محاسبه چیلر 

بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران
محاسبه چیلر
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
محاسبه چیلر
بهینه سازی عملکرد چیلر
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷

محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر 

محاسبه چیلر

مخازن فلـزی در چیلر :


این مخازن به شکل های مختلف ساخته می شوند. مخازن بزرگ ذخیـرة سـرمایی در حـد چنـد هـزار تا چند میلیون گالن ظرفیت در محل سـاخته مـی شـوند. مخـازن کوچـک تـر ( 300-3000فـوت مکعـب- 9- 90m3 ) از فولاد گالوانیزه که چهار چوب آن تقویت شده است ساخته می شوند. به مخـازن بـزرگ فلـزی، از داخل و خارج، رنگ مخصوص زده می شود تا در برابر خوردگی کاملاً مقاوم باشند. ایـن مخـازن همچنـین دارای عایق کاری بیرونی هستند. شکل آنها اغلب استوانه ای است و در بالای زمین و روی فونداسـیون بتنـی مستقر می شوند. در زمینۀ ساخت و مقاوم کـردن ایـن مخـازن از اسـتانداردهایی نظیـر AWWA اسـتفاده می شود. چنانچه این مخازن داخل زمین قـرار گیرنـد، بایـد بـه توسـط حفاظـت کاتـدی در برابـر خـوردگی محافظت شوند.

مخازن بتنی در چیلر :


این مخازن به روش «پیش ساخته»  (Precast)و یا «درجا» (Cast in Place) احداث مـی شـوند. مخازن بتنی بتنـی پـیش سـاخته اغلـب اقتصـادی ترنـد. ایـن مخـازن در انـدازه هـای یـک میلیـون گـالن و بیشتر ساخته می شوند.

کنتـرل ، چیلر :


مانند سیستم های سرمایش متعارف (فاقد ذخیرة سرمایی)، سیسـتم کنتـرل مـی توانـد درجـه هـایی از پیچیدگی را دارا باشد. کنترل ذخیرة سرمایی به برخی سـخت افزارهـا و نـرم افزارهـای اضـافی نیـاز دارد.
زیرا لازم است در این سیستم مقدار سرمای ذخیره شده پایش (Monitor) شود. روش های اندازه گیری مقدار سرمای ذخیره شده در سیسـتم هـای مختلـف ذخیـره سـازی سـرمایی متفاوت است که به طور مختصـر در بحـث هـر یـک از ایـن سیسـتم هـا بـه آنهـا اشـاره مـی کنـیم. مقـدار ذخیرة سـرمایی همچنـین مـی توانـد براسـاس پـایش مقـدار سـرمای خـارج شـده و وارد شـده بـه مخـزن به صورت مستمر انجام شود. تجهیزات اندازه گیری سرمای ذخیره شده می تواند متنوع باشد، ولی این تجهیزات حداقل باید بتوانند دمای آب ورودی و خروجی بـه مخـزن و نیـز مقـدار ایـن آب را انـدازه بگیرنـد. بـه منظـور کـاهش اشـتباه ناشی از اندازه گیری دمای آب ورودی و خروجی، لازم است تا هم دمای آب ورودی و خروجی و هم اخـتلاف این دو دما به توسط حسگر اختلاف دمـا بـه طـور مجـزا انـدازه گیـری شـود. سیسـتم کنتـرل حـداقل بایـد شـامل حالـت هـای »شـارژ« و »دشـارژ« و »سـرمایش مسـتقیم« باشـد. در اغلـب سیسـتم هـای کنتـرل، امکان محاسبه و پایش قابل توجه وجود دارد. سیستم کنترل همچنین می تواند شامل بهینـه سـازی مصـرف انرژی و هزینه های انجام شده، به توسط محاسبه مقـدار سـرمای ذخیـره شـده، سـرمایش مسـتقیم و غیـره و الگوریتم های مربوط به آنها باشد. از وظایف دیگر سیستم کنترل تعیـین اسـتراتژی هـای مختلـف و زمـان انجام آنها به منظور بهینه سازی سیستم می باشد.

استراتژی های عملکرد و کنترل سیستم ذخیره سرمایی


به منظور انتخاب استراتژی های عملکرد و کنترل مناسب، توجه به نکات زیر ضروری است.
الف- عملکرد چیلر:
عملکرد چیلر به صورت های زیر انجام می شود:
1- ذخیره سازی سرمایی کامل.
2- ذخیره سازی «ناکامل» (Partial) «هم ترازی بارها»(Load Leveling)
3- ذخیره سازی «ناکامل دماند محدود» (Demand Limiting)
4- ( Base Loading of Chillers) پایه قرار دادن چیلر مناسب
5- توالی کار چیلرها (Chiller Sequencing)
6-تعیین دورة تغییر دماند )(Demand Shift Period


 ب- چرخۀ شارژ (Charge Cycle):


چرخۀ شارژ می تواند روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشد.

پ- بهینه سازی عملکرد :


این بهینه سازی به روش های زیر انجام می شود:
رجحان چیلر (Chiller Priority)
رجحان ذخیره سازی سرمایی (Storage priority)
 کنترل آهنگ شارژ (Charging Rate Contol)
پیش بینی بار (Load Prediction)

الف- عملکرد چیلر


استراتژی های عملکرد ذخیرة سرمایی اغلب به صورت ذخیره سـازی کامـل و ذخیـره سـازی ناکامـل طبقه بندی می شوند. ذخیره سازی ناکامل را می تونان هم به صورت «هـم تـرازی بـار» (Load Levling) و هم به صورت «دماند محدود» (Demand Limiting) به انجام رسانید. این واژه هـا بـه مقـدار سـرمایی که از زمان اوج به زمان غیر اوج انتقال می یابد، اطلاق می شوند.
شکل (4) سه اسـتراتژی عملکـرد را نشـان مـی دهـد. مـی تـوان در جزئیـات ایـن سـه اسـتراتژی را به صورت های مختلف اجرا کرد.

در استراتژی »ذخیره کامل« یا »انتقال بـار« تمـامی بـار سـاعت هـای اوج بـه سـاعت هـای غیـر اوج منتقل می شود. سیستمی که براساس ذخیره کامل طراحـی شـده اسـت اغلـب در سـاعت هـای غیـر اوج بـا ظرفیـت کامل کار می کند. در این حالت تجهیزات تبرید در ساعت های اوج کار نمی کنند و تمـامی بـار سـرمایش از ذخیرة سرمایی تـأمین مـی شـود. در ایـن سیسـتم ظرفیـت تجهیـزات تبریـد و ذخیـره سـازی زیـاد اسـت.
چنانچـه هزینـۀ دمانـد الکتریســیته در سـاعت هـای اوج زیــاد باشـد و یـا ســاعت هـای اوج کـم باشــند، از این سیستم استفاده می شود (شکل فوق a) .همچنـین از ایـن سیسـتم در سـاختمان هـایی کـه نیازمنـد نوسازی سیستم سرمایش خود هستند استفاده می شود.
در استراتژی «ذخیره ناکامل» در ساعت های اوج، بخشی از بار به توسط ذخیرة سرمایی و بخش دیگـر به وسیلۀ چیلرها تأمین می شود. در این حالت ظرفیت چیلرهـا و ظرفیـت ذخیـرة سـرمایی کمتـر از حالـت قبل است. این استراتژی می تواند خود به دو شـکل هـم تـرازی بـار (Load Leveling) و دمانـد محـدود Demand Limiting) انجام شود شکل ( b و c )

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

در حالت «هم ترازی بار»، در یک روز عادی تابستان، تجهیزات تبریـد در طـول 24 سـاعت شـبانه روز با ظرفیت کامل کار می کنند. زمانی که بارها از ظرفیت چیلرها کم ترند، اضـافه ظرفیـت ذخیـره مـی شـود.
زمانی که بارها از ظرفیت چیلرها بیشترند، ظرفیت »اضافی« از ذخیرة سرمایی تأمین می شـود. در ایـن روش ظرفیـت تبریـد و ظرفیـت ذخیـرة سـرمایی مـورد نیـاز بـه حـداقل مـی رسـد. از ایـن روش بـرای حـالتی که در آن بارهای ساعت های اوج به طور قابل ملاحظه از میانگین بارها بیشترند استفاده می شود (شکل b). در حالت «دماند محدود» تجهیزات تبرید با ظرفیت کمتر و با دماند مورد نظر در ساعت های اوج کـار می کنند. در برخی مواقع، تجهیزات تبرید می توانند طـوری کنتـرل شـوند کـه دمانـد الکتریکـی تجهیـزات سرمایش کمتر از مقدار مورد نظر باشد. این سیستم نیازمند نصب و استفاده از برخی تجهیزات پـایش دمانـد است. اغلب در این حالت از یک وسیلۀ محدود کنندة دماند الکتریکی استفاده می شود. روش نشان داده شـده در (c) به نوعی در میانۀ روش اول «انتقال کامل بار» و روش دوم «هم ترازی بار» قرار دارد.
در این حالت می توان استراتژی کنترل را، از طریق به مـدار آوردن چیلرهـا قـدری پیچیـده تـر کـرد. چنانچه کار کرد یک یا چند چیلر را مبنا قرار دهیم (Base Loading) مـی تـوان سیسـتم ذخیـره سـازی سرمایی را بهینه تر کرد، بـه ویـژه زمـانی کـه پروفیـل بارهـا حـدوداً ثابـت اسـت. و نیـز در سیسـتم هـایی که از ذخیره سازی سرمایی به توسط یخ استفاده می کنند می توان از این روش استفاده کرد. بـدین ترتیـب، اغلب از چیلری که راندمان بهتر دارد، برای حذف بار ثابت، استفاده می شود. و از یک چیلر با ظرفیـت کمتـر، بــرای انتقــال یــا هــم تــراز کــردن بقیــه بــار اســتفاده مــی شــود. شــکل  (5) اســتفاده از چیلــر مبنــا را نشان می دهد.
از توالی مناسب کار چیلرها نیز می توان برای بهینه کردن عملکرد سیسـتم ذخیـرة سـرمایی اسـتفاده کرد. در برخی از سیستم های ذخیرة سرمایی ناکامل از دو سری پمپ، یکـی بـرای ذخیـره سـازی و دیگـری برای سرمایش مستقیم استفاده می شود. در برخی سیستم های دیگر، از یک سری چیلر برای سرمایش شـب هنگام و یک سری دیگر برای شارژ مخازن ذخیرة سرمایی استفاده می شود.

محاسبه چیلر محاسبه چیلر

 

 

 

محاسبه چیلر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.