پمپ های مورد استفاده در چیلر

ذخیره سازی با یخ و سیستم های باز در چیلر
ذخیره سازی با یخ و سیستم های باز در چیلر
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷
اثر دمای محیط خنک شونده در چیلر
چیلر و برج خنک کن
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷

پمپ های مورد استفاده در چیلر

پمپ های مورد استفاده در چیلر

پمپ های مورد استفاده در چیلر


پمپ های مورد استفاده در چیلر , زمانی که از مخزن ذخیره سرمایی روی سطح زمین و یا حالتی که تراز سطح آب مخزن بـالاتر از تـراز پمپ ها است استفاده می شود، بیشتر از پمپ های نوع حلزونی volute با یک یا دو مکش (مانند پمپ های برج خنک کن) استفاده می شود. زمانی که سطح مخزن پایین تر از تراز پمپ هـا اسـت، پمـپ هـا مـی تواننـد از انـواع قـائم تـوربینی که در داخل مخزن مستقر می شوند و موتـور آنهـا بیـرون مخـزن قـرار دارد انتخـاب شـوند. ایـن پمـپ هـا همچنین می توانند از انواع «خود آماده»  (Self- priming) در نظر گرفته شوند.

اتصال سیستم مخزن سرمایی به صورت سری با مدار سرمایش موجود :


این اتصال اغلب به صورت سری انجام می شود. اتصال هم می تواند به صورت مستقیم و هم به توسـط مبدل حرارتی انجام شود. شکل(41) مدار را نشان می دهد.

پمپ های مورد استفاده در چیلر

شکل (41) سیستم ذخیره سازی با یخ که با مدار چیلر سری شده است.

مدار بسته :


در این حالت اغلب مخزن ذخیره که از نوع بسته و تحت فشار است در لوله مشترك قرار می گیرد. بدین ترتیب دیگر به شیرهای کنترل و شیرهای نگه دارنده فشار (Pressure Sustaining valve) نیازی نیست و مدار به شکل یک مدار بستۀ متعارف عمل می کند. تنها در این است که حجم آب در این سیستم بیشتر از سیستم های متعارف است. شکل(42) مدار و محل مخزن را نشان می دهد.

پمپ های مورد استفاده در چیلر

شکل (42) ذخیره سازی با استفاده از مخزن تحت فشار در لوله کنار گذر

با نصب مخزن ذخیره تحت فشار در مدار بسته، چیلر می تواند با راندمان بالا کار کنـد. چنانچـه بارهـا کم باشند، چیلر خاموش می شـود و بارهـا تنهـا از آب سـرد ذخیـره شـده در سیسـتم اسـتفاده مـی کننـد.
بدین ترتیب وضعیت مانند حالتی است که در آن قطر لوله های شبکه توزیع زیاد در نظـر گرفتـه شـده باشـد و درون سیستم مقدار آب سرد زیادی در حرکت باشد (مانند شبکه مرکزی سرمایش یک فرودگاه و یا محوطه های بزرگ) چنانچه شبکه توزیع بزرگ باشد، لازم است تا آب ذخیره شده در لوله های شبکه به حجم مخـزن اضافه شود تا حجم واقعی آب سرد به دست آید.

مدار بسته با مخزن اتمسفریک :


در این حالت محلول گلایکول از داخل کویل هایی که در داخل مخزن قرار داده شـده انـد مـی گـذرد و سرما ایجاد می کند. مخزن از نوع باز (اتمسفریک) است. به هنگام شـارژِ مخـزن، یـخ روی جـداره خـارجی کویل ها ایجاد می شود. به هنگام تخلیۀ مخزن (دشارژ آن) یخِ تولیـد شـده روي جـداره خـارجی کویـل هـا ذوب می شود.
یک نمونه از مخزن این سیستم مشابه شکل (43) است.

شکل(43)


مخزن ذخیره می تواند شامل یک و یا چندین مخزن به صورت چند مدول باشد. به این سیستم »یخ روی کویل- ذوب داخلی« می گویند.
چگونگی همبندی و آرایش لوله ها و پمپ ها در ذخیره سرمایی بسیار مهم است زیرا باید بتوان استراتژی های مختلف سرمایش را در آنها به خوبی به اجرا گذاشت. به 5 حالت کنترل در اینجا دوباره اشاره می شود.

  1. چیلر در حالت متعارف (بدون آن که یخ تولید کند) کار نماید.
  2. مدار توزیع و بارها به توسط چیلر تغذیه شوند و در همین حال یخ هم تولید شود.
  3. مدار توزیع و بارها به توسط چیلر و مخزن تغذیه شوند.
  4. مدار توزیع و بارها فقط به توسط مخزن تغذیه شوند.
  5. تنها یخ تولید شود (شارژ مخزن).

ممکن است در برخی سیستم ها به کلیۀ حالت های کنترل فوق نیاز نباشد.

گردش سیال در سیستم «یخ روی کویل- ذوب داخلی» :
چندین راه برای گردش سیال در سیستم فوق وجود دارد. در شکل(44) سه روش نشان داده شده است. شکل(a)سیستمی را نشان می دهد که در آن چیلر بالادست مخزن سرمایی قرار دارد.
شکل(b) آرایشی را که در آن چیلر پایین دست مخزن قرار دارد نشان می دهد. حالت دیگری از این روشِ اتصال در شکل ) (cآمده است. در این شکل دو چیلر به صورت موازی در مدار قرار گرفته اند.
در دو حالت(a) و(b) از یک شیر کنترل سه راه استفاده شده است. بدین صورت می توان دمای آب رفت به بارها را روی مقدار مورد نظر تنظیم کرد.
در شکل(c) مدار طوری طراحی شده است که در همۀ حالت های بار، یاگلایکول با دمای کم و ثابت دریافت کند و یا زمانی که از یخ ذخیره شده استفاده نمی شود، دمای بالاتری را مورد استفاده قرار دهد.
چنانچه چیلر بالادست مخزن ذخیره سرمایی قرار داشته باشد، مصرف برق به ازاء هر تن سرما، کاهش می یابد. زیرا دمای ورودی به اواپراتور همان گونه که گفتیم افزایش می یابد. و بدین ترتیب راندمان چیلر زیاد می شود.
شکل (c) حالت متفاوتیِ از اتصال نشان داده شده در(b) است. دراین حالت، هر یک از چیلرها می تواند یخ تولید کند، در حالی که چیلرِ دیگر آب سرد با دمای متعارف مورد نیاز سیستم را تولید می کند.
دمای سیال خروجی از چیلری که یخ تولید می کند، می تواند حدود 26° Fو راندمان آن 0/ 9kw/ ton باشد، در حالی که دمای سیال خروجی از چیلر دوم 44° F و راندمان آن 0/ 6kw/ ton است.
یکی دیگر از مزایای این روش اتصال آن است که چیلرها قادرند در هر باری کار کنند و در حالی که یخ آب می شود، دمای سیال خروجی از خود را ثابت نگه دارند.
مانند کلیه سیستم هایی که در آنها از سیال ثانویه مثل گلایکول استفاده می شود، سیستم های »ذوب داخلی« می توانند برای جدا کردن مدار توزیع از مدار ذخیره سرمایی، دارای مبدل حرارتی باشند.
در شکل (a) این مبدل حرارتی نشان داده شده است ولی در شکل های  (b) و (c)  مبدل حرارتی نشان داده نشده است.
این تصمیمی است که طراحی باید اتخاذ کند و لازم است تا مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی باشد.

پمپ های مورد استفاده در چیلر

شکل (44) محل استقرار چیلر در مقایسه با محل مخزن ذخیره سرمایی

پمپ ها :


با توجه به این که دمای گلایکول سیستم »ذوب داخلی« بین55-26درجه فارنهایت تغییر می کند، گرانروی آن متغیر بوده و به همین دلیل پمپ های دور متغیر می توانند کاربرد خوبی در آن داشته باشند.
دور پمپ ها می تواند به توسط مقدار جریانی که از داخل اواپراتور چیلر عبور می کند، تغییر کند. در این حالت جریان سنج سیگنال در محدوده به کنترل کننده پمپ می فرستد و کنترل کننده نیز سرعت پمپ را به فراخور و برای ثابت نگه داشتن مقدار جریان تغییر می دهد.
افت فشار در مدارهای مختلف »سیستم ذوب داخلی«، بسته به این که مخزن یخ مور استفاده قرار می گیرد یا کنار گذر می شود، تغییر می کند. پمپ دور متغیر به صورت اتوماتیک سرعت خود را با در نظر گرفتن تغییرات این پارامترها که به توسط عمل کردن شیرهای کنترل روی می دهند، تنظیم می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.