مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها

بکارگیری ورقه های چند لایه در برج خنک کننده
بکارگیری ورقه های چند لایه در برج خنک کننده
فروردین ۶, ۱۳۹۸
معرفی عملکرد چیلر ادزربشن
معرفی عملکرد چیلر ادزربشن
فروردین ۸, ۱۳۹۸

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای جذبی و تراکمی

در حال حاضر انواع چیلرهای جذبی و تراکمی به منظور تأمین آب سرد جهت تأمین بار برودتی ساختمانها تولید و به بازار عرضه میشوند. حال اینکه در چه مواردی بهتر است از چیلر جذبی و در چه مواردی بهتر است از چیلر تراکمی استفاده شود، موضوعی است که با در نظر گرفتن موارد مختلف از جمله سهولت کاربرد، هزینه های اولیه و جاری، فضاهای مورد نیاز و … قابل بررسی میباشد. شایان ذکر است که به دلیل تنوع بالای این دستگاهها، بررسی و مقایسه تمامی آنها امکان پذیر نبوده و به همین دلیل در این مقاله به بررسی و مقایسه دو سیستم چیلر تراکمی اسکرو و چیلر جذبی شعله مستقیم از نظر هزینه اولیه، هزینه راهبردی و هزینه های مصرف انرژی و مصرف آب پرداخته شده است.

 

طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج

کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آبگرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان اداری با زیربنای 1300 متر مربع در شهر تهران طراحی شده است.
همچنین میزان مصرف انرژی چیلر جذبی خورشیدی در مقایسه با چیلر جذبیهای رایج مورد بررسی قرار گرفته است. ساعات کارکرد سیستم سرمایشی از 8 صبح الی ، 17 طی روزهای پانزدهم اردیبهشت الی پانزدهم مهرماه در نظر گرفته شده است. این پژوهش نشان میدهد که سازگارترین نوع چیلر جذبی خورشیدی، چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آبگرم و مناسب ترین گردآور خورشیدی جهت کاربری سرمایش، گردآورهای از نوع لوله تخلیه ای میباشد. توان ژنراتور این چیلر جذبی تک اثره 236 کیلووات می باشد که با استفاده از 542/5 متر مربع گردآور لوله تخلیه ای، توان مورد نیاز تامین خواهد شد.

 

بررسی اثر پوشش در کاهش میکروارگانیسمهای برجهای خنک کننده چوبی

در این تحقیق رشد باکتریهای هوازی و بیهوازی در آب خام اروند رود مجاور چوب مورد استفاده در برج های خنک کننده چوبی در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشهای شمارش میکروبی دو نوع چوب رد وود و جنوب شرق آسیا در مدت چهار هفته و بدون استفاده از زیستکش نشان داد آب خامی که در مجاورت چوب جنوب شرق آسیا قرار دارد، از آلودگی میکروبی زیادتری برخوردار است. تکرار آزمایش همراه با 100 ppm زیست کش باعث کاهش آلودگی میکروارگانیسمی در هر دو نوع چوب گردید. مقایسه بین شرایط رشد باکتریهای هوازی و بی هوازی در مجاورت چوب ردوود بدون پوشش و نمونه های پوشش داده شده در شرایط مختلف با حضور زیست کش و بدون حضور آن نشان میدهد استفاده از پوشش باعث کاهش چشمگیر آلودگی میکروبی در نمونههای پوشش داده شده در مقایسه با نمونه های بدون پوشش در شرایط مشابه میباشد.

 

بررسی و تحلیل نحوه عملکرد چیلرهای ادزروبشن سیلیکاژل – آب

علاقه روز افزون برای استفاده از انرژی گرمایی در دامنه کمتر از 100درجه سانتیگراد منجر به افزایش بررسی روشهایی شده که بتواند این تقاضا را از لحاظ تکنیکی تحقیق دهد. یک منبع انرژی معمول در این زمینه گرمای تلف شده از موتورها و پروسه های تولیدی میباشد که معمولا دامنه ی آن بین 60تا 100در جه سانتی گراد میباشد. از دیگر منابعی که به فور خواسته در کشور ما یافت میشود میتوان به منبع انرژی خورشیدی اشاره نمود. استفاده از انرژی خورشیدی یکی از راهکارهایی که برای بهینه سازی انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران مورد توجه قرار گرفته است.
چیلرهای ادزروبشن یک راه کار اقتصادی برای استفاده از این انرژی در یک مقیاس وسیع را ارائه میدهد. مهمترین کاربرد چیلرهای ادزروبشن تولید آب سرد میباشد. تقاضا برای تولید آب سرد برای هواسازها و پروسههای سرمایشی در بخش مصرف انرژی خانگی یا صنعتی یک امر رایج به شمار میرود. در این مقاله سعی شده تا به طور کلی نحوه کارکرد چیلرهای جذبی جامد سیلیکاژل – آب مورد بررسی و تشریح قرار گیرد تا در آینده نزدیک شاهد استفاده از این سیستمها باشیم.

 

مقایسه اقتصادی بین چیلر جذبی و تراکمی در سیستمهای تولید همزمان برق ،حرارت و سرما برای یک مجتمع مسکونی شهر تهران

با تجدید ساختار در صنعت برق تولیدات پراکنده جایگاه ویژهای یافتهاند. در این بین سیستمهای تولید همزمان به دلیل بازده بالا، بیش از سایرین مورد استفاده قرار گرفته اند. در مطالعات انجام گرفته شده توسط دیگران اقتصادی بودن سیستمهای تولید همزمان با محرکه موتور گازسوز مورد بررسي قرار گرفته شدهاند. هدف اصلی این مقاله مقایسه اقتصادی بین سیستمهای برودت تراکمی و سیستمهای برودت جذبی بر پایه سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت است. به طوریکه برودت و برق ساختمان تأمین شود. به همین منظور یک سیستم موتور گازسوز مولد برق ترکیب با چیلر تراکمی با یک سیستم تولید همزمان ترکیب با چیلر جذبی از لحاظ اقتصادی بر پایه دوره بازگشت سرمایه مقایسه شده اند و در پایان، برترین ترکیب انتخاب شده است.

بررسی خواص ترموفیزیکی بر عملکرد برجهای خنک کننده

برای محاسبه چگونگی عملکرد برجهای خنک کننده به پارامترهای دمای ورودی آب  دمای تخلیه  شعاع متوسط قطرات آب، سرعت متوسط هوا درون برج سرمایش، شدت ریزش یک قطره، ارتفاع ریزش قطرات و تمامی پارامترهای ترموفیزیکی نظیر ویسکوزیته، دانسیته، ظرفیت حرارتی و سایر پارامترها احتیاج می باشد. این خواص تابع دما، فشار و شرایط عملکرد برج است. در این تحقیق مدل ریاضی عملیات برج های خنک کننده با فن مکانیکی مورد نظر بوده و این مدل یک مسئله شرط مرزی است که پنج معادله را در بر گرفته و تاثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد برج برسی گردیده است.

بهینه سازی ترمواکونومیک سیکل تبرید جذبی بازگشت پذیر به صورت 4 منبع حرارتی

در این مقاله چیلرهای جذبی به صورت چهار منبع حرارتی شامل: ژنراتور، اواپراتور، کندانسور و جذب کننده فرض میشود و به بررسی ترمواکونومیک چیلر بوسیله روابط موجود پرداخته میشود. برای ساده سازی محاسبات فرض را بر بازگشت پذیر بودن فرآیندها گذارده میشود. از آنجا که مبدلها ابزار و وسایل گران قیمتی هستند پس کاهش سطح کل انتقال حرارت به عنوان معیار طراحی مد نظر میباشد.
دراین مقاله ابتدا معیار ترمواکونومیک، تحت عنوان قیمت کل واحد بار سرمایش که شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و قیمت انرژی مصرفی می باشد، تعریف میشود. در ادامه بوسیله روابط موجود، مقدار بیشینه معیار ترمواکونومیک و بار تبرید ماکزیمم بدست آورده شده است.
سپس شرایط کارکرد بهینه چیلرهای جذبی مشخص گشته و در نهایت به بررسی اثر پارامتر ترمواکونومیک بر معیار ترمواکونومیک بیشینه، ضریب عملکرد و بار تبرید مخصوص متناظر با معیار ترمواکونومیک بیشینه پرداخته میشود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش