مدلسازی همزمان در چیلر

حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر
حفاظت کاتدیک از برجهای سهمی در چیلر
فروردین ۲, ۱۳۹۸
معرفی عملکرد چیلر ادزربشن
روشهای برطرف کردن کریستالیزاسیون در چیلر 
فروردین ۴, ۱۳۹۸

مدلسازی همزمان در چیلر

بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

مدلسازی همزمان در چیلر

مدلسازی همزمان انتقال جرم و حرارت فرایند تبخیر فیلم مایع ریزان بر روی یک صفحه عمودی متخلخل در برجهای خنک کننده

فیلم مایع روی یک سطح عمودی یا مورب تحت تاثیر نیروی جاذبه به طرف پایین سرازیر ميشود. این فرایند در صنعت بخصوص در برجهای جذب دیواره مرطوب، چگالنده ها، خنک کننده های تبخیری لوله عمودی، برجهای خنک کننده و … کاربردهای زیادی دارد. به منظور طراحی ادوات صنعتی مذکور، دبی انتقال جرم و حرارت باید با دقت بالایی پیش بینی شود. در این تحقیق به ارزیابی خواص انتقال جرم و حرارت، مشخصات هیدرودینامیکی انتقال مومنتم فیلم ریزان مایع در امتداد یک صفحه عمودی متخلخل پرداخته شده و در پایان مدلی جهت بررسی و بهینه نمودن این فرایند ارائه گردیده است.

 

بهبود کنترل شیمیایی در برج های خنک کنتر با استفاده از سیستم شبیه ساز

یکی از مشکلات اساسی برجهای خنک کننده بحث خوردگی و رسوب گذاری است که سالیانه باعث خسارت بسیار زیادی در بخش صنعت میشود و با هدردادن مصرف بیش از اندازه آب جهت تبادل گرما، مشکلات بسیار زیادی را برای کشاورزی و صنایع بوجود میآورد. از طرفی روشهای کنترل شیمیایی سنتی هزینههای زیادی را وارد میکند و لازم است که تجدید نظری از طریق ارزیابی مواد شیمیایی جدید صورت پذیرد. از آنجا که نمیتوان مواد شیمیایی جایگزین را در مقیاس صنعتی به ملاحظه خسارات احتمالی آزمایش کرد برآن شدیم که با ساخت یک واحد شبیه ساز، عملکرد شیمیایی این مواد جدید را بر کاهش سرعت خوردگی و کنترل رسوب گذاری بیازمائیم و در صورت موفقیت به برج اصلی تعمیم دهیم.

 

آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک سیکل های تبرید تراکمی و جذبی بخار

چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در تولید سرمایش هستند که به طور کلی ميتوان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم نمود. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلي برای ایجاد سرمایش استفاده ميکنند .در سرمایش به روش جذبی، انرژی سیستم به جای برق از گرما تامین ميشود. بدلیل مصرف برق زیاد توسط چیلرهای تراکمی (کمپرسوری) امروزه چیلرهای جذبی از استقبال خوبی در میان مهندسین مشاور و صاحبان ساختمانهای مسکونی و اداری برخوردار شده اند، این نوع چیلرها بجای انرژی برق از انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده می نمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع کمپرسوری هستند و با توجه به ماهیت چرخشی کار پمپهای مورد استفاده در آنها، میزان خرابی و هزینه های مربوط به تعمیرات آنها کمتر از انواع تراکمی می باشد، همچنین صدای آنها بسیار کمتر از انواع تراکمی بوده و تقریبا بدون لرزش هستند، با در نظر گرفتن هزینه های جانبی از جمله هزینه مربوط به خرید امتیاز برق و دیماند مربوطه و همچنین هزینه های جاری چیلر تراکمی، چیلرهای جذبی از نظر اقتصادی نیز دارای مزیت قابل توجهي هستند. لذا با توجه به اهمیت استفاده از چیلرها به منظور تولید سرمایش، در این مقاله سیکل سیستم تبرید تراکمی و جذبی را آنالیز انرژتیک و اکسرژتیک نموده و به بررسی آنها پرداخته میشود.

 

مقایسه فنی و اقتصادی چیلرهای شعله مستقیم با ظرفیت 404 تن تبرید و حافظت از خوردگی در این چیلرها

ابداع و بکارگیری چیلر های شعله مستقیم برای اولین بار در ژاپن انجام شده است. در این نوع چیلرها حرارت حاصل از احتراق گاز و یا سوخت مایع باعث گرم شدن محلول جاذب (لیتیم بروماید) و در نتیجه تغلیظ محلول میگردد. در این سیستم دیگر نیازی به دیگ بخار و یا دیگ آبگرم و یا آبداغ نمیباشد. حذف دستگاههای مذکور کاهش زیادی در سرمایه گذاری اولیه و همچنین کاهش هزینه تعمیر و نگهداری را در پی خواهد داشت. چیلرهای گازسوز در تابستانها بعنوان منبع سرمایش و در زمستانها به عنوان دیگ آبگرم مورد استفاده قرار میگیرند. البته این کار با توجه به قیمت بالای دستگاه توصیه نمیشود. چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی میتوان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی برای ایجاد سرمایش استفاده میکنند. در این مقاله به بررسی چیلرهای شعله مستقیم با ظرفیت 404 تن و جلوگیری از خوردگی در این نوع چیلر میپردازیم.

 

خوردگی در لوله های برج های خنک کننده ساخته شده از آلیاژ CuNi

یکی از قسمتهای حساس در برجهای خنک کننده، لولههای خنک کننده ساخته از آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی هستند که خوردگی در این قسمت باعث بوجود آمدن تخریب کلی و حتی در بعضی مواقع تعطیلی سیستم ميشود. میزان و نوع خوردگی در این آلیاژها بسته به شرایط کاری سیستم متفاوت است. برای پیش گیری خوردگی در این لوله ها راههای مختلفی از جمله، استفاده از تصفیه کامل آب ورودی حذف اکسیژن از سیستم بخار، حفاظت کاتدی، استفاده از ممانعت کننده ها پیشنهاد شده است.

 

مدلسازی حذف سختی آب مورد نیاز برج های خنک کننده

در غشاهای بدون حفره یا متراکم، مکانیزم جدا سازی به وسیله نفوذ مولکولی در درون فضاهای خالی موجود در ماکرو مولکولهای سازنده غشا کنترل میشود. در این تحقیق، بر مبنای معادله یک بعدی دونان و بر پایه معادله نرنست – پلانک، فرایند نرم کردن آب سخت مدل سازی شده و متناسب با آن چند برنامه کامپیوتری توسط MATLAB نوشته شده و سپس با دادههای آزمایشگاهی که از منابع معتبر جمع آوری شده بود مقایسه گردیده و به کمک آنها دو ویژگی مهم یک غشا یعنی شار حجمی و میزان دفع یون مورد بررسی قرار گرفت.
برای این منظور از گلوکز به عنوان یک محلول بدون بار برای بدست آوردن میزان نفوذ پذیری و شعاع حفرات استفاده شده است. همچنین از محلول کلرید سدیم و کلرید منیزیم برای بررسی تاثیر محلولهای تک ظرفیتی و دوظرفیتی (همان عامل سختی آب) برشارمولی و میزان دفع غشاهای نانوفیلتراستفاده شده است. به طور خلاصه مشاهده میشود که با افزایش شعاع حفرات غشا، شار مولی افزایش و میزان دفع کاهش مییابد. با افزایش چگالی بارغشا، شار مولی کاهش و میزان دفع افزایش مییابد و تاثیر PH بر میزان دفع برای غشاهای با چگالی بار مثبت و منفی متفاوت است. در این مقاله به نقش غشاها در عملیات نرم کردن آب سخت به منظور استفاده به عنوان آب تغذیه برجهای خنک کننده پرداخته و مدل مربوط به آن ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.