محاسبه چیلر

نکاتی در رابطه با کار چیلر
نکاتی در رابطه با کار چیلر
اسفند ۱۰, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر
محاسبه چیلر
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر


در محاسبه چیلر بار سرمایشـی یکـی از بخـش هـاي عمـده مصـرف بـرق بـه ویـژه در منـاطق گرمسـیري مـی باشـد.براي تأمین بار سرمایشی مشترکین به ویـژه مشـترکین خـانگی و اداري ایـن منـاطق در فصـول گـرم سـال حدود نیمی از مصرف دیماند و انرژي الکتریکی اختصاص می یابد. یکی از روش هاي پیشـنهادي در راسـتاي اهداف مدیریت مصرف براي کنترل و بهبود منحنی بار این شبکه ها، کاهش بار پیـک بـه کمـک اسـتفاده از سیستم هاي ذخیره سازي انرژي حرارتی است. این سیستم ها شبیه چیلر معمـولی بـوده کـه داراي مخزنـی براي نگهداري یخ، آب سرد و سایر موارد مناسب می باشند.

معرفی

در این پروژه ابتدا به معرفی سیسـتم و بعـد محاسـبه تعیـین ظرفیـت چیلـر و مخـزن و نـوع مخـزن ذخیره بیان و در آخر مزایا و صرفه جویی هاي ناشی از کاهش دیماند و انـرژي بـا کمـک یـک مثـال مربـوط به یک ساختمان اداري در شهر بجنورد تشریح خواهد شد.

تهویه مطبوع با یخ :


فضاهایی هستند کنه در طول سال، ماه یا هفته فقـط چنـد سـاعت مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد، در نتیجه براي سرد کردن این فضاها در هنگام برگزاري مراسم استفاده از روشـهاي متـداول کـه بـراي بقیـه ساختمان ها توصیه می شود از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمی باشـد چـرا کـه قـرار دادن تجهیزاتـی از قبیل چیلر، برج خنک کن و وسائل کنترلی مربوط به آنها و صرف هزینه و سرمایه گـذاري هـاي اولیـه زیـاد براي استفاده چند ساعت در طول هفته یا حتی در روز هیچگونه توجیهی ندارد. براي اینگونـه فضـاها توصـیه می شود که از سیستم هاي ساده تري استفاده شود، یکـی از ایـن سیسـتم هـا سـرمایش و تولیـد آب سـرد مورد نیاز سیستم تبرید توسط یخ است.

سیسـتم توسـط یخ آب

یخ می تواند آب سردي که در سیستم تهویه مطبوع بکار می رود را تولید کند، در این سیسـتم توسـط یخ آب سرد سیستم تبرید تهیه می شود، هزینـه و سـرمایه گـذاري اولیـه ایـن سیسـتم بـه مراتـب از بقیـه سیستم هاي تبرید کمتر است. کاربرد این سیستم براي فضاهایی است کـه در مـدت محـدودي از روز مـورد استفاده قرار می گیرد، مثلاً تالار سخنرانی که در آن سمینارهایی برگزار می شود که مدت آنها محدود است.

به عبارتی فضا به طور دائمی مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه استفاده از فضا به طـور متنـاوب اسـت. حداکثر میزان یخی که در این سیستم ذوب می شود. وابسته به میزان بار سرمایی محاسبه شده فضاي مـورد نظر است. معمولاً بار سرمایی ساختمان برحسب تن سرمایی محاسبه می شود. )در صورتی کـه یـک تـن یـخ در مـدت 24سـاعت ذوب شـود نـرخ جـذب گرمـا در آن 12000بـی تـو یـو بـر سـاعت اسـت  144´200024

ظرفیت سرمایی

در نتیجه اگر در سیستمی نرخ جذب گرما 12000بی تو یـو بـر سـاعت باشـد در اصـطلاح گفتـه مـی شـود که سیستم داراي ظرفیت سرمایی یک تن است(براي مثال اگر در یک سیستم ظرفیت سرمایی مورد نیاز آن 50تن باشد، حداکثر میـزان مصـرف یـخ این سیستم 50تن براي مدت 24ساعت کار سیستم است. حال اگر مثلاً سیستم تهویه مطبـوع فقـط بـراي
مـدت 8سـاعت در روز بخواهـد کـار کنـد میـزان مصـرف یـخ آن متناسـب بـا زمـان کـار کـرد کــاهش خواهد یافت به عبارت دیگـر میـزان مصـرف یـخ برابـر 16 .7تـن در روز خواهـد بـود، شـایان ذکر است که در واقع عدد 16 .7تن میزان واقعی مصرف یخ نخواهد بود بلکه این میزان حداکثر مصـرف یـخ سیستم خواهد بود.

سیستم تبرید

در سیستم هاي تبرید تراکمی بار سرمایی به ندرت در وضعیت حداکثر و پیـک خـود قـرار مـی گیـرد مشابه آن در این سیستم نیز با سرمایی محاسبه شده در وضعیت حداکثر قرار نـدارد و میـزان مصـرف یـخ از محاسبات انجام شده بار سرمایی که براي لحظات پیک صورت گرفته کمتر خواهد بود. تقریباً متوسط مصـرف یخ روزانه بین 35تا 70درصد حداکثر بار سرمایی محاسبه شده می باشد البته ارائه دقیق درصد مصـرف یـخ به سیستم هاي کنترلی که طراح پیش بینی کرده و میـزان گرمـایی کـه در اثـر ذوب یـک پونـد یـخ جـذب
می شود 144BTUاست. به عبارت دیگر اگر آبی کـه در اثـر ذوب یـخ در دمـاي 32° Fبوجـود آمـده را بـه سیستم فاضلاب هدایت کنیم میزان 144BTUگرماي دریافت شده هدر مـی رود. حـال اگـر آب بـا دمـاي 55° Fاز سیستم خارج شود هر پوند یخ میزان 23BTUبیشتر گرما جذب مـی کنـد. بـه عبـارتی هـر پونـد یخ در هنگام ذوب شدن و سپس گرم شدن تا دماي 55° Fمیزان گرمـایی کـه جـذب مـی کنـد  نیست بلکه ) (143+23برابر 167BTUاست. حال اگر آبی که دستگاه را به طرف فاضلاب تـرك مـی کنـد داراي دمـاي 55° Fباشـد وزن یـخ مـورد نیـاز  برابـر 86 .2درصـد نسـبت بـه  حـالتی کـه دمـاي آب خروجی 32° Fاست خواهد شد. بنابراین اگر آب با دماي 55° Fدستگاه را ترك کند میزان مصرف یخ کاسـته خواهد شد.
حتی در بعضی مواقـع آبـی کـه در حـال هـدایت بـه سیسـتم فاضـلاب اسـت بـه داخـل کویـل پیش سرد کن که هواي خارج از روي آن عبور می کند شده و باعث می شود این هوا تا حدودي سردتر شـود در نتیجه دماي آب خروجی بالاتر می رود و این مسئله سبب کاهش مصرف یخ در سیستم خواهد بود.یکی از پیش بینی هاي لازم جهت صرفه جویی در مصرف یخ عایق بندي و ایزولـه کـردن محفظـه اي است که قالب هاي یخ در آن قرار می گیرند، ایـن امـر سـبب جلـوگیري از اتـلاف حرارتـی و صـرفه جـویی در میزان مصرف یخ خواهد بود.
در این سیستم ها محفظه اي که قالیهاي یخ در آنها قرار می گیرد بـه دو گونـه انـد. در مـدل اول آب به صورت اسپري بر روي قالب هاي یخ پاشیده می شود و در مدل دوم قالبهاي یخ در آب شناور هستند.در شکل زیر مدل اسپري آب نشان داده شده است، این مدل براي سیستم هاي بـزرگ و مـدل شـناوربراي سیستم هاي کوچک استفاده می شود.
در مدل اول آب سرد شده در قسمت تحتانی محفظه قرار گرفته در مجاورت آن و در خارج از محفظـه پمپ سیر کولاسیون آب سرد قرار دارد.

محاسبه چیلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.