فشار سیستـم در چیلر

محاسبه چیلر
بهینه سازی عملکرد چیلر
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷
مقایسه فنی و اقتصادی چیلرها
راندمان شارژ در چیلر
اسفند ۱۷, ۱۳۹۷

فشار سیستـم در چیلر

فشار سیستـم در چیلر

فشار سیستـم در چیلر

 

فشار سیستـمدر چیلر ها :

برخی از سیستم های ذخیـره سـرمایی سیسـتم هـایی بسـته هسـتند. در ایـن صـورت وضـعیت آنهـا به لحاظ فشار مانند سایر سیستم های بسته است که به آنها   پرداخته ایم.

چنانچه مخازن سرمایی از نوع باز باشند،دو حالت پیش مـی آیـد :

  1.  مـدار مخـزن بـه توسـط مبـدل حرارتی از مـدار سـرمایش سـاختمان جـدا شـود
  2. ایـن دو مـدار یـک مـدار مشـترك را تشـکیل دهنـد.

در این وضعیت نیز دو حالت پیش می آید: الف- مخزن در بالاترین تراز سیستم قرار داشته باشد؛ ب- مخـزن در تراز پایین تر یا تراز میانی سیستم قرار داشته باشد. در حالت الف، مخزن ماننـد منبـع انبسـاط بـاز عمـل می کند. توزیع فشار هم مانند سیستم های متعارف بسته خواهد بود که به آنها اشـاره کـردیم. در حالـت ب، که در آن مخزن ذخیرة سرمایی در تراز پایین سیستم است، باید به نوعی فشـار مخـزن و فشـار مـدار توزیـع از هم جدا شود. این امر اغلب بـه توسـط شـیرهای نگـه دارنـدة فشـار (Pressure Sustaining Valve) انجام می شود.
زمانی که برای جدا کردن دو سیسـتم از مبـدل حرارتـی ( اغلـب در سیسـت سـرمایش مبـدل از نـوع صفحه ای است )، استفاده می شود، به سبب جداسازی دو سیستم، مسألۀ خوردگی داخل لوله ها و کویـل هـا به حداقل می رسد. به ویژه چنانچه توجه کنیم که در سیستم مخـازن سـرمایی، آب مقـدار زیـادی اکسـیژن محلول در خود دارد. ولی مبدل حرارتـی دمـای آب سـرد ارسـالی بـه سیسـتم توزیـع را افـزایش مـی دهـد و بدین صورت راندمان کاهش می یابد. در این حالت هزینه های تهیه و نصب نیز زیاد می شود.
زمانی که دو سیستم به صورت واحـد عمـل مـی کننـد و مخـزن سـرمایی در تـراز پـایین قـرار دارد، روی خط برگشت و نزدیک مخزن شیر نگه دارندة فشار نصب می شود تا بدین وسیله فشار طرف مدار توزیـع روی مقدار معین مورد نظر نگه داشته شود. این امـر در ضـمن اجـازه مـی دهـد تـا آب بـه مخـزن راه یابـد.
شیر نگه دارندة فشار، یک شیر تنظیم کنندة مجهز به لولۀ پیلوت است که به صورت تـدریجی عمـل کـرده و فشار استاتیک مدار بالا دست خود را از طریـق عمـل گلـوگیری (Throttling) ثابـت نگـه مـی دارد نقطـه تنظیم اغلب طوری انتخاب می شود تا در هر شرایطی در بالاترین نقطه سیسـتم 5psig فشـار برقـرار باشـد.
در بالا دسـت شـیر نگـه دارنـدة فشـار از یـک شـیر قطـع و وصـل کـه بـه صـورت سـری بـا آن قـرار دارد، استفاده می شود تـا بتـوان بـه هنگـام تعمیـر شـیر نگـه دارنـدة فشـار، آن را بسـت و شـیر را تعمیـر کـرد.
چنانچه مقدار جریان زیاد باشد می توان از دو شیر نگه دارندة فشار با ظرفیت هـای متفـاوت کـه بـه صـورت موازی در مدار قرار می گیرند استفاده کرد. ایـن شـیرها یکـی پـس از دیگـری کنتـرل مـی شـوند. چنانچـه فشار استاتیک خیلی زیاد باشد، لازم است تـا از دو شـیر نگـه دارنـدة فشـار کـه بـه صـورت سـری در مـدار قرار می گیرند استفاده به عمل آید.
در ساختمان های بلند مرتبـه مـی تـوان بخشـی از تـوان پمـپ را کـه بـرای حـذف فشـار اسـتاتیک بـه کـار مـی رود از طریـق اسـتفاده از تـوربین هیـدرولیکی بـاز یافـت کـرد (بـه جـای آن کـه ایـن انـرژی در شیر نگه دارندة فشار تلف شود).

 

بازیافت گرمایی و ذخیره سرمایی در چیلر  :


در بسیاری موارد می توان از بازیافت گرمایی همزمـان بـا ذخیـرة سـرمایی بهینـه تـر اسـتفاده کـرد. در سـاختمان هـای بـزرگ اداری در زون هـای داخلـی همـواره گرمـا (بارهـای گرمـازا) تولیـد مـی شـود.
بدین جهت این زون ها، حتی در زمستان، نیاز به سرما دارند. در شـب هـا نیـز، زمـانی کـه هـوا سـرد اسـت و کسی در ساختمان نیست، زون های خارجی نیاز به گرما دارند. بدین ترتیب، در سـاعت هـای غیـر اوج کـه مخزن ذخیرة سرمایی شارژ می شود، می توان از گرمای کندانسور چیلرهای آن برای گرمـایش شـب هنگـام استفاده کـرد. بـه هنگـام سـرمایش در روزگرمـای اتـاق هـا بـه مخـزن ذخیـرة سـرمایی انتقـال مـی یابـد.
این گرما سپس در شب و بـه هنگـام شـارژ مخـزن از کندانسـور بـاز یافـت شـد و بـه اتـاق هـایی کـه نیـاز به گرما دارند انتقال می یابد.

سرمایش رایگان :


در برخی موارد، به منظور بهبود راندمان، سیستم های ذخیرة سرمایی می تواننـد از سـرمایش رایگـان استفاده کنند. در این صورت، راندمان در مقایسه با سیستم نهای متعارف بهتـر مـی شـود. در برخـی منـاطق که اختلاف دمای روز و شب در آنجا زیاد است، می تـوان بـه هنگـام شـب و کـاهش دمـای دمـای بیـرون، از برج خنک کن برای ذخیرة سرما در مخزن ذخیره استفاده کرد. بدین ترتیب در روز که به سرما نیاز اسـت، از سرمای ذخیره شده در شب استفاده خواهد شد البتـه در ایـن زمینـه بایـد از تکنولـوژی هـایی بهـره بـرد که قادرند سرما را در دمای بالاتر ذخیره کننده )مخزن ذخیرة آب سرد و نمک های یوتک تیک ( این سیسـتم در مناطقی مانند نواحی حاشیه کویر کشور می توان به کار رود. در این مناطق سرمای ذخیره شـده در شـب زیاد می باشد به قسمی که می توانند، در برخـی مـوارد، سـرمای مـورد نیـاز سـاختمان در طـول روز بعـد را کاملا پاسخ گویند.

مقایسه سیستم ها :


سیستم های ذخیرة سرمایی «مخزن آب سر» و »محلول نمـک یوتـک تیـک« از چیلرهـای اسـتاندارد و دمای آب سرد مطابق سیستم های متعارف استفاده می کنند. از این سیستم ها اغلب در پروژه های بـزرگ که در آنها استفاده از چیلر سانتریفیوژ به صرفه است استفاده می شود.
سیستم های »یخ روی کویـل- ذوب داخلـی« یـا بـه اختصـار »ذوب داخلـی«، »محفظـه هـای یـخ« و برخی از سیستم های »یخ روی کویل- ذوب خارجی« از چیلرهای استاندارد که بـرای خنـک کـردن مبـرد ثانویه (Secondary Coolant) که دمای آن به مقداری که بتواند یخ تولید کند پـایین آورده شـده اسـت، استفاده می کنند. برای این تکنولوژی ها ) سیستم ها ( اغلب از چیلرهای رفـت و برگشـتی، پیچـی و حلزونـی ( Scroll) استفاده می شود. چنانچه کمپرسورهای سانتریفیوژ با دقت و برای کار در شرایط ایـن سیسـتم هـا انتخاب شوند،

 

می توان از آنها نیز استفاده کرد. خصوصیات سیستم های ذخیرة سرمایی عبارتند از: (جدول)

حجم ذخیره سازی :


ایــن حجــم بــرای سیســتم هــای ذخیــرة ســرمایی آب ســرد در محــدودة ،  مــی باشــد. چنانچــه باشــد، حجــم بــه کــاهش مــی یابــد.

در مورد محلول های نمک یوتک تیک، این حجمو در مـورد سیسـتم هـای ذخیـرة سـرمایی با یخ، بسته به نوع تکنولوژی، در محدودة می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.