هدف از بكارگيری كمپرسورها

کمپرسور
کمپرسور بدون ارور اینورتری
تیر ۱۴, ۱۳۹۸
چیلر جذبی جهان تهویه
مزايای چيلر های جذبی
تیر ۲۲, ۱۳۹۸

هدف از بكارگيری كمپرسورها

کمپرسور چیلر

هدف از بكارگيری كمپرسورها

هدف از بكارگيری كمپرسورها در صنايع هر چند كه وظيفه كمپرسورها افزايش گازها و يا بخارات ميباشد ولي اين عمل ميتواند بنـا بـه دلايل مختلفي باشد كه عمده ترين آنها عبارتند از:

  • الف: غلبه بر از دست رفت انرژي د رهنگام انتقال گازها نظير خطوط گاز سراسري
  • ب: صرفه جوئي در حجم مخازن در زمان نگهداري گازها ذخيره سازي گازه
  • ج: تغذيه گازها به منابع زير زميني جهت افزايش بازيابي منابع نفتي.
  • د: افزايش فشار گاز جهت ميعان آن سيستم تبريد
  • هـ: تامين نيروي محركه لازم براي انجام كار مكانيكي پنوماتيك،  ابزار دقيق
  • و: افزايش فشار گاز جهـت انجـام واكـنش شـيميائي و توليـد فـرآوردههـاي پتروشـيمي توليـد آمونياك

دسته بندي كمپرسورها

دسته بندي كمپرسورها ميتواند همانند بسياري از ديگر تقسيم بندي هـاي اجتمـاعي و صـنعتي از ديدگاه هاي مختلف صورت پذيرد. كمپرسورها را ميتوان از نظر رفتاري، از ديدگاه فـشار، دبـي،روغن كاري شدن Lubricated يا خشك بودن Dry or Oil Free و … تقسيم بندي كرد

هدف از بكارگيری كمپرسورها در صنايع

دسته بندی كمپرسورها برحسب فشار مكش، دهش و ظرفيت آنها Vaccum Pumps :

پمپ خلاء

بر خلاف اسم آن، در واقع پمپ هاي خلاء نوعي كمپرسور بوده كه فشار قسمت مكـش آن از فـشار جو كمتر و فشار دهش آن اندكي از فشار جو بيشتر ميباشد. پمپ هاي خلاء در طرحهـاي مختلفـي ساخته شده كه داراي قابليت هاي زير ميباشند.

  • گريزازمركز حداكثر خلاء قابل دسترس ٦ mmHg
  • تناوبي حداكثر خلاء قابل دسترس ٠,٣ mmHg
  • اژكتورهاي بخاري حداكثر خلاء قابل دسترس ٠,٠٥ mmHg
  • دوراني حداكثر خلاء قابل دسترس ٠,٠٠٠٠٥ mmHg

در بين طرح هاي فوق پمپ هاي خلاء از نوع دوراني از مصونيت بيشتري برخوردار ميباشد.

هواكش ها Fans

اين نوع كمپرسورها عموما” براي دبي زياد وفشار كم تا  ٠,١بار ساخته شده و عموماً ازخـانواده گريزازمركز ميباشند.

 دمنده ها

دمنده اه نوع خاصي از كمپرسورها بوده كه فشار نسبتا” كـم و دبـي نـسبتا” زيـاد دارنـد. حـداكثر فشار قابل دسترس توسط آنها  ١,٥-٢ بار ميباشد. دمندههـاي بافـشار كـم ودبـي زيـاد ازنـوع گريزازمركز ساخته ميشوند. حال آنكه براي فشارهاي بالا نزديـك بـه  ٢بـار ودبـي كمتـر نـوع دوراني Rotary متداول تر ميباشد ساخت دمنده هاي از نوع تناوبي رفـت و برگـشتي عمـلاً منتفي است.

كمپرسورها : Compressors

كمپرسورها كه موضوع اصلي اين مجموعه ميباشند عموما” براي فشارهاي بالا بيـشتر از ٢بـار مورد استفاده قرار ميگيرند. امروزه كمپرسورها يي ساخته شده اند كه قادر به تراكم گازهـا تـا فشار ٦٠٠٠ bar مي باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.