مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی
مقايسه فنی و اقتصادی چيلرهای جذبی و تراكمی
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸
کنترل شیر بخار در چیلر جذبی Steam Valve Control 
چیلر های توربوکر (بدون روغن)
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۸

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

در این مقاله قصد داریم به مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم بپردازیم – لطفا نظرات خودتون در مورد این مقاله در بخش نظرات عنوان کنید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو 101 تن تبرید و جذبی شعله مستقیم به ظرفیت 100 تن تبرید

هزینه های اولیه :
در جداول 3 و 4 به عنوان نمونه تجهیزاتی كه بین دو سیستم مشابه نبوده برای دو سیستم تراكمی اسكرو به ظرفیت 101 تن تبرید و جذبی شعله مستقیم به ظرفیت 100 تن تبرید مشابه نمی باشد، آورده شده است.

جدول شماره ی 3 : تجهیزات غیر مشترك مربوط به چیلر تراكمی 101 تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

جدول شماره 4 : تجهيزات غير مشترك مربوط به چيلر جذبي شعله مستقيم 100 تن تبريد

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

نكته : لوله مسير آب خنك كننده بين چيلر و برج برای اين ظرفيت برای دو سيستم تراكمی يا جذبی مشابه و برابر 5 اينچ می باشد در حاليكه در دو ظرفيت ديگر به دليل افزايش قابل توجه دبی آب خنك كننده برای چيلر جذبی نسبت به تراكمی قطر لوله براي سيستم جذبی بيشتر خواهد بود .

هزینه های اولیه مربوط به این ظرفیت برای دو سیستم مورد نظر در جدول شماره ی 5 آورده شده است. فضای مورد نیاز با در نظر گرفتن فضای دسترسی برای چیلر تراكمی حدود 10 متر مربع و برای چیلر جذبی 21 متر مربع می باشد و با در نظر گرفتن یك مقدار متوسط قیمت هر متر مربع از فضای موتورخانه برابر با سه میلیون ریال برآورد شده است.

جدول شماره ی  5 : برآورد هزینه های اولیه در ظرفیت 100 تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزينه های جاری :

در این قسمت به بررسی هزینه های جاری استفاده از چیلر تراكمی یا جذبی برای ظرفیت 100 تن تبرید پرداخته خواهد شد. این هزینه ها شامل هزینه های انرژی و هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری می باشد كه بصورت جداگانه بررسی خواهند شد. برای محاسبه هزینه های انرژی برق با استفاده از تعرفه های ارائه شده توسط سازمان برق منطقه ای اصفهان برای مصارف عادی كد تعرفه ی  (2-2) مصارف خانگی برای انشعاب سه فاز فشار ضعیف 30 كیلو وات و بیشتر به مطابق جدول شماره ی (6) می باشد. در جدول شماره ی (7) مصارف انرژی هر یك از سیستم های جذبی یا تراكمی در بخش های غیر مشترك شامل مصارف چیلر، برج خنك كن و پمپ های آب خنك كننده آورده شده است.

جدول شماره  6 : تعرفه ی مصرف برق به ازای هر كیلو وات در ساعت برای انشعاب سه فاز خانگی

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

جدول شماره ی 7 : مصارف انرژی سیستم تراكمی و جذبی در ظرفیت 100 تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

نكته:مصرف برق چیلر جذبی شامل پمپهای محلول و مبرد و فن مشعل دستگاه می باشد.
بر اساس تعرفه ی شركت ملی گاز ایران، تعرفه ی گاز مبلغ 170 ریال به ازای هر متر مكعب گاز در نظر گرفته می شود.
با توجه به تعرفه های مشخص شده در بالا هزینه های مصرف انرژی برای دو سیستم در هر ماه به صورت زیر برآورد می گردد. با توجه به اینكه در تمامی ساعات شبانه روز چیلر با صد در صد ظرفیت خود كار نمی كند ضریبی برابر با 0/7 در هزینه های مصرف انرژی دستگاه ها اعمال می شود.

هزینه مصرف انرژی الكتریكی برای سیستم با چیلر تراكمی به ظرفیت 101 تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزینه مصرف انرژی الكتریكی برای سیستم با چیلر جذبی به ظرفیت 100 تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزینه مصرف گاز برای سیستم با چیلر حذبی به ظرفیت 100 تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزینه كل مصرف انرژی در صورت استفاده از چیلر جذبی شامل مصرف انرژی الكتریكی و مصرف گاز برابر با 3983700 ریال در هر ماه خواهد بود.
هزینه ی مصرف آب به منظور جبران آب كاسته شد در برج خنك كننده به دلیل تبخیر و پرتاب قطرات ریز آب، یكی دیگر از هزینه های جاری وارد شده می باشد. میزان آب جبرانی برج خنك كن برای چیلر تراكمی درحدود %1/25 و برای چیلر جذبی در حدود %2 دبی آب در گردش برج خنك كننده در نظر گرفته می شود. در زیر محاسبه هزینه
های آب مصرفی در برج خنك كن با استفاده از ضوابط سازمان آب و با در نظر گرفتن رده مصرف در صورت استفاده از چیلر تراكمی یا جذبی صورت گرفته است. بر اساس یك حساب سر انگشتی، ساختمانی كه چنین ظرفیتی برای چیلر آن در نظر گرفته شده باشد می تواند دارای حدوداً 25 واحد مسكونی باشد.

هزینه مصرف آب برای چیلر تراكمی به ظرفیت 101تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

با در نظر گرفتن مجموع مصارف آب چیلر و سایر مصارف بهداشتی و تقسیم آن بر تعداد خانوار های محتمل ساكن در چنین ساختمانی میزان متوسط مصرف هر خانوار در رده مصرف 25 تا 30 متر مكعب در ماه برآورد می شود. برای مصارف بین 25 تا 30 متر مكعب در ماه براساس تعرفه های سازمان آب و فاضلاب برای هر خانوار میزان آب بها از رابطه زیر محاسبه می گردد.

در رابطه ی فوق (x) مقدار مصرف به متر مكعب می باشد.

هزينه مصرف آب برای چيلر جذبی به ظرفيت 100 تن تبريد

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

با احتساب سایر مصارف، مصرف آب درصورت استفاده از چیلر جذبی در رده مصرف 50 تا 60 متر مكعب در ماه برای هر واحد قرار می گیرد. برای مصارف بین 50 تا 60 متر مكعب، در محاسبه آب بها از رابطه ی زیر صورت می گیرد.
(3)  
آب بها به ریال
بخش دیگر هزینه های جاری، هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری می باشد. هزینه تعمیر ونگهداری چیلر جذبی در حدود 1.600.000 ریال و برای چیلر تراكمی 900.000 ریال در هر ماه برای ظرفیت 100 تن تبرید برآورد می شود. در جدول شماره ی 8مجموع هزینه های جاری استفاده از چیلر جذبی و تراكمی آورده شده است.

جدول شماره ی 8 : برآورد هزینه های جاری برای چیلر جذبی 100 تن شعله مستقیم و 101 تن تراكمی اسكرو

چیلر تراكمی 202تن تبرید تراكمی اسكرو و 210تن جذبی شعله مستقیم

هزینه های اولیه:

در جدول شماره ی (9) نتایج حاصل از مقایسه هزینه های اولیه برای استفاده از چیلر جذبی شعله مستقیم به ظرفیت 210 تن تبرید و چیلر تراكمی با كمپرسور اسكرو به ظرفیت 202 تن تبرید ارائه شده است.

جدول شماره ی 9 : برآورد هزینه های اولیه چیلر جذبی به ظرفیت 210 تن تبرید و جیلر تراكمی به ظرفیت 202 تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

نكته: فضای مورد نیاز برای چیلر جذبی به ظزفیت 210 تن تبرید 32 متر مربع و برای جیلر تراكمی اسكرو به ظرفیت 202 تن تبرید 14 متر مربع می باشد.
هزینه های جاری:
مصارف انرژی استفاده از چیلر های جذبی ظرفیت 210 تن تبرید و چیلر تراكمی به ظرفیت 202 تن تبرید در جدول شماره 10 ارائه شده است.

جدول شماره ی 10 : مصارف انرژی سیستم چیلر تراكمی به ظرفیت 202تن تبرید و جذبی شعله مستقیم به ظرفیت 210تن تبرید

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

نتايج حاصل از مقايسه هزينه های انرژی و آب مصرفی برج خنك كننده برای چيلر جذبی به در ظرفيت های 210 تن تبريد و تراكمی به ظرفيت 202 تن تبريد در زير آورده شده است.

هزينه مصرف انرژيیالكتريكي برای سيستم با چيلر تراكمی به ظرفيت 202 تن تبريد

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزينه مصرف انرژی الكتريكی برای سيستم با چيلر جذبی به ظرفيت 210تن تبريد

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزينه مصرف انرژی الكتريكی برای سيستم با چيلر جذبی به ظرفيت 210 تن تبريد

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزینه كل مصرف انرژی در صورت استفاده از چیلر جذبی شامل مصرف انرژی الكتریكی و مصرف گاز برابر با 6.484.710 ریال در هر ماه خواهد بود.
بر اساس یك حساب سر انگشتی ساختمانی كه چنین ظرفیتی برای چیلر آن در نظر گرفته شده باشد، می تواند دارای حدوداً 50 واحد مسكونی باشد.

هزينه مصرف آب برای چيلر تراكمی به ظرفيت 202 تن تبريد

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

هزينه مصرف آب برای چيلر جذبی به ظرفيت 210 تن تبريد

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

جدول 11 : برآورد هزينه های جاری ماهيانه برای چيلر جذبی 210 تن شعله مستقيم و 202 تن تراكمی اسكرو

مقایسه چیلر تراكمی اسكرو و جذبی شعله مستقیم

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.