شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر

تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک
تاثیر سیستم تر بر عملکرد برج خنک کن خشک
فروردین ۱۰, ۱۳۹۸
توسعه یک مدل ریاضی جهت شبیه سازی برجهای خنک کن تر 
مدل ریاضی برجهای خنک کن
فروردین ۱۲, ۱۳۹۸

شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر

شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر

شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر

شبیه سازی یک سامانه حرارتی با سطوح توسعه یافته کوپل شده با برج خنک کن

در مقاله با عنوان شبیه سازی یک سامانه حرارتی در چیلر که نحوه تبادل حرارت در سامانه های برودتی و حرارتی و بررسی آن از مباحث عمده درحوزه مهندسی مکانیک است. با توجه به ارزش روزافزون انرژی و نیاز به ارتقاء بهره وری گرمایی تجهیزات و نیز کاهش انرژی تلف شده در دستگاهها، بازشناسی پدپدههای نو در انتقال گرما اهمیت بسیار دارد. اثربخشی شیوه های بهبود انتقال گرما اغلب به مدد سطوح توسعه یافته عملی است. مقاله حاضر پس از بازنمایی مفاهیم فیزیکی برخی از فراسنجهای بی بعد، به حل معادله های دیفرانسیل حاکم و شرایط مرزی مختلف، پرداخته است.
بمنظور بررسی جریان با رژیم آرام درون مبادله کنهای گرمایی با هدف پیشگرمایش سیال مورد نیاز بخش دیگری از واحدهای صنعتی، تحلیلهای عددی مناسب به خود را طلبیده و اغلب مطابقتهای نسبتاً دقیق و مطلوبی را درحوزه تجربی و نظری دربرداشته و از خود نشان میدهد.

 

جرم گرفتگی برجهای خنک کن و روشهای جلوگیری از آن

در چند دهه اخیر تکنولوژی سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی در صنایع مختلف و به خصوص در حرارت و برودت جایگاه مناسبی پیدا کرده است. به طوریکه در بسیاری از موارد جایگزین روشهای دیگر که عمدتا شیمیایی هستند، شده است.
این روش با برخورداری از مزایایی چون حذف آثار نا مطلوب سختی و رسوب، جلوگیری از تشکیل رسوب، حذف رسوبهای پیشین، افزایش بازدهی مبدلهای حرارتی و نصب و نگهداری آسان تبدیل به یکی از کاربردی ترین راههای مقابله با سختی و رسوب در حرارت و برودت شده است. در اثر اعمال میدان مغناطیسی با انرژی مناسب میتوان شرایطی را ایجاد کرد که فرایند تشکیل بلورهای رسوب در داخل آب رخ داده و از چسبیدن آنها به دیواره ها جلوگیری شود. در این حالت اصطلاحا در آب پدیده دانه برفی رخ داده و هسته های اولیه بلورهای رسوب در آب تشکیل میشود. با گذشت زمان به حجم هسته های اولیه افزوده شده و بلورهای سخت خنثی و معلق در آب که خاصیت چسبندگی خود را از دست داده اند ظاهر میشود. در کنار فرایند فوق افزایش مولکولهای آزاد در آب و شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین آنها باعث افزایش حلالیت آب شده و خاصیت رسوب زدایی را نیز به فن آوری فوق میافزاید، به نحوی که با گذشت زمان رسوبهای پیشین نیز در آب حل شده و تبدیل به بلورهای خنثی معلق در آب میشوند.

 

تحلیل ترمودینامیکی و مقایسه سیکل جذبی آب ـ لیتیوم بروماید دو اثره سری وموازی

تحلیلهای بسیاری بر روی سیکلهای جذبی یک و دو اثره همراه با یک کندانسور بعمل آمده است، لکن در این مقاله سیکل جذبی آب  لیتیوم بروماید دو اثره با جریانهای سری و موازی همراه با دو کندانسور، بررسی و مقایسه شده است. بدین منظور قوانین بقای جرم و انرژی حاکم بر سیستم نوشته شده، ضریب عملکرد سیستمها محاسبه و تلفات اگزرژی نیز تحلیل شده است.

 

تحلیل عملکرد برج خنک کن در دستگاه تقطیر خورشیدی

چکیده

در یک مطالعه تجربی عملکرد حرارتی یک برج خنک کن تحت فشار مورد استفاده در یک سیستم نمکزدایی خورشیدی مورد بررسی قرارگرفته است. این سامانه تقطیری بر اساس عملیات واحد صنعتی رطوبت دهی- رطوبتگیری هوا کار میکند. برج خنک کن مزبور از نوع جریان مرطوب ناهمسو میباشد که با مواد فیلمی فشرده پر شده است.
در کار حاضر، متغیرهای اندازه گیری به کمک نسبت دادن محدوده گستردهای از نرخ شارش جرمی هوا و آب تعیین گردیدند. مضافاً، برای چندین دمای آب ورودی، مشخصات و بهره برج ارزیابی شده و نتیجه به یاری معرفی کمیت نسبی نرخ شارش جرمی آب به هوا بیان میگردد.
نتایج نشان میدهد که با افزایش نسبت ، L/G تعداد واحد انتقال یا مشخصه برج شامل ترکیب ریاضی چند متغیر به فرم KaV/L کاهش مییابد.

 

بررسی مقدماتی استفاده از چیلرهای جذبی خورشیدی در ایران

در مطالعه حاضر عملکرد چیلر جذبی خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفته است و مقایسه این نوع چیلر با انواع دیگر آن (چیلر های تراکمی و جذبی) انجام شده است.
در بررسی هزینه های اولیه و بلند مدت، با فرض نرخ های تورمی خالص متفاوت سالانه و اثر آن بر تامین هزینه انرژی دستگاههای تهویه مطبوع، نتایج گوناگونی در برتری اقتصادی هر یک از سیستم های تبرید بر دیگری حاصل شده است. نتایج نشان میدهد که با حذف یارانه های انرژی و افزایش بهای گاز و برق، چیلرهای جذبی خورشیدی با در نظر گرفتن تورم خالص سالیانه بالای 7 درصد و بالای 51 درصد به ترتیب با چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی رقابت پذیر خواهد بود.

توسعه یک مدل ریاضی جهت طراحی بهینه برجهای خنک کن تر با دمش مکانیکی هوا

برجهای خنک کن تر با دمش هوای مکانیکی هوا بطور وسیعی در صنایع فرآیندی جهت دفع حرارتهای مازاد فرآیندی مورد استفاده قرار میگیرند. هدف از این مطالعه توسعه مدلی جامع جهت طراحی بهینه این نوع از برجهای خنک کن با در نظر گرفتن کلیه جوانب فنی و اقتصادی میباشد. در این مدل جامع علاوه بر اینکه دفع حرارت در هر سه ناحیه پاشش آب، پرکن و بارش در برج در نظر گرفته شده، امکان انتخاب بهترین نوع پرکن در هر مورد جهت طراحی بهینه برجهای خنککن تر فراهم گردیده است. مدل یاد شده قادر خواهد بود مقادیر بهینه فاکتورهای مختلفی نظیر اندازه قطرات آب، نسبت دبی هوا به آب، ارتفاع نواحی پاشش، پرکن و بارش، سرعت آب و هوا در برج، نوع پرکن، ابعاد و سطح جانبی برجهای خنک کن تر را در هر مورد مطالعاتی تعیین نماید. بطوریکه تحت انتخاب هر یک از انواع پرکنها، شرایط محیطی و خصوصیات آب ورودی و خروجی داده شده به مدل، کوچترین ساختار برج با کمترین مصرف برق فن قابل طراحی خواهد بود.
همچنین در این مقاله، نتایج بدست آمده در مدل یاد شده با سایر روشهای طراحی مقایسه گردیده و توانمندی این مدل جامع اثبات شده است. به منظور انجام محاسبات پیچیده در این مدل از برنامه نویسی در محیط
++ VC استفاده گردید.

بررسی فنی و اقتصادی چیلر جذبی خورشیدی در صنعت نفت

یکی از نیازهای صنایع از جمله نفت، چیلرها و خنک کنندههای صنعتی در پروسه و فرآیند مربوط به آنهاست چیلرهای جذبی در مقایسه با چیلرهای تراکمی بدلیل مصرف کم برق مورد استقبال قرار گرفتهاند. در چیلرهای جذبی خورشیدی، گرما و حرارت موردنیاز چیلر از حرارت خورشید تأمین میشود.
کلکتورهای خورشیدی مورد استفاده، دمای سیال چیلر را بالا برده و آبگرم تولیدی را جایگزین گاز مورد نیاز چیلر جذبی مینمایند. اگرچه هزینه خرید چیلر جذبی بالاتر از چیلر تراکمی است اما هزینه بهره برداری (هزینه برق) آن پایینتر و در طول سالهای بهرهبرداری اقتصادیتر خواهد بود. همچنین هزینهی خرید کلکتور خورشیدی نیز به هزینه سرمایه گذاری اولیه چیلر جذبی خورشیدی اضافه میشود. در این مقاله ابتدا مباحث فنی چیلر جذبی خورشیدی مورد بحث قرار میگیرد سپس هزینه جاری آن با چیلر تراکمی مقایسه میشود. در پایان، بحث اقتصادی چیلر جذبی در مقایسه با چیلر تراکمی نتیجه گیری میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس - بخش فروش