محاسبه چیلر

محاسبه چیلر
محاسبه چیلر
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷
بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران
محاسبه چیلر
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

محاسبه چیلر

در مقاله قبلی در مورد محاسبه چیلر توضیحاتی در این خصوص ارایه دادیم، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

این پمپ آب سرد شده در دمای پائین را به کویل سرمایی هدایت می کند سپس در اثر تبادل حـرارت و دادن سرما به محیط دمای آب بالا رفته و مجددا این آب به محفظه بر می گـردد. ارتفـاعی کـه در قسـمت تحتانی محفظه برای ذخیره آب سرد پیش بینی شده است در حدود 18 اینچ است. درسـت در بـالای سـطح آب محل قرار گیری و استقرار قالـب هـای یـخ اسـت ایـن جایگـاه از چـوب یـا اسـتیل سـاخته مـی شـود، نازلها در قسمت فوقانی محفظه قرار گرفته اند این نازل ها آب گرم شده که سرمای خود را به محـیط داده انـد را بر روی یخ ها اسپری می نمایند. در مدل دوم آب تا بالای مخزن تقریباً آن را پر نموده و قالب هـای یـخ در داخـل آب شـناور هسـتند.
آبی که از سیستم کویل بر می گردد به بالای مخزن می ریزد و آبی که از مخزن خارج و به طرف کویل پمپاژ می گردد در نقطه مقابـل ورودی و در قسـمت تحتـانی قـرار گرفتـه اسـت. بـه سـازه و سـاختمان نـوع اول و دوم مشابه هستند فقط تفاوت آنها در محل استقرار قالبهای یخ و نازل های اسپری است که در نوع دوم آنهـا حذف شده اند.
مطابق شکل صفحه قبل به تدریج که یخ ها ذوب می شوند سطح آب قسمت تحتانی افزایش مـی یابـد با قرار دادن یک شیر شناور این امکان وجود دارد که آبهای اضافی که در اثـر ذوب یـخ هـا بوجـود مـی آیـد به سیستم فاضلاب هدایت شود.

شیر شناور آب سرد

اما نکته ای که وجود دارد این است که شیر شناور آب سرد موجود در تانک را به بیـرون نمـی فرسـتد بلکه در مسیر آب برگشتی از کویل است. آبی که سرمایش را بـه فضـا داده و گـرم شـده بـه خـارج فرسـتاده می شود. اگر آبی که به طرف کویل فرستاده می شود خیلی سرد باشد رطوبت گیری بیش از حـد لازم از هـوا انجام می شود و دمـای فضـا از حـد نیـاز پـایین تـر مـی آیـد. در نتیجـه مقـدار از یـخ هـا بـی دلیـل ذوب و هدر می شود، دمای یخ و آب مجاور آن در حدود 32° است. این آب بیش از حد لازم دمایش پایین اسـت.

مخصوصا در حالت شروع فرایند که مخزن پر از قالبهای یخ است. بـدین دلیـل بایسـتی دمـای آب سـرد کـه به طرف کویل سرمایی می رود کاملاً تحت کنترل باشد.
برای انجام این خواسته شیر سه راهه اتوماتیک را در مسیر برگشت آب از کویـل نصـب مـی کنـیم آب برگشتی از کویل به محض رسیدن به این شیر سه راهه در دو مسیر می تواند قـرار گیـرد یکـی مسـیری کـه به نازل ها منتهی می شود و دیگری مسیر فرعی است که بدون عبـور و تمـاس بـا قالبهـای یـخ بـه قسـمت تحتانی مخزن می ریزد.
شیر سه راهه فرمان خود را از سنسوری می گیرد که در داخل خط برگشت از کویل نصب شده است.
اگر بار سرمایی فضا به هر دلیل زیاد شود دمای آب برگشت از کویل افزایش می یابد. بنابراین شیر سه راهه حجم آب بیشتری را به طرف نازلها که آب آنها از روی قالبهای یخ عبور می کند مـی فرسـتد و اگـر بـار سرمایی فضا کاهش یابد دمای آب برگشت از کویل کاهش می یابد در این حالـت شـیر سـه راهـه حجـم آب بیشتری را از مسیر فرعی به پائین مخزن می فرستد. به عبارتی توسط این شیر سه راهه اتوماتیـک متناسـب با بار سرمایی فضا، دمای آب ارسالی به کویل دقیقا تنظیم می شود.
ابعاد و اندازه مخزن و تانک ذخیره یخ وابسته به میزان یخ مورد نیاز اسـت، معمـولا تانـک ذخیـره یـخ بایستی به اندازه ای بوده که جوابگوی کارکرد یک روز سیستم را داشته باشد.

همانطور که در ابتدا اشاره شد حجم و میزان یخ مورد نیاز براساس برودت مورد نیاز فضا بر حسب تـن است، اگر سیسـتمی ظرفیـت برودتـی 50 تـن را بـرای مـدت 8 سـاعت نیـاز داشـته باشـد مخـزن بایسـتی دارای گنجایش حجم 16تن یخ را دارا باشد.
برای مثال اگر هر قالب یخ 300 پوند باشد یک تن یخ برابر 6 .7قالـب خواهـد بـود اگـر ظرفیـت دستگاه 16تن باشد 16×6 .7معادل 107 قالـب یـخ 30 پونـدی مـورد نیـاز اسـت. نحـوه قـرار دادن قالبهـا در داخل محفظه بهتر است به طریقی باشد که تمامی فضا تحت پوشش قرار گیرد مثلاً محفظـه اشـاره شـده می تواند به صورت 9 ردیف 12تایی باشد که 108قالب را در خود جای می دهد.

ذخیره سازی سرمایی:


ذخیـره سـازی چیـزی در زمـانی کـه بـه وفـور یافـت مـی شـود و سـپس مصـرف آن در زمـانی کـه در دست نمی باشد، یکی از راه های موازنه و بقاء در طبیعت است. در سـاختمان هـا، آب گـرم مصـرفی نیـز به این طریق ذخیره سازی می شود. چنانچه برای یک ساختمان بزرگ بخواهیم آب گرم مصرفی را به صـورت لحظه ای تأمین کنیم، بدون شک ظرفیت کویل آب گرم یا کویل الکتریکی مورد استفاده زیاد می شود.
از ذخیره سازی حرارتی نیز در تهویه مطبـوع و گرمـایش اسـتفاده مـی شـود. ولـی بـه دلایلـی چنـد ذخیره سازی سرمایی نقش مهم تری در تهویۀ مطبوع دارد. دلیل اصـلی ایـن موضـوع، سـاختار قیمـت بـرق و تعرفه های متفاوت آن در ساعت هـای شـبانه روز اسـت. ایـن تعرفـه هـای متفـاوت و نیـز تعرفـۀ مربـوط به دماند الکتریکی باعث می شوند که تمایل به استفاده از ذخیرة سرمایی افزایش یابـد. بـدین ترتیـب تولیـد سرما از ساعت های اوج گرانی برق به ساعت هایی که تعرفه های برق در آنها کم است انتقال می یابد.

مزایای سیستم ذخیره سازی سرمایی:


1- کاهش ابعاد و اندازة تجهیزات تولید سرما: به هنگام ذخیرة سـرمایی، ابعـاد و انـدازة تجهیـزات تولید سرما، از بار حداکثر به بار میانگین کاهش می یابد. بدین معنی که بـه جـای انتخـاب تجهیـزات تبریـد با ظرفیت بالا برای چند ساعت کار در طول سال و حذف بـار اوج، تجهیـزات تبریـد بـر اسـاس بـار میـانگین انتخاب می شوند و اضافه بار از طریق ذخیرة سرمایی پاسخ داده می شود.
2- صرفه جویی در سرمایه اولیه: این صـرفه جـویی مـی توانـد بـه واسـطۀ کـاهش ابعـاد و انـدازة دستگاه های تبرید و نیز در برخی کشورها به سبب سوبسـیدی کـه بـه واسـطۀ اسـتفاده از ذخیـرة سـرمایی از طریق شرکت تولید کنندة برق به پروژه اختصاص می یابد، انجام شود.
3- کــاهش دمــای آب رفــت: در پـروژه هـای جدیـدی کـه در آنهـا از ذخیـرة سـرمایی بـا یـخ استفاده می شود، از آنجا که دمای آب سرد رفت به سیستم کاهش می یابد، مـی تـوان فضـاها را بـه توسـط هوای سردتر خنک کرد. این امر خود به کـاهش انـدازة دسـتگاه هـای هواسـاز، لولـه کشـی هـای آب سـرد و کانال های هوا می انجامد. در پروژه هایی که در یک زمان کـم نیـاز بـه سـرمای زیـاد مـی باشـد، سیسـتم ذخیرة سرمایی می تواند در کاهش هزینه های اولیه موثر باشد.
4- کاهش دماند و هزینه های برق پروژه: در پروژه هایی که تفـاوت قیمـت بـرق در سـاعت هـای اوج و ساعت های غیر اوج زیاد است و نیز جاهایی که تعرفۀ دماند زیاد است، این روش می تواند صرفه جویی قابل ملاحظه ای به همراه داشته باشد.
5- صرفه جویی در انرژی: از ذخیرة سرمایی بیشتر برای انتقال زمان کـار دسـتگاه تبریـد از سـاعت های اوج بـه سـاعت هـای غیـر اوج اسـتفاده مـی شـود. ایـن امـر، بـه سـبب کـاهش دمـای آب ورودی بـه کندانسور COPچیلر را بالا می برد.
6- عملکرد بهتر سیستم: به هنگـام اسـتفاده از ذخیـرة سـرمایی، حجـم آب سیسـتم زیـاد شـده، کارکرد چیلرها بهبود می یابد. زیرا در این حالت پروفیل بار از عملکرد دستگاه های تولید سرما جدا می شـود و این دستگاه ها می توانند با ظرفیت بالا  COP  (بالا) کـار کننـد. ایـن جداسـازی انعطـاف پـذیری سیسـتم
و اتکاء به آن را افزایش می دهد.
7- کاهش هزینه های مربوط به بـرق: در اغلـب کشـورها و شـهرهای دنیـا، تعرفـه هـای بـرق در ساعت های مختلف روز فرق می کند. در ایران بین ساعت های 6-10بعد از ظهر ساعت های پیک محسـوب
می شود. در این زمان هزینۀ هر کیلو وات ساعت برق از همین هزینه در ساعت های پیک محسوب می شـود.
در این زمان هزینۀ هر کیلووات ساعت برق از همین هزینه در ساعت های غیر اوج بیشتر اسـت. ایـن تفـاوت
قیمت می تواند در برخـی شـهرها زیـاد باشـد. هزینـه هـای بـرق عمومـاً بـه هزینـۀ هـر کیلـو وات سـاعت
و هزینۀ مربوط به دماند تقسیم می شود. هزینۀ دماند در هر دوره بر اساس بالاترین دماندی اسـت کـه در آن دوره در مورد ساختمان مورد نظر ثبت می شود. زمان ثبت کم و در محدودة یک ربع سـاعت یـا نـیم سـاعت است. شارژ دماند براساس ضمانت (Ratchet )نوع دیگری از اخذ دماند می باشـد. بـر ایـن اسـاس بـالاترین دماند در یک ماه به 12ماه بعدی تسری داده می شود. این شارژ هر ماه صورت می گیـرد، هـر چنـد ممکـن است که در آن ماه بیشـترین دمانـد از پیـک سـالیانه کمتـر باشـد. شـارژ مربـوط بـه مصـرف براسـاس کـل برق مصرفی به کیلو وات ساعت (kwh) در طی دوره ای که هزینه های بـرق از مشـتریان گرفتـه مـی شـود محاسبه و اخذ می گردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.