مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی

صرفه جویی در مصرف انرژی
صرفه جویی در مصرف انرژی (بخش 2)
تیر ۳, ۱۳۹۹
فروش فن کویل کلینت ونتا
فروش فن کویل سقفی کلینت ونتا clint veneta
آبان ۵, ۱۳۹۹

مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی

مقایسه فنی چیلرهای جذبی

مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی

اساس كار خنک كننده های جذبی

اگر داخلي بالن شيشه اي مقداري آب مقطر بريزيم سپس با درپوش و اتصالات مناسب بوسيله پمپ خلاء آنـرا خـلاء و يـا واكيوم نمائيم و مانومتري دقيق (جيوهاي) ميزان خلاء را نشان دهد. با توجه به دماي محـيط مشـاهده خـواهيم كـرد در درجه اي از فشار ( وكيوم نسبي آب داخل بالن شروع به جوشيدن ميكند. ) بدون اينكه چراغ يا هيتري جهت گـرم كـردن ظرف بكار گرفته باشيم( و نهايتاً بعد از چند لحظه جداره ظرف كاملاً سرد خواهد شد.

مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی

اكنون براساس اين آزمايش ميتوان به چند اصل فيزيكي و نهايتاً توليد برودت پي برد. در وهلـه اول بايـد توضـيح دهـيم
چگونه آب بدون اينكه توسط شعله يا هيتري گرم شود شروع به جوشيدن نموده است؟ و مطلـب دوم اينكـه چـرا در اثـر
جوشيدن آب داخل ظرف، جداره آن سرد شده است؟ پديده جوش يا به اصطلاح علمي تغيير فاز از حالت مايع به بخار به
رابطه دو عامل دما و فشار مايع و همچنين ساختار مولكولي آن بستگي دارد.


به عنوان مثال:

آب يا H2O در شرايط فشار يك اتمسفر در 100درجه سانتيگراد به جوش خواهد آمد حال اگر عامل فشار تغيير يابد و در ظرفي در بسته فشار آب را به 2اتمسفر برسانيم در 120درجه بجوش مي آيد )مانند آنچـه در ديگ هـاي زودپـز اتفـاق مي افتد ( عكس اين عمل نيز صادق است يعني اگر داخل اين ظرف را به وسيله پمپ واكيوم، خلاء نمائيم يعني از شـرايط طبيعي كه فشار يك اتمسفر است به سمت كاهش فشار حركت كنيم مثلاً در نيم اتمسفر، آب در 81درجه سانتيگراد به جوش خواهد آمد. و اگر خلاء را بيشتر كنيم تا ( 6mmHg حدود يك صـدم فشـار جـو ) آب بـا دمـاي حـدود 6 درجـه سانتيگراد به جوش خواهد آمد. اين خاصيت در مايعات مختلف فرق ميكند. مثلاً مايع آمونيـاك يـا مـايع الكـل يـا مـايع فريونهاي مختلف هر كدام در فشار معين تغيير فاز خواهند داد و تبخير خواهند شد. ماننـد آنچـه در يخچال هـاي خـانگي اتفاق ميافتد. بنابراين از نقش دو عامل فشار و دماي مايع در تبخير آگاه شديم

مثال فوق كاملاً اساس و پايه كار چيلرهاي جذبي آب و ليتيوم برومايد ميباشد. در قسمت اواپراتور چيلرهاي جـذبي كـه آب سرد جهت مصارف برودتي استفاده ميشود خلا يا فشار واقعي حدود 4 الي 6 ميليمتر جيوه اسـت و آب فقـط تحـت اين فشار بعنوان مبرد تبخير ميشود. و گرماي نهان تبخير را از آب جاري در لوله هاي اواپراتور دريافت ميكند. و در نتيجه آنرا سرد مينمايد. اما بخار حاصل توسط محلول ليتيوم برومايد در قسمت جاذب يا ابزربر جذب ميگردد و مانع از افزايش فشار داخل اواپراتور ميگردد. اين محلول LiBr كه بخار آب را جذب و خود رقيـق گشـته بـه قسـمت ژنراتـور هـدايت ميشود و در آنجا توسط بخار يا آب داغ كه داخل لوله هاي ژنراتور در جريان است غليظ ميگردد. براي جذب مجدد بخـار راهي قسمت ابزربر ميشود و بخار جدا شده كندانس شده و به قسمت اواپراتور باز ميگردد. بالن توضيح داده شده در مثال فوق مانند بخش اواپراتور در چيلرهاي جذبي عمل ميكند.

مبانی و طرز كار چيلرهای جذبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.