فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

تاریخچه کمپرسور
تاريخچه كمپرسورها
تیر ۱, ۱۳۹۸
برج خنک کننده فایبرگلاس
انواع برج خنک کننده
تیر ۷, ۱۳۹۸

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

فشار
بنابر تعريف نيروي وارده بر واحد سطح رافشار ميگويند. اگر نيرويـي برابـر بـا F بـر سـطحي معادل A اثر كند، فشاري معادل P برآن وارد ميسازد كه از رابطه پایین بدست مي آيد :

 

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

فشار جو


كره زمين توسط جو خود پوشانيده شده است كه ارتفاع آن به حدود ٨٠ كيلومتر مـيرسـد، از آن جائي كه هوا داراي وزن ميباشد لذا ستون هوا به ارتفاع فوق، فشاري برزمين وسـاير اجـسام وارد ميسازد كه آن را فشار جو فشار اتمسفر مي نامند.
فشار جو برحسب ارتفاع محيط، درجه حرارت، رطوبت هوا و… متفاوت بوده و مقدارآن در سطح دريا معادل ١٤,٦٩٦ psiaبا تقريب كافي ١٤,٧ psiaمعادل ٧٦سانتي متر جيوه ميباشد، بديهي است كه فشار جو با افزايش ارتفاع، كاهش مييابد .

فشار مطلق و فشار سنجشي اضافي Gauge Pressure

فشار مطلق همان فشار واقعي (كلي) درسيستم بوده، درصورتي كه فشاري را كه فشار سنج نشان ميدهد، فشار سنجشي ميباشد كه برابر است باتفاضل فشار مطلق وفشار جو. مثلاً در كنار دريـا،فشار سنج مقدار صفر را نشان داده، حال آنكه فشار واقعي (abarميباشد.

فشار سنجشي ± فشار جو = فشار مطلق

علامت منفي براي مواقعي است كه فشار سيستم، از فشار اتمسفر كمتر باشد.

توان انرژی POWER

كار انجام شده در واحد زمان را توان مينامند. براي انجام كـار همـواره بـه صـرف انـرژي نيـاز ميباشد

 

فرآيندهای تراكم در كمپرسورها

 

انرژی درطبيعت به شكل هاي مختلفي وجود داشته كه عمده ترين آنها عبارتند از:

الف : انرژي جنبشي KINETIC ENERGY انرژي كه در جسم در حال حركت وجود دارد را انرژي جنبشي حركتي مينامند K.E
 ب : انرژی پتانسيل (POTENTIAL ENERGY) انرژي پتانسيل مانند مقدار انرژيي است كه در فنر متراكم شده ذخيره شده و يا انرژي ناشـي از فشار گاز

این مطلب ادامه دارد ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.