طراحی بهینه سیستمهای HVAC

معرفی عملکرد چیلر ادزربشن
معرفی عملکرد چیلر ادزربشن
فروردین ۸, ۱۳۹۸
تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک
تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک
فروردین ۱۰, ۱۳۹۸

طراحی بهینه سیستمهای HVAC

طراحی بهینه سیستمهای HVAC

طراحی بهینه سیستمهای HVAC

طراحی بهینه سیستمهای HVACبا نگرش کاهش مصرف انرژی

به جهت اهمیت بسیار بالای مباحث انرژی در سطوح مختلف در صنعت و ساختمان، چه در تولید و چه در مصرف، طی دهه های گذشته و پیش بینی هایی در زمینه رو به اتمام بودن سوخت های فسیلی در جهان، توجه و دخیل بودن بررسی هر پروژه از نظر مصرف انرژی غیر قابل انکار است. طبق آمار و نتایج بدست آمده از تراز نامه انرژی کشور ایران، بیشترین مصرف انرژی نهایی، مصارف خانگی می باشند که از این مقدار سهم مصرف انرژی در تاسیسات ساختمانی بیشتر از همه بوده که این خود اهمیت چندین برابری طراحی و انتخاب سیستم های تاسیساتی چیلر و برج خنک کننده و بهینه بودن آنها از نظر مصرف انرژی را نشان می دهد. برای این منظور به شبیه سازی انرژی سیستم های hvac متداول در ساختمان پرداخته ایم تا با توجه به شرایط محیطی و فیزیکی هر ساختمان بتوانیم قسمت های مختلفی از یک سیستم تاسیسات از جمله چیلر، برج خنک کننده، پمپ ها و غیره را جهت به کارگیری آنها برگزینیم . همچنین به محاسبه مصرف انرژی برج خنک کن و چیلر در هر یک از سیستم های مورد مطالعه به صورت ماهانه و سالانه پرداخته ایم تا بتوانیم با تحلیل بر روی مصارف گوناگون از انرژی سیستم مناسب را انتخاب کنیم. سپس جهت درک هرچه بیشتر موضوع، نتایج بدست آمده را به صورت اشکال و نمودارهای مقایسه ای آورده ایم که مقدار مصارف انرژی چیلر ها و برج های خنک کننده و پمپ ها در سیستم به صورت یکپارچه مشخص گردیده است . به این ترتیب مهندسان درگیر با مسائل طراحی می توانند با اطمینان و دلایلی بیشتر نسبت به مصارف انرژی در قسمت های یک سیستم تاسیساتی مانند برج های خنک کننده و چیلر های جذبی یا تراکمی به طراحی یک سیستم تاسیساتی بهینه از نظر مصرف انرژی نیز پرداخته و از آن جهت ارائه بتوانند دفاع لازم را به عمل آورند.

 

تحلیل جریان بخارات گرم در چیلر و شرایط تأمین هوا

در تجهیزات انتقال حرارت بویژه سامانه های تولید برودت نظیر چیلرها و سایر دستگاههای سرماساز و تهویهای تأمین و توزیع هوا و نیز بهره برداری از انرژی همراه جزء نیازهای اساسی بشمار میروند. در سرمایش به روش جذبی انرژی سیستم به جای الکتریسیته از گرما تأمین میشود. این حرارت از بخارات حاصل از گرمای یک مشعل گازسوز یا گازوئیل سوز اتمسفریک که در کانالهای هوا جاری میشوند؛ تأمین میگردد. کار حاضر؛ به دلیل ضرورت بررسی شرایط مطلوب تأمین هوا در کانالها و داکتها، با تمرکز بر ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد مجاری به کمک اندازه گیری زمان واقعی، مقایسه واقعبینانهای با بازده مرتبط با اجزاء یا سیستمهای مشابه صورت گرفته است. مدل ریاضی ارائه شده برهمکنش تأثیرات مؤلفههای مختلف در مجاری تغذیه و بازگشت بویژه برهمکنش میان تلفات هدایتی و نشت هوا را لحاظ نموده و اثرات متقابل نشت نامتوازن و نفوذ طبیعی و نگهداشت حرارت از تمامی سطوح داکتها در موقعیتهای مختلف را مدنظر دارد. دراینجا متناسب با کاربردهای منحصر به تجهیزات برودتی خانگی، ضمن معرفی روش چرخه حرارتی کوتاه مدت سازگار با عملکرد سامانه های تهویه ای نتایج چندین بررسی تجربی مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان میدهد؛ خروجی هر دو روند شبیهسازی قبل و بعد از آزمایش به دلیل بهبودهای ناشی از عایقکاری و جلوگیری از نشت هوا در مجاری نتایج مطلوبی در بر داشته است.

 

بررسی چیلرهای جذبی گاز سوز و چیلرهای تراکمی از دیدگاه انرژی

یکی از دغدغه های مهندسین صنعت گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوعکشور انتخاب بهینه تجهیزات میباشدکه از آن جمله میتوان انتخاب تجهیزات سرمایشی را نام برد. متاسفانه بسیاری از مهندسین این صنعت براین باور هستند که چیلرهای جذبی با سوخت گاز طبیعی بهترین گزینه برای سیستم سرمایش میباشد و بدون تجزیه و تحلیل مصرف انرژی سراغ اینگونه تجهیزات میروند. این نوع تفکر ناشی از ارزان بودن گاز طبیعی در کشور میباشد در حالی که اگر قانون هدفمند کردن یارانهها که یک امر بلامنازع است و دیر یا زود اجرا خواهد گردید، عملی شود به سادگی نمیتوان از این نوع چیلرها استفاده نمود. در این مقاله چیلرهای جذبی با سوخت گاز طبیعی را با چیلرهای برقی از دیدگاه مصرف انرژی مقایسه مینماییم. قیمت واقعی گاز طبیعی ایران طبق به ازای هر مترمکعب حداقل معادل1470 ریال میباشد و قیمت تمام شده برق به ازای هر کیلووات ساعت 883 ریال است. باتوجه به ضرایب عملکرد چیلرها هزینه انرژی به ازای هر تن ساعت سرمایش تولید شده از برق 432 ریال و به ازای هر تن ساعت سرمایش تولید شده با گاز طبیعی حداقل 465 ریال خواهد شد.

 

بررسی تاثیر خنک کاری بیشتر گاز در برجهای خنک کن ایستگاه تقویت فشار گاز بر کاهش مصرف انرژی در خطوط انتقال گاز

طی سالهای اخیر استفاده از هوا به عنوان سیال خنک کننده و جایگزین برای آب در برجهای خنک کننده متداول گشته است. این نوع بطور گسترده برای خنک کردن مایعات و گازها به عنوان مثال در برجهای خنک کن ایستگاههای تقویت فشار و پالایشگاهها استفاده میشوند.
در ایستگاههای تقویت فشار گاز با استفاده از یک یا چند کمپرسور افت فشار ایجاد شده در خطوط انتقال جبران میگردد. اما افزایش فشار گاز در کمپرسورها سبب افزایش دمای گاز میشود و این افزایش دما به پوشش لوله ها آسیب خواهد رساند. لذا دمای گاز توسط برجهای خنک کن کاهش یافته و سپس به خط لوله انتقال تزریق میگردد.
با توجه به آنکه میزان کاهش دمای گاز و خنک کاری بیشتر، بر میزان افت فشار گاز در خط لوله و در نتیجه کاهش میزان مصرف انرژی در ایستگاه بعدی قابل بررسی است، در این مقاله امکان سنجی خنک کاری بیشتر گاز در برجهای خنک کن ایستگاههای تقویت فشار و تاثیر آن بر کاهش مصرف انرژی مورد نیاز در آنان مورد بررسی قرار میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.