیمت چیلر جذبیقیمت چیلر تراکمیقیمت هواسازقیمت فن کویل – با بخش فروش تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.